Hopp til hovedinnhold

Gjøre data tilgjengelig og klargjøre for deling

Har du god oversikt over egne data og har du etablert gode rutiner for å forvalte disse? Har du vurdert hvilke data andre kan ha nytte av? Da kan du starte prosessen med å tilgjengeliggjøre dine data for andre.

Dele data, prosess - Steg 2 Gjøre data tilgjengelige og klargjøre for deling

  Gjøre dataene tilgjengelig

  Alle datasett som tilbys av offentlige virksomheter bør publiseres i Felles datakatalog. I denne katalogen skal datakonsumenter finne alt de trenger for å oppdage, vurdere og ta i bruk data. Katalogen inneholder oversikt over tilbydere av data og over hvilke datasett de tilbyr. Du bør opplyse om dataene du deler er en autoritativ kilde, og du må vise om dataene er offentlig tilgjengelig eller om det kreves hjemmel eller samtykke for å ta dem i bruk. Videre bør du opplyse om hvilket formål dataene er samlet inn for, og angi kvaliteten til dataene.

  Felles Datakatalog gir en oversikt over hvilke data de ulike offentlige virksomhetene har, hvordan de henger sammen og hva de betyr. Videre tilbyr den en registeringsløsning for datasett, begreper og API.

  I Datafabrikkens veileder får du hjelp til å bli en god datatilbyder.

  Beskriv dataene etter gjeldende standarder og sørg for at de ha god metadatakvalitet. Veileder for orden i eget hus kan benyttes til dette, se spesielt steg 5: Beskrive og steg 6: Tilgjengeliggjøre. Gå tilbake til Holde orden i data og ansvar for ytterligere informasjon.

  Orden i eget hus inngår som en del av rammeverk for informasjonsforvaltning og er en veileder som blant annet beskriver hvordan en virksomhet kan organisere arbeid med informasjonsforvaltning, rydde, beskrive og gjøre tilgjengelig sine beskrivelser av datasett, begreper, informasjonsmodeller og API.

  Rammeverk for informasjonsforvaltning gir føringer og støtte slik at offentlige virksomheter kan utveksle og dele data og beskrivelser av data og datatjenester, også maskinelt. Rammeverket inneholder felles spesifikasjoner og standarder som setter krav til prosesser, innhold og teknisk tilgjengeliggjøring.

  Selve dataene må lagres i eget register eller en egnet datakilde. Åpne data kan tilgjengeliggjøres på for eksempel Datahotellet.

  Datahotellet kan tilbyder distribuere åpne datasett og API. Se datanorge.no

  Beskriv hvordan datakonsument kan få tilgang

  Dersom du har data en annen offentlig virksomhet kan ha nytte av tilsier “kun en gang prinsippet” at konsumentene skal forsøke å få tilgang til disse fremfor å innhente opplysningene selv. Data som kan publiseres åpent som offentlig tilgjengelig bør være tilgjengelige for alle som kan ha nytte av disse. Se veileder for publisering av åpne data.

  Veileder for publisering av åpne data beskriver hvorfor data bør deles åpent når de kan, og hvordan du kan tilby åpne data.

  For skjermede data må det komme tydelig frem at det kreves hjemmel eller samtykke for at dataene skal kunne deles. I Felles datakatalog kan du angi på hvilken måte konsumenten får tilgang.

  Dersom det er mange konsumenter som har sammenfallende behov og lovhjemmel kan det være en fordel om disse samordner seg med en såkalt “segmentansvarlig”. Segmentansvarlig kan representere konsumentene i samarbeidsprosessen med dere. Se mer om dette i Veileder for roller og ansvar.

  Vurder alltid om deling vil være sammfunnsøkonomisk lønnsomt for dere og konsumentene.

  Veileder for roller og ansvar ved deling av taushetsbelagte opplysninger i offentlig sektor gjelder både for tilbyder og konsument av data og skal sikre at delingsprosessene er skalerbare, profesjonelle og effektive – og i tråd med gjeldende rett.

  Nasjonalt ressurssenter for deling av data har spisskompetanse på sammenhengen mellom juss og teknologi, og har som oppgave å fremme deling og bruk av data ved å spre kunnskap og ved å utvikle regelverket på området.

  Identifisering av mottaker

  Før du kan gi tilgang til data må du sørge for at det er mulig å identifisere den virksomheten eller den delen av virksomheten som skal motta dataene. Du må kunne vite hvordan identiteten har oppstått, slik at du kan vurdere om du kan ha tiltro til påstand om identiteten. Allerede nå bør du etablere gode rutiner for identifisering av mottaker av dine data. Les mer om dette i veileder for virksomhetsautentisering.

  Veileder for virksomhetsautentisering skal bidra til gode og forutsigbare prosesser ved identifisering og adressering av rett mottaker ved deling av data på tvers av virksomheter og sektorer.

  Dele offentlige dokumenter og data

  Alle innbyggere skal kunne søke i postjournalene til offentlige virksomheter og be om innsyn i dokumenter. Dokumentene som ikke er offentlig tilgjengelige skal utleveres etter en innsynsbegjæring.
  En postjournal er et register over all arkivført post og korrespondanse i en offentlig virksomhet.

  Innsyn i virksomhetens dokumenter og data

  Innbyggere, næringsliv og sivilsamfunnet for øvrig har mulighet til å be om innsyn i informasjon som offentlige virksomheter forvalter. Du kan tilgjengeliggjøre dine offentlige dokumenter ved hjelp av eInnsyn

  eInnsyn gir innbyggere mulighet til å søke og be om innsyn i dokumenter/postjournaler fra alle statlige, kommunale og fylkeskommunale organ som er publisert med eInnsyn.

  På samme måte som virksomheter og innbyggere kan be om innsyn i offentlige dokumenter kan de søke om tilgang til offentlige data, datasett eller uttrekk fra datasett. Det er offentlighetsloven som gjelder også for tilgang til datasett.

  Utvikle tekniske løsninger

  Det er opp til din virksomhet og utvikle tekniske løsninger for publisering og deling av data. Oppretter dere registre og databaser, bør det utvikles standardiserte grensesnitt som muliggjør maskinell overføring av data. Da kan datasett og beskrivelser høstes til Felles datakatalog.

  Publisering i Felles datakatalog beskriver hvordan du kan publisere datasett, APIer, informasjonsmodeller og begreper. Videre får du veiledning i hvordan eventuell høsting av data fra din virksomhet kan settes opp.

  For kommunal sektor kan også FINT benyttes. Arbeidet og metodikken til FINT er tett knyttet opp mot Rammeverk for informasjonsforvaltning og Felles datakatalog.

  FINT skal sørge for bedre integrasjoner og dataflyt innen alle tjenesteområder i fylkeskommunene, gjennom en kombinasjon av en standardisert informasjonsmodell og tilgjengeliggjøring av informasjon over åpne programmerbare grensesnitt (API).

  Ulike metoder for datautveksling

  Det finnes ulike metoder eller mønstre for hvordan data kan utveksles. Hvilket mønster eller referansearkitekturer som er aktuelt for dine data er avhengig av om de oppdateres i sanntid eller ved gitte intervaller (synkron eller asynkron utveksling). Det vil si om dataene du tilgjengeliggjør kan overføres via melding, direkteoppslag eller basert på hendelser. Se Referansearkitekturer for datautveksling.

  Referansearkitektur for datautveksling beskriver mønster for datautveksling som melding eller ved forespørsel og svar.