Hopp til hovedinnhold

Medietilsynet skal legge til rette for mediemangfold og kritisk medieforståelse i befolkningen. Tilgjengeliggjøring av data, informasjon og analyser for ulike målgrupper er en viktig del av dette. Medietilsynet ønsker å etablere en databank/innsiktsplattform.

Medietilsynet er statens forvaltnings- og tilsynsorgan på medieområdet og skal oppfylle viktige samfunnsmål på områder som ytringsfrihet, rettssikkerhet og demokrati. Tilsynet skal også legge til rette for mediemangfold og kritisk medieforståelse i befolkningen og ønsker å være et ledende kompetansemiljø på mediefeltet.


Tilgjengeliggjøring av data, informasjon og analyser for ulike målgrupper er en viktig del av dette, og Medietilsynet ønsker derfor å etablere en databank/innsiktsplattform. Dette skal gjøre det mulig å samle inn, bearbeide og presentere data og kunnskap på en effektiv og hensiktsmessig måte. Målet er å tilgjengeliggjøre kvalitetssikret, definert og enhetlig informasjon, slik at Medietilsynet kan bruke mer tid på analyse av data og gjøre data og kunnskap lettere tilgjengelig for aktørene i bransjen og samfunnet ellers.

Anbefalinger fra Digitaliseringsrådet:

Vis hvordan satsingen er viktig for å oppnå de vesentlige samfunnsmålene Medietilsynet jobber med, som ytringsfrihet og demokrati. Det kan være avgjørende å få fram hvordan Medietilsynet på dette området har felles behov og interesser med politikere, departement, mediebransjen og samfunnet ellers.


Vi erfarer ofte at denne type satsinger blir presentert som infrastruktursatsinger. Dette bør imidlertid ikke være en historie om etablering av databank eller innsiktsplattform, men en historie om hva satsingen skal føre til. Vi anbefaler derfor at dere lager den gode historien om hva denne satsingen handler om og hvorfor dette er viktig for tilsynet og for samfunnet.

Da dere søkte om medfinansiering beregnet dere de prissatte nyttevirkningene, og den ble relativt lav. De viktigste gevinstene er imidlertid de kvalitative nyttevirkningene. Vi anbefaler at dere prioriterer arbeidet med å konkretisere disse. Det er viktig at dere framhever nytten for både Medietilsynet og andre aktører. Bruk gjerne brukerreisemetodikk til å vise situasjonen for de ulike aktørene før og etter satsingen. Dette vil synliggjøre konsekvensen av å ikke gjøre noe, slik at dere får fram den bredere samfunnsmessige nytteverdien. Bruk de kvalitative nyttevirkningene når dere skal lage den gode historien om hva dere skal oppnå.

For å lykkes med denne satsingen, er det viktig med god intern forankring og at direktøren og resten av ledergruppa tar et tydelig eierskap. Forprosjektrapporten bærer noe preg av at den er utarbeidet av eksterne med vekt på metodikk og teknologi.


Mediebransjen gjennomgår en kraftig digital transformasjon, og denne satsingen vil påvirke Medietilsynets kjernevirksomhet framover. Selv om det er krevende, anbefaler vi at dere prioriterer å bygge opp et sterkt internt eierskap til satsingen. Dette inkluderer at satsingen gjennomføres med mest mulig interne ressurser i nøkkelrollene.

Satsingen skal bidra til kunnskap og data på mediefeltet. Det kan bidra til bekjempelse av desinformasjon og falske nyheter. Disse utfordringene kan Medietilsynet ikke håndtere alene. Vi anbefaler at dere styrker dialogen med departementet og skaper en felles forståelse for problemstillingene og satsingen. Vis hvordan satsingen er viktig for å oppnå vesentlige samfunnsmål og politiske ambisjoner. Involver departementet i arbeidet med å lage den gode historien om hvorfor satsingen er viktig og hva dere skal oppnå, se anbefaling 1.
Et tydelig felles eierskap med departementet vil også kunne bidra til å løse noen av finansieringsutfordringene knyttet til det å komme skikkelig i gang med satsingen.

Mediebransjen står i en krevende situasjon med internasjonale utfordringer som konkurranse fra dominerende internasjonale aktører, press på redaktørstyrte medier, økt bruk av sosiale medier og framveksten av desinformasjon og falske nyheter. Deler av Medietilsynets samfunnsoppdrag handler om å møte disse utfordringene, ofte sammen med andre. Vi tror at aktørene i mediebransjen kan ha stor interesse av å samarbeide med dere for at dette arbeidet skal lykkes.


Vi anbefaler at dere inviterer aktører i mediebransjen til et samarbeid om noen av utfordringene som databanken er tenkt å løse. Tilgjengeliggjøring av data fra en slik databank vil være nyttig for aktørene i bransjen. Har aktørene data som dere kan få nytte av? Kanskje et konstruktivt samarbeid med bransjen hjelper dere å komme i gang med å realisere en løsning?

Det kan også være en ide å invitere aktørene til innovative samarbeidstiltak gjennom eksempelvis «ideathon» (idemyldring). Her kan dere ta kontakt med Innovation@digdir om dere ønsker å lære mer om å samarbeide på denne måten.

Den tekniske løsningen framstår ikke som særlig kompleks. Dere har god kompetanse på det metodiske rundt data og analyse, et felt dere også har styrket i det siste. Bruk denne kompetansen når dere skal utvikle den tekniske løsningen, i samarbeid med den leverandøren dere velger.


Dette tiltaket passer godt for en gradvis realisering, ikke minst når dere har utfordringer med finansieringen. Vi anbefaler at dere jobber smidig og realiserer tiltaket gradvis. Begynn gjerne med noe som raskt kan synliggjøre nytten av tiltaket.

Vi anbefaler at dere lærer av andre aktører som står i noen av de samme utfordringene.


Finanstilsynet har tilsynsansvar for finansnæringen og skal bidra til at brukerne har tillit til finansmarkedene og aktørene. De jobber med digitalisering av virksomheten og skal automatisere forvaltningsoppgaver, digitalisere tilsynsprosesser, få mer effektiv rapportering fra aktørene i finansbransjen, bedre analyseløsninger og økt deling av data. Vi mener dere kan ha god nytte av erfaringsutveksling med Finanstilsynet.


Entur koordinerer et datasamarbeid i samferdselssektoren. Fra Entur kan dere hente erfaringer rundt datasamarbeid mellom aktører i samme bransje og hvordan de jobber med felles strukturer for å kunne dele data på tvers. Hva må hver enkelt virksomhet selv gjøre, og hva samarbeider de om. De tar utgangspunkt i å tenke stort, men starte smått og starter opp med to brukerområder.


Dere har allerede etablert et samarbeid med Statistisk sentralbyrå (SSB) når det gjelder gjennomføringen av Norsk mediebarometer. SSB har et sterkt fagmiljø på behandling av data og innsikt som det kan være nyttig å lære av og samarbeide med.