Hopp til hovedinnhold

Prosjektet ser til Vinnovas (Sveriges innovasjonsmyndighet) tilnærming til systemdemonstrator i arbeidet med å styrke tilbakemeldingssløyfen fra bruker og tjenester til sentralforvaltningen og tilbake igjen.

Prosjektdeltakere: Helsedirektoratet, Direktoratet for e-helse, Utdanningsdirektoratet, Flekkefjord kommune, Deltagende statsforvalterembete, Kommunesektorens organisasjon (KS) og NAV med flere.

Utgangspunktet for prosjektet er erfaringene fra livshendelsen Alvorlig sykt barn, om en sterkt sektorisert offentlig forvaltning, som gjør det krevende å etablere og opprettholde en helhetstenkende og brukerorientert praksis i førstelinjen. Utfordringene oppleves å være på alle nivå. Det er behov for å få til transformerende endringer i måten forvaltningen fungerer på. Ambisjonen i dette prosjektet demonstrerer hvordan man kan få til slik endring i praksis.

Hovedproblemstillingen i dette Stimulab-prosjektet handler om å utforske bedre tilbakemeldingssløyfer som ivaretar at læring fra brukere og tjenesteytere formidles til premissgiverne i forvaltningen – fagdirektoratene og departementene. Formålet er å få til nødvendige endringer i sentralforvaltningens innretting og innsatser ved at et mer helhetlig kunnskapsgrunnlag legges til grunn når disse utformes. 

I utforskningen av brukerinvolvering og bedre samhandling i Flekkefjord kommune som ble benyttet i Stimulab-prosjektet i 2020-21 eksperimentering som metode for å fremskaffe svar som var vanskelig å få frem gjennom mer tradisjonell kartlegging og analyse. Dette opplevdes som en svært nyttig erfaring vi ønsker å bygge videre på. Med en ambisjon om å skalere erfaringene fra Flekkefjord ønsker vi i dette Stimulab-prosjektet å utforske Vinnovas tilnærming til systemdemonstratorer for å teste og eksperimentere med tilbakemeldingssløyfer i større skala, i "hele systemet".