Hopp til hovedinnhold

Arbeid- og velferdsetaten (NAV) har i tildelingsbrevet for 2022 fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet fått i oppdrag å starte opp arbeidet med et av regjeringens viktigste prosjekter, Tillitsreformen, hvor NAV er valgt som pilot. Prosjektet skal utforske hvordan man kan legge til rette for lokalt forankret tjenesteutvikling med større handlingsrom.

Prosjektdeltagere: NAV

Om prosjektet

Stimulab-prosjektet «Forsøk i NAV med større lokalt handlingsrom» skal bidra til at NAV leverer mer enhetlige og samordnede tjenester og stønader, på tvers av stat og kommune, til unge brukere under 30 år. Samordningen støter på utfordringer i regelverk, finansiering, organisering og oppgavedeling. Vi har ikke lykkes med å utrede oss frem til gode løsninger på denne samfunnsfloken, og ønsker derfor å forsøke andre metoder.  

Prosjektet skal ta utgangspunkt i et pågående lokalt prosjekt i NAV Trøndelag ved kontorene NAV Falkenborg og NAV Lerkendal, men det er Arbeids- og velferdsdirektoratet som er prosjekteier og vil danne et kjerneteam sammen med leverandør og NAV Trøndelag. En viktig del av prosjektet er å legge til rette for samarbeid og eksperimentering på tvers av ulike forvaltningsnivåer. Statsforvalteren i Trøndelag, Trondheim kommune, NAV Trøndelag sammen med Arbeids- og inkluderingsdepartementet er samarbeidene partnere i prosjektet. 

Prosjektet har som mål å gjennomføre eksperimentering på tvers av forvaltningsnivåene i skjæringspunktet mellom politikk og forvaltning med brukerens behov i sentrum.