Hopp til hovedinnhold

De fire offentlige virksomhetene som deltar i Stimulab-ordningen 2023 har nå valgt leverandører og samarbeidspartnere til sine innovasjonsprosjekter, og har startet på diagnosefasen.

22. februar 2024

Leverandørene skal bidra til prosjektene med designkompetanse, og et «utenfra og inn»-blikk for å skape bedre tjenester. Stimulab-teamet fra Design- og arkitektur Norge (Doga) og Digdir har bistått i anskaffelsesprosessene.

Fire Stimulab-prosjekter i 2023

I april 2023 ble fire offentlige prosjekter valgt ut til Stimulab-ordningen, og sammen utgjør de årets Stimulab-kull i 2023. Prosjektene fikk til sammen 6 millioner kroner i støtte. Støtten skal brukes til å kjøpe inn kompetanse på design, og relevant tilleggskompetanse som systemisk design, og gevinstidentifisering- og planlegging. Slik får prosjektene i ordningen tilført kompetanse som virksomhetene i utgangspunktet ikke har.

Krever tett samarbeid

Stimulab-ordningen krever at de offentlige virksomhetene og leverandørene samarbeider tett, og at de deler erfaringer med andre. Dette bidrar til innovative fyrtårn-prosjekter.

Å bistå med anskaffelse av designkompetanse til offentlige prosjekter som er vanskelige å løse er både krevende og lærerikt. Vi gleder oss til å se og formidle resultatene av disse prosjektene som betyr mye for mange,

Dette er prosjektene og leverandørene de har valgt

Prosjektene ble lyst ut i en åpen anbudskonkurranse høsten 2023 og har nå valgt sine leverandører som skal tilføre den relevante kompetansen.

Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) sitt prosjekt «Ingen sak med byggesak - effektiv og brukerrettet veiledning i alle ledd» har valgt Halogen, Rambøll og Norkart som leverandører og samarbeidspartnere.

Kriminalomsorgsdirektoratet sitt prosjekt «En trygg og forutsigbar overgang fra fengsel til et selvstendig liv i frihet» har inngått samarbeid med Menon Economics og DesignIt.

Helsedirektoratet ser til Sverige for sitt prosjekt «Systemdemonstrator: Eksperimentering med bedre og tverrsektorielle tilbakemeldingssløyfer mellom stat og kommune». De har valgt Sopra Steria til å bistå seg i dette arbeidet.

NAV Arbeids- og velferdsdirektoratet er valgt ut som pilot til et prosjekt under Tillitsreformen. Prosjektnavnet er «Forsøk i NAV med større lokalt handlingsrom - Tillitsreformen i NAV – lokal tjenesteutvikling» og de har valgt Comte og Agenda Kaupang som samarbeidspartnere.

Les mer om alle prosjektene her: 

Starter med diagnose

Prosjektene er nå i gang med arbeidet og har startet med diagnose-fasen. Her jobber virksomhetene sammen med leverandørene med å utforske problemfeltet helthetlig for å sikre at løsningen som skal utvikles er basert på reelle brukerbehov og ikke antakelser. Prosjektene jobber ofte tverrsektorielt for å møte brukernes behov på en helhetlig måte.

Prosjektperioden varer vanligvis omtrent ett år før vi kan se og høre om resultatene og erfaringene.

Kontakt

Caroline Grubstad Hoff

Rådgiver, Digitaliseringsdirektoratet
Telefon: +47 97 19 24 51

Anne Kristine Hanevold

Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet
Telefon: 47386513