Hopp til hovedinnhold

Prosjektet skal ta for seg et velkjent problem for mange, nemlig veiledning rundt byggesaker. Undersøkelser viser at dette er en stor tidstyv både for stat, kommune og innbyggere. Prosjektet skal utforske større tverrsektorielt samarbeid, med mål om å finne en mer effektiv tjeneste gjennom innovative og digitale løsninger.

Virksomheter: Direktoratet for byggkvalitet Kommunesektorens organisasjon (KS) og noen utvalgte kommuner

Hvert år sender privatpersoner, byggefirmaer og andre foretak inn rundt 90 000 byggesøknader til kommunene. Førstelinjen i kommunen har begrensede ressurser, og opplever et stort arbeidspress. Folk forventer raske svar i sin byggesak, selv om mange av avklaringene krever at andre etater i kommunen, eller sektormyndigheter, må involveres. Dette skaper frustrasjon i mange ledd. Flere undersøkelser viser at plan- og byggesak er det tjenesteområdet med lavets tilfredshet blant alle kommunale tjenester. Det kan henge sammen med at prosessen oppleves tidkrevende, sammensatt og kompleks. 

I prosjektet ønsker å finne ut hvordan førstelinjen på byggesak i kommunene kan få en enklere og mer effektiv arbeidshverdag. Vi ønsker mer samkjørte informasjonsflyter på tvers av forvaltningsnivåer, kommunegrenser og kommunens interne organisering. Som en del av dette ønsker vi å utforske i hvilken grad maskinlæring, kunstig intelligens eller annen teknologi har potensiale for å avlaste og effektivisere rutineoppgaver i dagens veiledningstjenester.

Målet er økt tillit til byggesaksområdet gjennom veiledningstjenester som både ansatte og brukere er mer fornøyde med