Kva er medfinansiering?

Gjennom medfinansiering kan statlege verksemder og eventuelle samarbeidspartar få dekka deler av prosjektkostnaden til samfunnsøkonomisk lønsame digitaliseringstiltak. Både små og mellomstore tiltak i sektorane og tiltak på tvers av sektorar som støttar opp under regjeringa sin digitaliseringsstrategi, kan få medfinansiering.

Innhald

  Midlane blir lyst ut ein gong i året. Utlysing for neste år skjer etter at framlegg til statsbudsjett er lagt fram i oktober.

  Tildeling av medfinansiering 2020:
  Søkjar Prosjekt Endeleg medfinansiering
  Statens Sivilrettsforvaltning (SRF) Vergemålsopplysninger integrert i Fullmaktsregister for Innbyggere (FUFINN) 21 000 000
  Digitaliseringsdirektoratet Oppgjør etter dødsfall/Tilrettelegging for sammenhengende tjenester 13 375 642
  Brønnøysundregistrene Selskapsetablering offentlig - privat 8 961 137
  Arbeidstilsynet Felles arkitektur for tilsynsmyndigheter 7 008 505
  Arbeids- og velferdsdirektoratet (Nav) Digitalisering av hjelpemiddelformidlingen i Nav og kommunene 41 000 000
  Direktoratet for e-helse Pilot Pasientens legemiddelliste 44 700 000
  Direktoratet for mineralforvaltning Digital konsesjonsbehandling 8 972 405

  Garantiinstituttet for eksportkreditt

  Felles kundegrensesnitt 4 800 000
  Unit Datadeling i høyere utdanning og forskning 10 000 000

  Kva type tiltak kan få midlar frå medfinansieringsordninga?

  Potten til medfinansiering vil gå til to kategoriar tiltak:

  1. Små og mellomstore prosjekt som er samfunnsøkonomisk lønsame. Total prosjektkostnad må vere mellom 5 og 50 mill. kr.
  2. Tiltak som støttar opp under målet om samanhengande tenester i regjeringa sin digitaliseringsstrategi, som er samfunnsøkonomisk lønsame og har total prosjektkostnad inntil 100 mill. kr., dvs.:
   • strategisk prioriterte fellesløysingar (plattformar, infrastruktur m.m.)
   • tverrgåande tiltak (samanhengande tenester).

  Tips og råd

  Bruk tid på søknaden. Start planlegginga så tidleg som mogleg. Hugs å involvere potensielle gevinsteigarar. Ta kontakt med KS dersom prosjektet vedkjem kommunesektoren.

  Kven kan søke?

  • statlege verksemder som ligg under staten som rettssubjekt. Dette omfattar ordinære forvaltningsorgan, forvaltningsbedrifter og forvaltningsorgan med særskilte (budsjett)fullmakter.
  • kommunar/fylkeskommunar og statlege verksemder som er eigne rettssubjekt kan ikkje søke, men kan gjerne vere samarbeidspartar
  • frivillege organisasjonar og næringsliv kan vere samarbeidspartar

  Vilkår for medfinansiering

  • Medfinansieringen skal vere ein utløysande faktor, og prosjektet skal derfor ikkje vere komen i gjennomføringsfasen.
  • Prosjektet må vere samfunnsøkonomisk lønsamt og ha tilknytta gevinstar.
  • Små og mellomstore prosjekt må ha ein prosjektkostnad mellom 5 og 50 mill. kr (inkl. interne lønnskostnader).
  • Tverrgåande prosjekt og fellesløysingar kan ha ein prosjektkostnad opp til 100 mill. kr (inkl. interne lønnskostnader)
  • Medfinansiering kan gis i maksimalt tre budsjettår, men prosjektet kan gå over fire år.
  • Sjå retningslinene for ytterlegare vilkår (desse kan bli endra):

  Kor mykje midlar kan eit prosjekt få?

  • Prosjekt i kategori 1, små og mellomstore prosjekt, kan få medfinansiering inntil 50 % av totale prosjektkostnader (inkl. interne lønskostnader), maksimalt 15 mill. kr. Total prosjektkostnad må vere mellom 5 og 50 mill. kr.
  • Prosjekt i kategori 2, tverrgåande prosjekt/livshendingar og fellesløysingar kan få medfinansiering inntil 85 % av totale prosjektkostnader. Total prosjektkostnad må ikkje overstige 100 mill. kr.

  Kontakt

  Ingrid Bjørkum

  Ingrid Bjørkum

  Seniorrådgiver
  Digitaliseringsdirektoratet
  Ingrid har jobba i Digdir sidan opprettinga av direktoratet i 2008 (då ved namn Difi). Før det jobba ho mange år hos Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, først som fylkesmiljøvernsjef, sidan som assisterande fylkesmann. Ingrid har også leiarerfaring frå fylkeskommunen (planavdelinga), dåverande trygdeetaten og arbeidsmarknadsetaten. Av utdanning er ho cand. agric. frå NMBU (den gong NLH), med naturforvaltning/ressursøkonomi som studieretning. Ho har jobba mykje med samordning av statleg verksemd i fylket, med planlegging, utviklingsarbeid og rettleiing. I Digdir jobba Ingrid dei første åra med Norge.no, som blei ein del av Difi i 2008. Føremålet var å gjere kjennskapen og tilgangen til offentlege tenester enklare for innbyggjarane, ved å presentere dei på ein stad. Etter kvart grupperte dei også tenester ut frå livssituasjonar, ein første start på dei livshendingane ein no jobbar med i oppfølging av digitaliseringsstrategien. Ingrid har også jobba med Klart språk i staten, ein viktig bit i det å utforme informasjon og digitale tenester som folk forstår og kan nytte seg av.
  Telefon
  +47 957 05 231