Kva er medfinansiering?

Gjennom medfinansiering kan statlege verksemder og eventuelle samarbeidspartar få dekka deler av prosjektkostnaden til samfunnsøkonomisk lønsame digitaliseringstiltak. Både små og mellomstore tiltak i sektorane og tiltak på tvers av sektorar som støttar opp under regjeringa sin digitaliseringsstrategi, kan få medfinansiering.

Innhald

  Midlane blir lyst ut ein gong i året. Utlysing for neste år skjer etter at framlegg til statsbudsjett er lagt fram i oktober.

  Tildeling av medfinansiering 2020:
  Søkjar Prosjekt Endeleg  medfinansiering
  Statens Sivilrettsforvaltning (SRF) Vergemålsopplysninger integrert i Fullmaktsregister for Innbyggere (FUFINN) 21 000 000
  Digitaliseringsdirektoratet Oppgjør etter dødsfall/Tilrettelegging for sammenhengende tjenester 13 375 642
  Brønnøysundregistrene Selskapsetablering offentlig - privat 8 961 137
  Arbeidstilsynet Felles arkitektur for tilsynsmyndigheter 7 008 505
  Arbeids- og velferdsdirektoratet (Nav) Digitalisering av hjelpemiddelformidlingen i Nav og kommunene 41 000 000
  Direktoratet for e-helse Pilot Pasientens legemiddelliste 44 700 000
  Direktoratet for mineralforvaltning Digital konsesjonsbehandling 8 972 405

  Garantiinstituttet for eksportkreditt

  Felles kundegrensesnitt 4 800 000
  Unit Datadeling i høyere utdanning og forskning 10 000 000

  Kva type tiltak kan få midlar frå medfinansieringsordninga?

  Potten til medfinansiering vil gå til to kategoriar tiltak:

  1. Små og mellomstore prosjekt som er samfunnsøkonomisk lønsame. Total prosjektkostnad må vere mellom 5 og 50 mill. kr.
  2. Tiltak som støttar opp under målet om samanhengande tenester i regjeringa sin digitaliseringsstrategi, som er samfunnsøkonomisk lønsame og har total prosjektkostnad inntil 100 mill. kr., dvs.:
   • strategisk prioriterte fellesløysingar (plattformar, infrastruktur m.m.) 
   • tverrgåande tiltak (samanhengande tenester).

  Kven kan søke?

  • statlege verksemder som ligg under staten som rettssubjekt. Dette omfattar ordinære forvaltningsorgan, forvaltningsbedrifter og forvaltningsorgan med særskilte (budsjett)fullmakter.
  • kommunar/fylkeskommunar og statlege verksemder som er eigne rettssubjekt kan ikkje søke, men kan gjerne vere samarbeidspartar
  • frivillege organisasjonar og næringsliv kan vere samarbeidspartar

  Vilkår for medfinansiering

  • Medfinansieringen skal vere ein utløysande faktor, og prosjektet skal derfor ikkje vere komen i gjennomføringsfasen.
  • Prosjektet må vere samfunnsøkonomisk lønsamt og ha tilknytta gevinstar.
  • Små og mellomstore prosjekt må ha ein prosjektkostnad mellom 5 og 50 mill. kr (inkl. interne lønnskostnader).
  • Tverrgåande prosjekt og fellesløysingar kan ha ein prosjektkostnad opp til 100 mill. kr (inkl. interne lønnskostnader)
  • Medfinansiering kan gis i maksimalt tre budsjettår, men prosjektet kan gå over fire år.
  • Sjå retningslinene for ytterlegare vilkår (desse kan bli endra):

  Kor mykje midlar kan eit prosjekt få?

  • Prosjekt i kategori 1, små og mellomstore prosjekt, kan få medfinansiering inntil 50 % av totale prosjektkostnader (inkl. interne lønskostnader), maksimalt 15 mill. kr. Total prosjektkostnad må vere mellom 5 og 50 mill. kr.
  • Prosjekt i kategori 2, tverrgåande prosjekt/livshendingar og fellesløysingar kan få medfinansiering inntil 85 % av totale prosjektkostnader. Total prosjektkostnad må ikkje overstige 100 mill. kr.

  Kontakt