Høyringar

På vegner av Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) forvaltar Digitaliseringsdirektoratet Referansekatalogen for anbefalte og obligatoriske IT-standardar i offentleg sektor. Her høyrast revisjonar av forskrift om IT-standarder i offentlig forvaltning og nye delversjonar av Referansekatalogen.