Hva er orden i eget hus?

Orden i eget hus handler om å vite hvilke data virksomheten håndterer, hva de betyr og hvordan de kan brukes.

En virksomhet har orden i eget hus når den har oversikt over data den håndterer og har gode beskrivelser av disse dataene. Beskrivelsene gir blant annet informasjon om hva dataene betyr, hva de kan brukes til, hvilke prosesser de inngår i og hvem som kan bruke dem.

Oversikten og beskrivelsene av dataene må være tilgjengelig internt og fortrinnsvis også eksternt. Da kan andre oppdage nye måter å utnytte dataene på. På den måten blir data en ressurs som gir nye muligheter for effektiv og innovativ tjenesteutvikling, både for virksomheten selv og eksterne aktører.

God kontroll over hvordan virksomheten behandler og tilgjengeliggjør data gjør at virksomheten kan redusere risiko og øke produktiviteten. I tillegg er orden i eget hus et godt utgangspunkt for at offentlig, frivillig og privat sektor kan bruke deres data for å skape nye produkter og tjenester. Et godt eksempel er regjeringen og KS sitt samarbeid om sammenhengende tjenester og livshendelser.