Hopp til hovedinnhold

Prosjekt skal ta tak i det tverrgående samarbeidet mellom kriminalomsorgen og velferdstjenestene, for å finne ut hvordan de kan jobbe på nye måter slik at løslatte kan få en god start på livet i frihet.

Prosjektdeltakere: Kriminalomsorgsdirektoratet, Helsedirektoratet, Arbeids- og velferdsdirektoratet, Utdanningsdirektoratet, Statsforvalteren i Vestland og noen utvalgte kommuner

Riksrevisjonens undersøkelse av helse-, opplærings- og velferdstjenester til innsatte i fengsel (2022) avdekker svakheter på flere områder i tilbakeføringsprosessen; mange som blir løslatt fra fengsel mangler bolig og har store økonomiske problemer. Det svekker mulighetene for en vellykket tilbakeføring til samfunnet.  

De samarbeidende direktoratene i prosjektet har et felles oppdrag i tildelingsbrev 2023 om å følge opp Riksrevisjonens undersøkelse. Direktoratsgruppen har besluttet å prosjektere løslatelsesprosessen som et eget område det skal arbeides med.  

God tilbakeføring og integrering i samfunnet etter gjennomført straff forebygger utenforskap, fremmer deltakelse i arbeidsliv og utdanning, og motvirker ny kriminalitet. Færre lovbrudd gir færre kriminalitetsofre og store samfunnsøkonomiske gevinster. 

En forutsetning for å lykkes med tilbakeføringen er kontinuitet og god samordning mellom kriminalomsorgen, ulike statlige forvaltningspartnere, fylkeskommuner og kommuner. Når denne samordningen ikke fungerer, oppstår det glippsoner som kan hindre vellykket tilbakeføring Det foreligger mye innsikt og oppdatert dokumentasjon om samordningsproblemene i tilbakeføringsprosessen. Systemutfordringene er godt dokumenterte, mens det har vært lite utprøving av mulige tverrfaglige løsninger. Målet i dette prosjektet er å tette glippsoner i tilbakeføringsprosessen.