Hopp til hovedinnhold

Prosjektportefølje Stimulab Vegdirektoratet: Vilkår for førerett

Prosjektets mål var å forbedre prosessen med fornyelse av førerett for personer som trenger en jevnlig vurdering av om de er egnet til å ha førerett. Dette gjelder alle over 75 år, folk med rushistorie eller visse sykdomsdiagnoser.

Involverte aktører: Vegdirektoratet, Helsedirektoratet, Direktoratet for e-helse, Politiet.

Leverandør: Rambøll Management Consulting og Halogen.

Om prosjektet

Helsekrav for førerkort er ett av ti områder som Tidstyv-arbeidet har identifisert som å ha et stort gevinstpotensial. Forvaltningen av helsekrav for førerkort er en kompleks samfunnsfloke bestående av to tunge sektormyndigheter (helse og veg) som må samarbeide med øvrige aktører (politiet, fastlegene, fylkesmannen) for å realisere gevinstpotensialet. Dagnes prosess mellom leger og vegmyndighet er papirbasert og innbyggerne må personlig møte opp på Statens vegvesen sine trafikkstasjoner med helseattest.

Prosess og tiltak

  • Gjennom diagnosefasen etablerte partene i prosjektet et omfattende og omforent bilde av nåsituasjonen. Det ble utarbeidet et relativt detaljert bilde av strukturene og samhandlingen innen og mellom de ulike aktørene. Det felles bildet ble forsøkt synliggjort med de forskjellige aktørenes faglige briller, slik at det ble tydelig for alle hva som var Dette felles bildet, en felles forståelse, både av strukturer og kompleksitet, har aldri eksistert tidligere mellom virksomhetene. Som et felleseie var det en god plattform for videre arbeid. Diagnosefasen ble gjennomført med ulike metoder og aktiviteter, som dokumentstudier, kartlegging av systemer og flyt, gevinstanalyser, foresight og utarbeidelse av scenarioer, kartlegging av brukersituasjon m.m.

  • Utviklingsarbeidet i fasen ”Utforske og lage” hadde et todelt fokus: 1. Videreutvikle og detaljere valgt løsning for pilotering. 2. Bearbeide helhetlig konsept og starte planleggingen av et større tverrsektorielt videreutviklingsarbeid for fremtidig digitalisering tjenester knyttet til forvaltning av helsekrav til førerkort.

  • I den tredje fasen var det planlagt å sette i gang en pilot, men det viste seg vanskelig å gjennomføre innenfor de rammene som var mulige. I stedet ble det av styringsgruppen besluttet å detaljere løsningsforslaget for å forberede en mer fullskala utvikling og implementering. Innsatsen ble lagt inn på å lage en helhetlig systemstøtte for førerettsområdet, framfor å pilotere fragmenter av en mulig løsning.

I januar 2018 leverte Direktoratet for e-helse på vegne av de deltakende virksomhetene en søknad til Difis medfinansieringsordning om ekstern bistand til å etablere et program for ny, digitalisert førerettsforvalting. I den sammenheng ble det av leverandørene utarbeidet en forenklet samfunnsøkonomisk analyse av det samlede løsningsforslaget. Konklusjonen var at om programmet gjennomføres som planlagt vil det ha en netto nåverdi over ti år på 940 millioner kr, og en netto nåverdi av tiltaket per krone investert i offentlig sektoren på kr 31,50.

Søknaden ble innvilget kr. 15 000 000 fra medfinansieringsordningen i 2018.

Antatte gevinster

  • Årlig positiv økonomisk virkning på ca 100 millioner NOK.
  • Vesentlig styrking av brukervennlighet gjennom alle ledd i fornyelsesprosessen for førerrett, og et styrket personvern.
  • En viss miljøgevinst i form av mindre C02-utslipp.

Presentasjon av prosjektet fra Forvaltningskonferansen 2018, ved prosjektleder Jan Edvard Isachsen, Vegdirektoratet