Gjøre data tilgjengelig og klargjøre for deling

Har du god oversikt over egne data og har du etablert gode rutiner for å forvalte disse? Har du vurdert hvilke data andre kan ha nytte av? Da kan du starte prosessen med å tilgjengeliggjøre dine data for andre.

Dele data, prosess - Steg 2 Gjøre data tilgjengelige og klargjøre for deling

Innhold

  Gjøre dataene tilgjengelig

  Alle datasett som tilbys av offentlige virksomheter bør publiseres i Felles datakatalog. I denne katalogen skal datakonsumenter finne alt de trenger for å oppdage, vurdere og ta i bruk data. Katalogen inneholder oversikt over tilbydere av data og over hvilke datasett de tilbyr. Du bør opplyse om dataene er en autoritativ kilde, og du må vise om dataene er offentlig tilgjengelig eller om det kreves hjemmel eller samtykke for å ta dem i bruk.

  Videre bør du opplyse om hvilket formål dataene er samlet inn for, og angi kvaliteten til dataene.

  Beskriv dataene etter gjeldende standarder og sørg for at de ha god metadatakvalitet. Veilederen Orden i eget hus kan benyttes for dette. Gå tilbake til Holde orden i data og ansvar for ytterligere informason.

  Verktøy du kan bruke:

  Rammeverk for informasjonsforvaltning gir føringer og støtte slik at offentlige virksomheter kan utveksle og dele data og beskrivelser av data og datatjenester, også maskinelt. Rammeverket inneholder felles spesifikasjoner og standarder som setter krav til prosesser, innhold og teknisk tilgjengeliggjøring.

  Selve dataene må lagres i eget register eller en egnet datakilde. Åpne data kan tilgjengeliggjøres på for eksempel Datahotellet.

  Verktøy du kan bruke:

  Datahotellet kan tilbyder distribuere åpne datasett og API. Se datanorge.no

  Beskriv hvordan datakonsument kan få tilgang

  Dersom du har data en annen offentlig virksomhet kan ha nytte av tilsier “kun en gang prinsippet” at konsumentene skal forsøke å få tilgang til disse fremfor å innhente opplysningene selv. Data som kan publiseres åpent som offentlig tilgjengelig bør være tilgjengelige for alle som kan ha nytte av disse. Se veileder for publisering av åpne data.

  For skjermede data må det komme tydelig frem at det kreves hjemmel eller samtykke for at dataene skal kunne deles. I Felles datakatalog kan du angi på hvilken måte konsumenten får tilgang.

  Dersom det er mange konsumenter som har sammenfallende behov og lovhjemmel kan det være en fordel om disse samordner seg med en såkalt “segmentansvarlig”. Segmentansvarlig kan representere konsumentene i samarbeidsprosessen med dere. Se mer om dette i Veileder for roller og ansvar.

  Vurder alltid om deling vil være sammfunnsøkonomisk lønnsomt for dere og konsumentene.

  Verktøy du kan bruke:

  Nasjonalt ressurssenter for deling av data har spisskompetanse på sammenhengen mellom juss og teknologi, og har som oppgave å fremme deling og bruk av data ved å spre kunnskap og ved å utvikle regelverket på området.

  Veileder for roller og ansvar ved deling av taushetsbelagte opplysninger i offentlig sektor gjelder både for tilbyder og konsument av data og skal sikre at delingsprosessene er skalerbare, profesjonelle og effektive – og i tråd med gjeldende rett.

  Utvikle tekniske løsninger

  Det er opp til din virksomhet og utvikle tekniske løsninger for publisering og deling av data. Oppretter dere registre og databaser, bør det utvikles standardiserte grensesnitt som muliggjør maskinell overføring av data. Da kan datasett og beskrivelser høstes til Felles datakatalog. I Felles datakatalog finner du informasjon om hvordan du kan publisere datasett, APIer, informasjonsmodeller og begreper, og hvordan eventuell høsting av data fra din virksomhet kan settes opp. Se mer om publisering i Felles datakatalog.

  Verktøy du kan bruke:

  Felles datakatalog gir en oversikt over hvilke data de ulike offentlige virksomhetene har, hvordan de henger sammen og hva de betyr. Videre tilbyr den en registeringsløsning for datasett, begreper og API.

  FINT skal sørge for bedre integrasjoner og dataflyt innen alle tjenesteområder i fylkeskommunene, gjennom en kombinasjon av en standardisert informasjonsmodell og tilgjengeliggjøring av informasjon over åpne programmerbare grensesnitt (API).

  Det finnes ulike mønstre eller referansearkitekturer for hvordan data kan utveksles. Hvilket mønster som er aktuelt for dine data er avhengig av om de oppdateres i sanntid eller ved gitte intervaller (synkron eller asynkron utveksling). Det vil si om dataene du tilgjengeliggjør kan overføres via melding, direkteoppslag eller basert på hendelser. Se Referansearkitekturer for datautveksling.

  Verktøy du kan bruke:

  Referansearkitektur for datautveksling beskriver i detalj verdikjeden for datadeling. Videre beskriver rammeverket mønster for datautveksling og omfatter alle former for flyt av data og hendelser (eller notifikasjoner).