Hopp til hovedinnhold

På agendaen stod Single Digital Gateway, KI-tiltak, sikkerhet i en digitalisert verden, sammensetningen av Skate fra 1.1.24 og forslag til strategiske Skate-saker høsten 2023.

Møtested: Møterom Trolltunga, Inngang C i Økern Portal, Oslo
Tidspunkt: Kl. 12:00 - 15:30 (Enkel lunsj og uformell samtale fra kl. 11:30)

Deltakelse

Medlemmer av Skate

 • Frode Danielsen, Digitaliseringsdirektoratet
 • Inga Bolstad, Arkivverket
 • Per-Arne Horne, Direktoratet for byggkvalitet
 • Mariann Hornnes, Direktoratet for e-helse
 • Roar Vevelstad, Halden kommune
 • Johnny Welle, Kartverket
 • Kristin Weidemann Wieland, KS
 • Vegard Storstad pva. Hans Christian Holte, NAV
 • Trond Digranes pva. Sølve Monica Steffensen, Oslo Kommune
 • Catherine Janson pva. Benedicte Bjørnland, Politidirektoratet
 • Kristin Fretheim pva. Nina Schanke Funnemark, Skatteetaten
 • Geir Axelsen, Statistisk sentralbyrå
 • Roar Olsen, Sikt - Kunnskapssektorens tjenesteleverandør

Deltakelse på saker

 • Grete Øwre, Digdir, alle saker
 • Martin Normann Michelsen, Digdir, sak 11/23
 • Steven Christensen, Digdir, sak 12/23
 • Atle Tangen, Politiets sikkerhetstjeneste (PST), sak 13/23
 • Frode Josefsen, Politiets IT-enhet (PIT), sak 13/23

Observatør

 • Katarina de Brisis, Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD)

Sekretariat

 • Astrid Solhaug, Digdir
 • Sunniva Slotten, Digdir
 • Lisa Fremmerlid, Digdir

Saksliste

Faste saker

 • Godkjenning agenda
 • Godkjenning av referat fra Skate-møte 22.03.2023
  Digitaliseringsdirektoratet/Frode Danielsen

Saker til behandling

 • 11/23 Single Digital Gateway
  Digdir/Grete Øwre
 • 12/23 KI-tiltak
  Digdir/Frode Danielsen
 • 13/23 Sikkerhet i en digitalisert verden
  PST, NAV, Kartverket, Sikt, KS & PIT/ Frode Josefsen & Atle Tangen
 • 14/23 Sammensetningen av Skate fra 1.1.24
  Digdir/Frode Danielsen
 • 15/23 Forslag til strategiske Skate-saker høsten 2023
  Digdir/Frode Danielsen

Orienteringssaker

 • Ingen orienteringssaker

Eventuelt

 • Skatt om saken om nye regler for innleie
 • Arendalsuka – Skate-arrangement
 • Brev om nasjonal sky

Faste saker

Godkjenning av agenda 16.06.2023

Agendaen ble godkjent.

Godkjenning av referat fra Skate-møtet 22.03.2023

Referatet ble godkjent.

Saker til behandling

11/23 Single Digital Gateway - gjennomføring og konsekvenser

Digitaliseringsdirektoratet v/ Grete Øwre

Utsendte sakspapir før møtet

 • Sak 11-23 Saksfremlegg - Single Digital Gateway
 • Sak 11-23 Vedlegg - Single Digital Gateway

Presentasjon vist i møtet og som følger referatet

 • Sak 11-23 Presentasjon - Single Digital Gateway

Saken gjelder – Behandlingssak
Forordningen som etablerer Single Digital Gateway (SDG) ble vedtatt av EU i 2018. Formålet med SDG er å gjøre det enklere for enkeltpersoner og bedrifter å etablere seg i et annet EU-land. Dette skal gjøres ved å gjøre 21 prosedyrer innenfor syv livshendelser tilgjengelig digitalt på tvers av grensene i EU. I tillegg skal YourEurope-portalen gjøre det enklere for innbyggere å utøve sine rettigheter og plikter i andre EU-land.

En vellykket implementering vil også forenkle prosessene i de offentlige virksomhetene som må forholde seg til EU-borgere som forflytter seg på tvers av landegrensene, siden den nødvendige informasjonen/bevisene vil utveksles automatisk mellom de aktuelle myndighetene.

KDD har startet arbeidet med å innlemme SDG-forordningen i norsk rett. Tentativ tidsplan tilsier at SDG inntas i norsk rett ved forskrift til forvaltningsloven i oktober/november 2023. Saken vil legges ut på nasjonal høring i siste halvdel av juni.

Ansvaret for å tilby tjenester og informasjon gjennom SDG hviler på de offentlige virksomhetene som har ansvar for den aktuelle tjenesten. Det er viktig at virksomhetene som omfattes av forordningen setter seg inn i hva den innebærer og starter forberedelser for å kunne innrette seg etter kravene i forordningen.

Råd fra Skate

 • Det er krevende å se implikasjonene av forordningen. Informasjonsdelingen det legges opp til er i dag vanskelig selv internt i sektorene og på nasjonalt nivå. Lignende arbeid nasjonalt med utveksling av opplysninger har vært krevende og forutsetter betydelige investeringer.
 • Skate stilte spørsmål ved hvilke vurderinger som er gjort av konsekvensene av regelverket for offentlige virksomheter. Uten slike vurderinger vil det være vanskelig å gi gode innspill til den kommende høringen.
 • Virksomhetene trenger oversikt over tidspunkt og frister for gjennomføring av regelverket. Det ville også være nyttig å vite mer om kostnadsestimater og gjennomføring i de andre nordiske landene.
 • Skate ser at effektive grensekryssende autentiseringsmekanismer, lommebok osv. kan ha stor verdi, og forordningen kan skape synergier med annet arbeid knyttet til bl.a. eID. Det er interessant å se på mulighetene forordningen gir, men med bevissthet rundt at gjennomføring vil kreve finansiering.
 • Det er uheldig at høringen i en så omfattende sak ser ut til å skulle gjennomføres i sommerferien. Det vil gjøre det vanskelig for berørte virksomheter å gjennomføre konsekvensvurderinger og få nok tid til å gi gode høringssvar.
 • Vi bør ta stilling til om vi ønsker å være fremoverlente eller vente og se hva andre land gjør. Det er behov for å enes om et felles ambisjonsnivå.
 • Å harmonisere ulike informasjonsmodeller er et stort arbeid på tvers av land.
 • Det ble foreslått at Digdir skriver noen generelle punkter med et felles budskap som Skate-virksomhetene kan ta utgangspunkt i og tilpasse i sine høringssvar.
 • Uavhengig av både høringsfrist og gjennomføringsfrister er det lite realistisk å anta at vi vil kunne etterleve regelverket innen fristen. Vi må ha et tydelig felles budskap om at det er situasjonen, og starte med å bygge tjeneste på tjeneste i årene som kommer.
 • Det er uavklart om et satsingsforslag vil og bør be om finansiering til alle berørte eller kun til Digdir. Det vil avhenge av hvor solide kostnadsestimater vi har. Digdir vil legge en liste over virksomheter og tjenester som blir berørt av forordningen ved referatet fra møtet.

Beslutning

 • Skate-virksomhetene oppfordres til å skrive egne høringssvar når forordningen om Single Digital Gateway (SDG) sendes på høring i juni.
 • Digdir sender et felles innspill fra Skate til KDD om prosessen og understreker behovet for ytterligere utredning og en grundig høringsrunde.
 • SDG vil kreve samarbeid om både arkitektur, løsningsvalg og implementering. Skate vil følge saken videre og komme tilbake til hvordan vi kan ha en god, tverrgående tilnærming til forordningen.

12/23 KI-tiltak

Digitaliseringsdirektoratet v/ Frode Danielsen

Utsendte sakspapir før møtet

 • Sak 12-23 Saksfremlegg – KI
 • Sak 12-23 Vedlegg – Mandat

Presentasjon vist i møtet og som følger referatet

 • Sak 12-23 Presentasjon - Kunstig intelligens

Saken gjelder – Behandlingssak

Sak 18/2022 om kunstig intelligens (KI) synliggjorde behovet for en felles tilnærming til kunstig intelligens i offentlig sektor. En felles tilnærming skal bidra til at KI i større grad benyttes for å sikre effektive og gode løsninger i offentlig sektor. En sentral forutsetning er at KI utvikles og brukes på en ansvarlig måte.

I møtet 7. desember 2022 besluttet Skate å opprette en arbeidsgruppe med deltagere fra Likestillings- og diskrimineringsombudet, Skatteetaten, Lånekassen, Direktoratet for e-helse, Brønnøysundregisteret, Sikt, NAV, KS representert av Trondheim kommune, Kartverket, Politiet og Digitaliseringsdirektoratet.

Arbeidsgruppen fikk i oppdrag å konkretisere utfordringene ved bruk av KI og illustrere disse med spesifikke caser og å beskrive relevante tiltak. På Skates fagdager 3.-4. mai ga Digdir en kort innledning før en god diskusjon om mulighetene og utfordringene ved bruk av KI.

Råd fra Skate

 • Skate støttet forslaget om å endre arbeidsform fremover. Det er positivt å gjøre justeringer når feltet er under rask utvikling, og trekke lærdom av prosessen frem til nå. Det kan være nyttig å trekke inn flere i samarbeidet, også aktører utenfor forvaltningen.
 • Det er viktig med et samlet arbeid på feltet, og bra at Digdir tar et overordnet ansvar på tvers av virksomheter. Flere sektorer jobber med egne KI-strategier, vi må diskutere hva det kan bety for helheten og hvordan vi kan lære av hverandre.
 • Vi trenger en mer strategisk tilnærming til KI. Hva betyr utviklingen for Norge som teknologisamfunn?
 • Å vedlikeholde oversikten over igangsatte KI-prosjekter vil være en stor jobb. Vi må tenke igjennom formålet og hva vi oppnår med den. Den er nyttig som et sted å hente inspirasjon, dele problemstillinger og finne kontaktpersoner, men kan ikke forventes å være uttømmende.
 • Veiledning om de regulatoriske aspektene er viktig, det er behov for mer kraft i det juridiske arbeidet.
 • Vi bør også ha et fokus på åpenhet og transparens, og hvordan vi sikrer sporbarhet i beslutninger fattet ved bruk av KI. Kanskje bør det etableres noen felles prinsipper.
 • Vi må bli mer nyanserte i diskusjonene om KI. Ulik bruk på ulike områder krever ulik regulering og tilnærming. Noe reiser store dilemmaer mens annet er uproblematisk. Vi bør starte med å håndtere det mest prekære, og ha en positiv tilnærming hvor vi ser potensialet i teknologien.
 • KI må bli et viktig tema i den nye digitaliseringsstrategien.
 • Vi bør definere hva vi ønsker oppnådd knyttet til KI og til deling av data for å identifisere eventuelle målkonflikter mellom de to. Tilgang til data er en forutsetning for KI og vi trenger en debatt om tilgjengeliggjøring av data fra offentlig sektor.
 • Det er også behov for en diskusjon om KI og GDPR. Europa bør ikke legge for begrensende rammer for bruk av KI slik at kun kommersielle globale aktører kan hente ut verdien av ny teknologi.

Beslutning

 • Skate ber Digitaliseringsdirektoratet arbeide videre med skisserte tiltak og sikre involvering av relevante virksomheter i og utenfor Skate. Dagens arbeidsgruppe oppløses og erstattes av en eller flere referansegrupper.
 • Skatevirksomhetene stiller med relevante ressurser i samarbeidet.
 • Skate vil initiere en diskusjon om sammenhengen mellom KI og deling av data knyttet til ny digitaliseringsstrategi. Offentlig sektor må ha en offensiv tilnærming til bruk av ny teknologi.

13/23 Sikkerhet i en digital verden

PIT & PST v/ Frode Josefsen & Atle Tangen

Utsendte sakspapir før møtet

 • Sak 13-23 Saksfremlegg - Sikkerhet

Presentasjon vist i møtet og som følger referatet

 • Sak 13-23 Presentasjon - Sikkerhet

Saken gjelder – Behandlingssak

Trusselaktørene blir flere og mer spesialiserte. Det utføres mer komplekse angrep, med hybride trusler blant annet som følge av den sikkerhetspolitiske situasjonen. Økt digitalisering gjør oss mer effektive, men også mer avhengige av teknologi for å løse oppdragene våre. Nye måter å jobbe på og forventninger til teknologi krever at man må tenke nytt om sikkerhet for å unngå store sårbarheter.

Det er behov for å sikre samarbeid og deling av informasjon på strategisk nivå og lære av hverandre. Samarbeid kan omfatte en felles strategisk tilnærming til retning for digital sikkerhet, samarbeid om overordnede risikovurderinger og strategiske cybersikkerhetsøvelser og erfaringsdeling om bruk av teknologi og oppfølging av leverandører.

Råd fra Skate

 • Ny teknologi som generativ KI gir nye muligheter også for kriminelle aktører. Det krever mer av vår innsats for å beskytte systemene og informasjonen vår.
 • Skate støtter forslaget om et strategisk samarbeid om sikkerhet. Men vi bør vurdere om eksisterende samarbeidsarenaer kan utnyttes bedre før vi etablerer noe nytt.
 • Vi må vurdere konsekvensene av at vi velger ulike strategier og verktøy for å sikre oss. Arbeidet med digital sikkerhet må bli mindre sektorbasert.
 • I USA har president Biden utstedt en executive order for å styrke landets cybersikkerhet. Også EU jobber med noe lignende. Det kan være nyttig å se om vi kan lære noe fra deres tilnærming og bruk av zero trust som virkemiddel.
 • Zero trust praktiseres av flere og er en nyttig tilnærming. Samtidig krever det en modenhet som ikke alle, f.eks. mindre kommuner, er klare for. Skate sitt samarbeid bør ligge på et mer strategisk overordnet nivå, som grunnprinsippene fra NSM.
 • Tilgang på kompetanse er en utfordring. Vi rekrutterer i stor grad fra hverandre. Skate bør være mer aktive mot utdanningssystemet og støtte mer etterutdanning.
 • Mer åpenhet om risikoer og sikkerhetsutfordringer vil styrke samarbeidet.
 • Felles krav og retningslinjer kan være nyttig. Selv om utfordringene og konsekvensene knyttet til sikkerhet kan variere mellom virksomhetene vil noe gå igjen for alle, f.eks. frykten for at personsensitive opplysninger kan komme på avveie.
 • Vi må gå i takt og legge ambisjoner og aktiviteter på et nivå som gjør det mulig også for de svakeste i offentlig sektor å bli med.
 • Det kan være nyttig å involvere flere enn Skate i det strategiske samarbeidet, f.eks. NSM og aktører fra privat sektor.
 • Et tema for strategisk samarbeid kan være risikovurderinger og konsekvensvurderinger knyttet til fellesløsningene eller nasjonale grunndata.

Beslutning

 • Skate gir tilslutning til økt strategisk samarbeid for å løse felles konkrete strategiske problemstillinger knyttet til digital sikkerhet. PIT og Digdir vil samarbeide om hvordan dette kan konkretiseres.
 • Skate anbefaler å vurdere felles krav eller retningslinjer knyttet til sikkerhet i den nye digitaliseringsstrategien. Et tiltak blant flere som kan være nyttige er zero trust som tilnærming.

14/23 Sammensetningen av Skate fra 1.1.24

Digitaliseringsdirektoratet v/ Frode Danielsen

Utsendte sakspapir før møtet

 • Sak 14-23 Saksfremlegg sammensetningen av Skate fra 1.1.24
 • Sak 14-23 Notat - forslag til sammensetningen av Skate fra 1.1.24

Saken gjelder – Behandlingssak

I tråd med Skates mandat skal det være en rullering i medlemmene i Skate. Forrige oppnevning til Skate gjelder for perioden 1.1.21 til 31.12.23, det er derfor på tide å vurdere sammensetningen fra 1.1.24 til 31.12.26.

Digdir sender sitt forslag til sammensetning til KDD etter å ha konsultert Skate. KDD oppnevner Skates medlemmer. KDD har bedt om Digdirs innspill før sommeren for en beslutning ila. høsten 2023.

Råd fra Skate

 • I tillegg til forslaget om Miljødirektoratet som et mulig nytt medlem, trakk Skate frem at andre nyttige kandidater kunne være en representant innen sikkerhet (f.eks. NSM), Vegvesenet, Forsvarsstaben, Bufdir eller DFØ.
 • Det er viktig at den som kommer inn kan gi gode råd og være en nyttig partner. Ren representativitet og det å dekke ulike sektorer bør ikke være eneste kriterium for nye medlemmer.
 • Arkivverket, som er aktuell for rullering, tok opp at tillit, sporbarhet og etterrettelighet til data fortsatt må ivaretas i Skate.
 • Tilsynsvirksomheter og andre relevante virksomheter kan hentes inn og bidra i enkeltsaker uten å være oppnevnt som medlemmer av Skate.

Beslutning

 • Skate støtter Digdir i å foreslå én endring i sammensetningen av Skate fra 1.1.24 i sitt innspill til KDD.
 • Digdir vil ta med seg innspillene fra Skate til mulige nye medlemmer i sitt brev til KDD.

15/23 Skates saksliste neste halvår

Digitaliseringsdirektoratet v/ Frode Danielsen

Utsendte sakspapir før møtet

 • Sak 15-23 Saksframlegg – Skates møteplan h 23
 • Sak 15-23 Notat – Skates møteplan h 23

Presentasjon vist i møtet og som følger referatet

 • Sak 15-23 Presentasjon - Skates agenda h 23

Saken gjelder – Behandlingssak

I tråd med gjeldende prosedyre skal Skates saksplan for høsten fastsettes i siste møte før sommeren.

Basert på forslag til strategiske Skate-saker fra Skate-virksomhetene, har AU gjort en prioritering som har vært forelagt Digdirs direktør. Digdirs direktør har gitt sin anbefaling på denne bakgrunnen.

I tillegg til de foreslåtte strategiske sakene har Riksrevisoren bedt om et møte med Skate til høsten, som kan legges i en forlengelse av oktobermøtet.

Formålet med saken er å forelegge og få Skates støtte til foreslåtte saksplan for høsten 2023.

Råd fra Skate

 • Skate viste til diskusjonene under fagdagene i mai og at vi må ha en god prosess på å spisse noen konkrete saker Skate skal jobber med for at Skate skal ha en tydeligere stemme. Dette kan evt. også være et tema for møtet med Riksrevisoren i oktober.
 • Fokuset på EU blir sterkere og sterkere, som nå med det kommende regelverket om KI. Det ville være nyttig å invitere inn noen som kan presentere hva som ligger i regelverket tidlig. Kanskje bør en oppdatering om hva som skjer i EU være et tema i hvert møte.
 • Involvering i arbeidet med digitaliseringsstrategien blir viktig og bør være et gjentakende tema. Skate hadde en lang liste over viktige elementer under fagdagene, men vi bør være selektive i hva vi foreslår som prioriteringer så vi kan være med å sette retning på arbeidet.

Beslutning

 • Skates møteplan og saker for våren 2023 blir som foreslått i saksfremlegget.
 • Digdir planlegger Skates møter høsten 2023 med utgangspunkt i forslaget i denne saken og Skates råd.

Eventueltsaker

Skatt om hvorfor saken om innleie er trukket

Skatteetaten/Kristin Fretheim

 • Skatteetaten la frem en eventuelt-sak under Skates fagdager om endring i statsansatteloven som begrenser muligheten til å benytte innleid arbeidskraft.
 • Saken ble tatt opp basert på et ønske om å dele erfaringer og høre hva andre har erfart.
 • Vi har fått en god deling, og hatt dialog med etater i samme situasjon etter dette, men ser at det er ulike behov i gruppen. Skatt har derfor vurdert at det ikke er hensiktsmessig å følge opp dette temaet som en egen sak i dagens møte.

Arendalsuka – Skate-arrangement

Digdir/Frode Danielsen

 • Skatesekretariatet har sendt ut invitasjoner til den planlagte debatten om formiddagen onsdag 16. august.
 • Direktøren i Abelia vil lede både en politisk og en faglig debatt.
 • NAV, PIT, SSB, SKE og KS har meldt interesse for å delta i den faglige debatten. I tillegg meldte e-Helse og Sikt seg i møtet.

Brev om nasjonal sky

Digdir/Frode Danielsen

 • Ny versjon, endret i tråd med innspill til utkastet, vil sendes til Skate snarlig.
 • Direktørene vil gis en kort frist for å godkjenne slik at brevet kan oversendes JD i løpet av neste uke.

Oslo, 16.06.2023
Møtet ble avsluttet 15.30.
Digdir/Skatesekretariatet