Steg 6: Tilgjengeliggjøre

I dette steget skal dere sørge for at oversikten over datasettene og begrepene blir tilgjengelige for andre slik at flere kan dra nytte av dem. Vi anbefaler også at dere gjør offentlige data åpent tilgjengelig for alle.

Nå som dere har beskrevet datasettene og begrepene og dokumentert dette i en oversikt, er det viktig å tilgjengeliggjøre oversikten for andre. Husk at oversikten vil gi egen virksomhet og eksterne brukere mulighet til å utnytte dataene i nye sammenhenger.

Når vi snakker om tilgjengeliggjøring, skiller vi her mellom tilgjengeliggjøring av dataoversikten og tilgjengeliggjøring av selve dataene.

Når dere er ferdig med dette steget er følgende på plass:

  • Dere har gjort oversikten over datasett og begreper tilgjengelig internt i virksomheten og eksternt i offentligheten.

Tilgjengeliggjør oversikten internt

Intern tilgjengeliggjøring av oversikten kan gjøres veldig enkelt. Den kan for eksempel publiseres på et felles filområde eller på intranett. Din viktigste oppgave ved intern tilgjengeliggjøring er å synligjøre og kommunisere hvor oversikten kan gjenfinnes og hvem som er kontaktperson.

Det kan på sikt være fordelaktig å benytte et egnet verktøy for å tilgjengeliggjøre og vedlikeholde oversikten over datasett. Felles datakatalog er et slikt egnet verktøy. Der kan dere registrere, vedlikeholde og tilgjengeliggjøre oversikten både internt og eksternt. Felles datakatalog sikrer også at datasettbeskrivelsene blir tilgjengelig i et maskinlesbart format. Dere kan også registrere begrepene dere eventuelt har beskrevet.

Tips! Når dere viser frem oversikten internt, er det lurt å etter hvert vise til gode historier på bruk av data. Dette kan for eksempel være noen som har brukt dataoversikten og data til prosessforbedringer, effektivisering av arbeidsoppgaver eller har skapt nye brukertjenester.

Tilgjengeliggjør oversikten eksternt

Når dere har tilgjengeliggjort oversikten internt, er veien til ekstern tilgjengeliggjøring kort. Deling av dataoversikten eksternt gir mulighet til å utvikle bedre innbyggertjenester og er en viktig driver for næringsutvikling.

Når dere skal gjøre oversikten over datasett tilgjengelig eksternt, anbefaler vi å benytte Felles datakatalog. Her kan dere registrere datasettene manuelt eller høste oversikten fra intern datakatalog. For hjelp til publisering se Felles datakatalogs informasjonsside om publisering og ta gjerne kontakt via fellesdatakatalog@digdir.no.

Skal Felles datakatalog høste fra deres interne datakatalog må oversikten følge en spesifikk standard (DCAT-AP-NO). Det krever teknisk kompetanse å konvertere til denne standarden. For å konvertere se Standard for beskrivelse av datasett, datatjenester og datakataloger (DCAT-AP-NO) og tilhørende veileder.

Når dere tilgjengeliggjør oversikten eksternt, sørg for å angi et kontaktpunkt som potensielle brukere kan benytte for henvendelser om et datasett.

Tips! Det er viktigere at oversikten over datasett er tilgjengelig enn at den er «perfekt». Tilgjengeliggjør derfor oversikten selv om dere ser at den kunne vært bedre. Husk at dere kan utdype og forbedre oversikten over tid.

Tilgjengeliggjør begrepsbeskrivelsene

Hvis dere har beskrevet begreper, sørg for å tilgjengeliggjøre begrepsbeskrivelsene internt og eksternt. Vi anbefaler at dere benytter Felles begrepskatalog til dette. Se informasjonssiden på Felles begrepskatalog om hvordan dere kan publisere begrepene. Begrepene kan enkelt registreres manuelt, høstes fra intern begrepskatalog eller importeres. For teknisk bistand ta kontakt via fellesdatakatalog@digdir.no.

Som for datasettbeskrivelsene, må begrepsbeskrivelsene følge en spesifikk standard for å kunne importeres til Felles begrepskatalog (enten SKOS-AP-NO eller TBX-AP-NO). Det krever teknisk kompetanse å konvertere til disse standardene. For å konvertere se Forvaltningsstandarder for maskinell tilgjengeliggjøring av begrepsbeskrivelser.

Anbefaling: Tilgjengeliggjør data

Når dere har vurdert tilgangsnivå for datasettene, vet dere hvilke datasett som kan gjøres offentlig tilgjengelig. Vi anbefaler at dere går i gang med å gjøre disse dataene tilgjengelige slik at andre kan dra nytte av dem. Dere trenger ikke tilgjengeliggjøre alle dataene samtidig, begynn med ett eller to datasett.

Regjeringen har utarbeidet retningslinjer ved tilgjengeliggjøring av offentlige data og Digdir har en egen veileder på dette. Her finner dere all nødvendig informasjon for å tilgjengeliggjøre data.

Ytterligere anbefalinger

  • Informasjonsmodeller: Hvis du har beskrevet datasett ved hjelp av informasjonsmodeller, anbefaler vi at du også tilgjengeliggjør disse, fortrinnsvis i Felles datakatalog. Se Spesifikasjon for beskrivelse av informasjonsmodeller og tilhørende veileder (begge under utvikling) for hjelp til å beskrive og publisere informasjonsmodeller i Felles datakatalog.
  • Brukerdialog: Vi anbefaler at dere aktivt oppfordrer andre til å ta dataene deres i bruk. Benytt gjerne Datalandsbyen. Det er et nettforum utviklet spesielt for å skape dialog rundt datadeling og -forvaltning. Engasjer dere gjerne i Faglig arena for informasjonsforvaltning som er en god møteplass for datatilbydere og -konsumenter.

Nyttige ressurser og verktøy

Gå til neste steg