Hopp til hovedinnhold

På agendaen sto digitalt utenforskap, oppfølging etter Skates topplederseminar og prioriteringer og viktige saker i 2023.

  Møtested: Digitaliseringsdirektoratet, Oslo
  Tidspunkt: Kl. 12:00 - 15:00

  Deltakelse

  Medlemmer av Skate

  • Frode Danielsen, Digitaliseringsdirektoratet (Digdir)
  • Inga Bolstad, Arkivverket
  • David Norheim pva. Lars Peder Brekk, Brønnøysundregistrene (BR)
  • Kari Befring Bjørnstad pva. Per-Arne Horne, Direktoratet for byggkvalitet (DiBK)
  • Mariann Hornnes, Direktoratet for e-helse (eHelse)
  • Roar Vevelstad, Halden kommune
  • Johnny Welle, Statens kartverk (Kartverket)
  • Kristin Weidemann Wieland, KS
  • Heidrun Larsen Reisæter pva. Hans Christian Holte, Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV)
  • Sølve Monica Steffensen, Oslo Kommune
  • Catherine Janson pva. Benedicte Bjørnland, Politidirektoratet
  • Kristin Fretheim pva. Nina Schanke Funnemark, Skatteetaten (SKE)
  • Geir Axelsen, Statistisk sentralbyrå (SSB)
  • Roar Olsen, Sikt - Kunnskapssektorens tjenesteleverandør (Sikt)

  Deltakelse på saker

  • Grete Øwre, Digdir, alle saker
  • Malin Rygg, Digdir, sak 1/23

  Observatør

  • Katarina de Brisis, Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD)

  Sekretariat

  • Astrid Solhaug, Digdir
  • Sunniva Slotten, Digdir
  • Alexandra Schultz, Digdir

  Saksliste

  Faste saker

  Saker til behandling

  • 1/23 Digitalt utenforskap
   Digitaliseringsdirektoratet v/Uu-tilsynet i samarbeid med NAV & KS/Malin Rygg
  • 2/23 Oppfølging etter Skates topplederseminar
   Digitaliseringsdirektoratet/Frode Danielsen
  • 3/23 Prioriteringer og viktige saker 2023 – runde rundt bordet
   Digitaliseringsdirektoratet/Frode Danielsen

  Eventuelt

  • Ingen saker ble meldt inn under «eventuelt».

  Orienteringssaker

  • Ønskede temaer for møtet med statsråden
  • Oppfølging av statsrådens svarbrev til Skate høsten 2022
  • Topplederfrokosten under Digitaliseringskonferansen

  Faste saker

  Godkjenning av agenda 22.03.2023

  Agendaen ble godkjent.

  Godkjenning av referat fra Skate-møtet 07.12.2022

  Referatet ble godkjent.

  Saker til behandling

  1/23 Digitalt utenforskap

  Digitaliseringsdirektoratet v/uu-tilsynet i samarbeid med NAV & KS/Malin Rygg

  Utsendte sakspapir før møtet

  • Sak 1-23 Saksframlegg - Digitalt utanforskap

  Presentasjon vist i møtet og som følger referatet

  • Sak 1-22 Presentasjon - Digitalt utanforskap

  Saken gjelder – Behandlingssak
  Offentlige virksomheter skal tilby tjenester på en måte som treffer alle innbyggere der de er, uavhengig av om de kan eller vil ta i bruk digitale løsninger. Det er ulike måter å oppnå dette på. Digitaliseringen i samfunnet kan redusere tilgangen på likeverdige tjenester for de som ikke kan eller vil være digitale. Sett sammen med mulighetene digitalisering gir for fleksibilitet og effektivisering, som ikke uten videre kan gjøres ikke-digitalt, er det nødvendig at Skate tar stilling til hvilke tiltak som er strategisk viktigst for å hindre digitalt utenforskap.

  Råd fra Skate

  • Skate takket for presentasjonen og understreket at digitalt utenforskap er et viktig tema. Det er behov for å gå fra planer til handling.
  • Skates mandat er knyttet til de digitale løsningene, selv om det også er behov for samfunnseffektive analoge løsninger.
  • De anbefalte tiltakene ble støttet. Særlig er det viktig å få på plass fullmaktsløsninger. F.eks. øker kriminaliteten mot eldre ikke-digitale og fullmaktsløsninger er sentralt i arbeidet med fosterforeldre og en rekke andre grupper.
  • Flere tok opp viktigheten av et felles kunnskapsgrunnlag. Samtidig ble det understreket at vi allerede har mye kunnskap, og nok til å igangsette tiltak allerede. Sammenstilling av eksisterende kunnskap kan derfor være en måte å operasjonalisere dette på.
  • Det er de samme brukerne som faller utenfor for en rekke ulike tjenester. Vi må unngå fragmentering og at hver virksomhet iverksetter egne tiltak overfor de samme brukerne.
  • Vi må lage digitale løsningene flest mulig klarer å bruke med klarspråk, enkle grensesnitt, fullmaktsløsninger og et tilbud til de som ikke kan eller ønsker å bruke de digitale løsningene.
  • Det kan være krevende å vekte tiltak mot digitalt utenforskap mot andre krav, f.eks. knyttet til personvern eller sikkerhet. Det er ikke alltid mulig å adressere alt samtidig.
  • Tiltak som å lage strategier eller få på plass fullmaktsløsninger tar tid. Skate bør også vurdere tiltak som kan ha mer umiddelbar effekt, som fysisk veiledning til brukere, hjelpetelefoner, videoer etc. Men også dette forutsetter både opplæring og finansiering.
  • Digitalt utenforskap må med som et perspektiv i hvert enkelt prosjekt vi jobber med. Brukere må inkluderes i design og utforming av digitale tjenester.
  • Det ble vist til Helsepersonellkommisjonen som sier mye om hva vi er avhengige av for å lykkes. Bruk av velferdsteknologi og digital hjemmeoppfølging treffer en sårbar gruppe.
  • Det er rom for mer innovative tilnærminger til digitalt utenforskap. F.eks. kan bruk av KI som Chat GPT bidra til god veiledning til brukere.
  • Vi har lett for å snakke om visse grupper, som eldre, men det er mange måter å falle digitalt utenfor på. Vi trenger tiltak som fanger bredden i digitalt utenforskap.
  • Vi gjør allerede mye for å hindre digital utenforskap og bør se på hva som evt. overlapper og om vi kan samordne oss bedre.
  • Vi må lære av hverandres erfaringer og av effekten av innsatsen så langt. I politiet ser man f.eks. at unge som vil anmelde overgrep vil chatte, ikke ringe.
  • Det er behov for en felles tilnærming, f.eks. noen felles ambisjoner, prinsipper eller en plakat for hvordan vi jobber for å unngå digital utenforskap.
  • På lang sikt bør vi jobbe for å konsolidere behovene for innbyggerdialog.
  • Skate bør koble seg til arbeidet med handlingsplanen på feltet som er under arbeid i KDD.
  • Digital utenforskap er et tema Skate bør fronte utad og bidra til oppmerksomhet rundt.

  Beslutning

  • Skate-virksomhetene prioriterer tre strategiske tiltak for å motvirke digitalt utenforskap:
   • Tiltak 1: å utvikle fullmaktsløsninger og eID på høyt sikkerhetsnivå for relevante brukergrupper.
   • Tiltak 2: å sammenstille et felles kunnskapsgrunnlag som kan bidra til økt kompetanse i forvaltningen om digitalisering for mangfold.
   • Tiltak 3: å sikre likeverdig tilgang til tjenester gjennom en felles strategi, felles prinsipper eller en plakat om hvordan vi kan jobbe for å hindre digital utenforskap.
  • Skate ber Digdir ta et koordinerende ansvar for å iverksette tiltakene.

  2/23 Oppfølging etter Skates topplederseminar

  Digitaliseringsdirektoratet /Frode Danielsen

  Utsendte sakspapir før møtet

  • Sak 2-23 Saksframlegg - Oppfølging etter Skate sitt toppleiarseminar 2023
  • Sak 2-23 Vedlegg - Deltakerevaluering Skates topplederseminar

  Presentasjon vist i møtet og som følger referatet

  • Sak 2-23 Presentasjon - Oppfølging Skates topplederseminar

  Saken gjelder – Behandlingssak
  Skate organiserte for andre gang et digitalt seminar for toppledere i offentlig sektor, som har vært tenkt gjennomført hvert annet år. 8.2.23 var temaet for seminaret «Sammenhengende tjenester med brukeren i sentrum». Seminaret var inndelt i fire diskusjoner:

  1. Innledende samtale
  2. Samarbeid på tvers og over forvaltningsnivå
  3. Digitalt utenforskap
  4. Nasjonale grunndata

  Seminaret kan følges opp ved å samle erfaringer til neste topplederseminar og evt. med andre kommunikasjonstiltak før den tid.

  Råd fra Skate

  • Det er positivt å arrangere et seminar som dette, men vi bør tenke igjennom hva lytterne skal sitte igjen med av verktøy eller råd for å fremme helhetlig digitalisering.
  • Det kan være nyttig å begrense antall temaer og gi mer konkrete takeaways.
  • Til senere trenger ikke seminaret være eksklusivt for toppledere, andre interesserte bør også kunne delta. For toppledere kan et seminar som dette være for langt.
  • Det ble stilt spørsmål ved om dette er god ressursbruk med tanke på antall deltakere og resultatene fra evalueringen. Kanskje kunne formatet være et annet, f.eks. med et fysisk møte for toppledere eller månedlige tematiske webinarer. Det kan også være mulig å oppnå det vi ønsker med seminaret ved å være mer synlige i media og til stede på andre arrangementer.
  • Dette er det andre topplederseminaret Skate arrangerer, og det ble trukket frem at det kan ta litt tid å sette arenaen. Det ble samtidig sagt at Skate skylder sitt publikum å samle seg om de store temaene vi er opptatt av. Det kunne være nyttig å vise frem flere konkrete eksempler, både suksesser og feiltrinn.
  • Opptak fra seminaret kan deles og gjenbrukes i etterkant. Seminaret har sånn sett en verdi utover deltakelsen der og da.
  • Det fungerte fint med videoer som avbrekk i diskusjonene. Til senere bør vi sikre variasjon med flere etater/talere.
  • Vi i Skate bør bli enige om hvilke saker vi vil profilere og bli bedre på å bruke sosiale medier og være aktive utad. Budskapet ut må være mer enn at vi klager over manglende finansiering. Vi må skape engasjementet og spisse temaene slik at vi når ut.
  • Vi kan bli for snille og konforme. Både i dialog med statsråden og utad generelt bør Skate ha en tydeligere stemme.

  Beslutning

  • Skate vil fortsette diskusjonen om konkrete videre kommunikasjonstiltak under Skates fagdager i mai.
  • Skate ber Skatesekretariatet samle evalueringene av topplederseminaret til bruk i planleggingen av et evt. fremtidig seminar.

  3/23 Prioriteringer og viktige saker 2023 – runde rundt bordet

  Digitaliseringsdirektoratet /Frode Danielsen

  Utsendte sakspapir før møtet

  • Sak 3-23 Presentasjon - Digdir prioriteringer 2023
  • Sak 3-23 Saksfremlegg - Prioriteringer og viktige saker 2023
  • Sak 3-23 Vedlegg - Skatevirksomhetenes hovedprioriteringer på digitaliseringsfeltet

  Saken gjelder – Behandlingssak
  Det har vært en fast sak på agendaen i Skates første møte i året at Digdir presenterer sine prioriteringer og største saker for året og evt. involvering av Skate i disse.
  I møtet i desember 2022 etterlyste Skate mer tid til å orientere hverandre om prioriteringer, viktige saker og strategier. For å imøtekomme dette ønsket, ble det satt av tid til en runde rundt bordet i forlengelsen av Digdirs presentasjon. De øvrige direktørene fikk mulighet til å presentere sine prioriteringer på digitaliseringsfeltet i 2023 og ellers kort hva som er de viktigste sakene i hver virksomhet dette året.

  Råd fra Skate

  • For spesifikke saker fra den enkelte Skate-direktør, se dokument 3-23 Vedlegg - Skatevirksomhetenes hovedprioriteringer på digitaliseringsfeltet.
  • Flere tok opp behovet for forutsigbare kostnader og økt grunnfinansiering av digitale fellesløsninger. Det er behov for videreutvikling av det nasjonale digitale økosystemet.
  • Moderniseringsløp hvor gamle systemer byttes ut med nye var også en gjennomgående utfordring og prioritering, inkludert å migrere fra Altinn 2 til 3.
  • Flere velger å jobbe produktorientert. Dette er krevende for utvikling som kommer inn under statens prosjektmodell. Flere tok til orde for at finansiering av produktutvikling heller enn prosjekter vil lette arbeidet.
  • Sikkerhet er et prioritert område, inkl. både digital sikkerhet generelt og operasjonell informasjonssikkerhet. Dette henger også sammen med ivaretakelse av personvern og tillit til offentlig sektor.
  • Samarbeid på tvers av sektorer og mellom kommunalt og statlig nivå er sentralt for flere av virksomhetene, f.eks. knyttet til sektorspesifikke systemer og løsninger eller informasjonsflyt ifm. saksbehandling.
  • Digitalisering av regelverk og utvikling av digitaliseringsvennlig regelverk ble trukket frem som en prioritering og et hinder som gikk igjen hos flere.
  • Data, f.eks. å legge til rette for strukturering av data eller deling av data var også en prioritering nevnt av flere. Det kan bidra til mer effektivt samarbeid og tjenestetilbud. Nasjonale grunndata ble trukket frem som en viktig sak for tilgang til gode data med et tydelig forvaltningsansvar.
  • Bruk av skyløsninger diskuteres hos flere og kunne være et nyttig tema å se nærmere på i fellesskap.
  • Behovet for digital kompetanse, som har vært oppe i Skate tidligere, er fortsatt stort. Flere er avhengige av å leie inn konsulenter.
  • Digitaliseringspolitikken i EU krever oppfølging i alle Skate-virksomhetene, og er et tema flere ser behov for å samarbeide mer om.
  • Arbeidet med en ny digitaliseringsstrategi bør være en viktig sak i Skate fremover.
  • Bruk av kunstig intelligens vil kreve konkrete tiltak og samarbeid.

  Beslutning

  • Skate merker seg innspillene og informasjonen og vil ta med seg disse i prioriteringen av saker til høsten, og til møter med statsråden.
  • Skate vil fortsette diskusjonen om fellestrekk i digitale prioriteringer og utfordringer under fagdagene i mai.

  Orienteringssaker

  Digitaliseringsdirektoratet/Frode Danielsen

  Ønskede temaer for møtet med statsråden

  • Neste møte med statsråden er planlagt under Skates fagdager 3.-4. mai.
  • Et forslag til tema er å gi innspill til arbeidet med neste digitaliseringsstrategi.
  • Ber alle om å ta opp med sine AU-representanter hvilke saker dere tenker er aktuelle, så vil AU og Skatesekretariatet forberede møtet. Ta gjerne utgangspunkt i sakene vi har diskutert i dag som viktige fremover.

  Oppfølging av statsrådens svarbrev til Skate høsten 2022

  • I sitt svarbrev til Skate oppfordret statsråden Skate til å gi en helhetlig problemanalyse og et gjennomarbeidet innspill som underlag for tiltak for å fremme utvikling av tjenester basert på tverrgående samarbeid.
  • I veikartet for felles økosystem har vi prioritert behov som bør utredes/løses. Behovene må da utredes på en slik måte at de tilfredsstiller kravene fra KDD.
  • Arbeidsgruppen under Skate AU som jobber med et rammeverk for finansiering av fellesløsningene vil foreslå hvordan fellesløsninger kan finansieres.
  • Vi anbefaler at det ikke settes i verk ytterligere tiltak nå, men at Skatesekretariatet vurderer om det vil være behov for ytterligere utredninger før Skate spiller inn nye forslag til KDD.

  Topplederfrokosten under Digitaliseringskonferansen

  • Det overordnede temaet for konferansen er «Tøffere tider - tid for lagspill». Finner sted på Clarion hotell The Hub i Oslo sentrum 31. mai – 1. juni.
  • Tanken er å skape en arena hvor Skate kan møte andre toppledere, også utenfor offentlig sektor. Et uformelt forum med begrenset deltakelse så man kan få gode, åpne diskusjoner.
  • Statsråden er invitert, men har ikke anledning.
  • Skatesekretariatet har fått ansvar for å forberede topplederfrokosten. De vil sende ut et forslag til tema og deltakere og ber om innspill på dette.

  Oslo, 22.03.2023
  Møtet ble avsluttet 15.00.
  Digdir/Skatesekretariatet