Hopp til hovedinnhold

Årets NOKIOS Norsk konferanse for IKT i offentlig sektor som går av stabelen fra 26. oktober i Trondheim er sprekket med gode foredragsholdere, og vi i Digdir stiller med mange. Temaene spenner fra europeisk forvaltning til tjenestedesign.

EUs program DIGITAL og eID

Norge og Europa har en lang og god historie med samarbeid på ulike prosjekter. I likhet med Norge har EU et skarpt fokus på digitalisering. Hva betyr digitaliseringsinnsatsen i Europa for Norge?

Direktør i Digdir Steffen Sutorius deltar i en panelsamtale med Håkon Haugli fra Innovasjon Norge og Jesper Werdelin Simonsen fra Forskningsrådet. De vil snakke om hvilke synergier som et samarbeid mellom aktører i koordinering av norsk deltakelse i EUs program DIGITAL kan gi.

Senere i samme sesjon vil fagdirektør Tor Alvik snakke om eID, og verdien av europeisk samarbeid for offentlig sektor. Tor Alvik har jobbet med digitale fellesløsninger, strategi og identitetsforvaltning siden han ble involvert i arbeidet med Norge.no i 2005. Han har siden bidratt i utviklingen av eID-løsninger for offentlig sektor. Alvik er involvert i internasjonale prosjekter og programmer både i EU og Norden, og arbeider med rammene for digitalisering i Norge og utviklingen av tjenester på tvers av landegrensene. Han leder blant annet et Nordisk-Baltisk samarbeidsprosjekt på eID (NOBID).

Moderne europeisk forvaltning

Handlingsplanen for e-forvaltning satte som mål å modernisere digitale offentlige tjenester og gjøre EU til et bedre sted å jobbe, bo og investere. Handlingsplanen for e-forvaltning gjør det mulig for mennesker i hele EU å dra full nytte av fordelene med digitale offentlige tjenester. Planen setter videre en rekke mål og uttrykker ambisjoner for fremtidens digitale offentlige tjenester. Hvordan dette foregår vil fagdirektør Tor Alvik og seniorrådgiver Helle Astrid Stedøy fortelle om.

Slik påvirker Schrems II digitaliseringstakten

Schrems II-dommen fra EU-domstolen har store konsekvenser for alle som overfører personopplysninger til land utenfor EØS. EU-domstolen oppstiller en rekke vilkår som må være oppfylt for at slik overføring skal være lov. Særlig krevende har dette blitt i forhold til bruken av de store amerikanske leverandørene som Microsoft, Google, Amazon, Apple m.fl. I denne sesjonen vil du fra Datatilsynet få høre hva som er det siste aktuelle fra arbeidet på europeisk nivå, og hva som er status på arbeidet både i EU og i Norge. Du vil også få høre hvordan konsekvensene fra dommen påvirker norske aktører med ansvar og roller i digitaliseringen, og litt om hvilke grep de har tatt på kort og lang sikt. Fra oss stiller seniorrådgiver Rozemarijn van der Hilst og rådgiver Jens Andresen Osberg fra nasjonalt ressurssenter for deling av data.

Å lykkes med smidig utvikling i regelstyrte virksomheter

Alle offentlige virksomheter, og en god del private, er underlagt føringer i store og komplekse regelverk som stiller både materielle, men også prosessuelle krav til hvordan virksomhetens oppgaver løses. Smidig utvikling er kommet for å bli, men hvor godt harmonerer slik utviklingsmetode med kravene som skal følges, og hvordan kan vi finne, og ikke minst bruke det handlingsrommet som regelverket (ofte) legger opp til? Denne workshopen, hvor seniorrådgiverne Astrid Solhaug og Hermon Melles fra nasjonalt ressurssenter for deling av data i Digdir deltar, vil gi deltakerne et innblikk i hva som kjennetegner de som lykkes, og hva de har lært, de som har feilet. For hva er det egentlig som skal til for å lykkes med smidig utvikling i regelstyrte organisasjoner?

Sammenhengende tjenester

Er sammenhengende tjenester vår tids forvaltningsreform? I denne sesjonen setter vi søkelyset på hvordan vi skal lykkes med tverretatlig utviklingsarbeid til det beste for brukerne. Hva skjer når brukerne opplever at deres utfordring spenner på tvers av flere etater, og når disse etatene har hver sine avgrensende samfunnsoppdrag, styringslinjer, målsetninger og budsjetter? Samarbeid på tvers øker kompleksiteten i hvordan tjenester utvikles, styres og leveres. Den tradisjonelle siloorganiseringen og styringen holder ikke i «det nye samspillet». Dette vil seniorrådgiver Kristin Karlsrud Haugse ta opp.

Bygg sammenhengende tjenester med dagens fellesløsninger!

Vi ser nå en formidabel innovasjonstakt i forbedring av våre digitale tjenester og utvikling av helt nye tjenester basert på datadeling og samhandling. Det handler om nye løsninger som ivaretar innbyggernes behov og utvikler velferdsstaten, samtidig som vi effektiviserer forvaltningen.

Èn digital offentlig sektor skal levere sammenhengende tjenester. Vi skal benytte oss av fellesløsningene fremfor å etablere egne, og sørge for at disse fungerer på tvers av forvaltningsnivåer og sektorer.

Hvordan kan vi bygge disse tjenestene ved hjelp av eksisterende fellesløsninger som ID-porten, Maskinporten, Altinn og våre felles registerløsninger? Hva er det eventuelt som mangler, og hva jobber Digdir nå med å realisere?

Er det liv i livshendelsene?

Sesjonen skal gi deltakerne et viktig innblikk på et av de viktigste punktene fra Digitaliseringsstrategien som ble lansert for to år siden – med fokus på sammenhengende tjenester. Dette er et av de viktigste tiltakene for brukerne, men også blant det mest krevende å realisere.

Vi vil sette scenen med å visualisere hvordan dette treffer behovene til innbyggerne. Deretter snakke med noen som jobber konkret med å realisere de definerte syv livshendelsene. Det vil gi innblikk fra flere vinkler på dette sakskomplekset. Seniorrådgiver Bredo Swanberg leder arbeidet med livshendelsen dødsfall og arv.

Endringsledelse – å lede mennesker i digitale omstillingsprosesser

Kunsten å lede en virksomhet gjennom digital transformasjon. For å løse samfunnsoppdraget bedre fremover må vi bli bedre til å samhandle internt og på tvers av sektorer. For å hjelpe til å bygge fremtidens samfunn har Digdir utviklet en kompetansemodell. Den inneholder følgende:

  • Innsikt i det store bildet: politikk og føringer
  • Lederrollens betydning i digital transformasjon?
  • Kunnskap og ferdigheter vi trenger for å lykkes med digital transformasjon

Avdelingsdirektør Jens Nørve tar oss gjennom kompetansemodellen.

Tjenestedesign / Design thinking

Kurset er rettet mot de som ikke er alt for bevandret i tjenestedesigndomenet. Gjennom kurset blir man kjent med design thinking-metode og prosess. Det legges opp til aktiv deltakelse i workshop-øvelser med deltakerne. Vi tar for oss grunnprinsippene i tjenestedesign der vi ser hvordan innsikt og forståelse av brukerne og deres behov påvirker utviklingen av nye produkter og tjenester. Innovativ forretnings- og tjenesteutvikling handler om å bryte hverdagens silo-tankesett der utgangspunktet for nye ideer og løsninger er hele kundereisen.

Digitaliseringsdirektoratet vil bidra med erfaringer fra Stimulab, og hva som er mest aktuelt i offentlige floker i dag: Vi beveger oss fra enkeltprosjekter med et tydelig oppdrag – til mer komplekse problemstillinger der tverrfaglige team bidrar med å bli klokere på mulige løsninger. 

Fagdirektør Ellen Strålberg har lang erfaring med innovasjonsprosjekter gjennom StimuLab.

Kontakt

Jens Nørve

Avdelingsdirektør, Digitaliseringsdirektoratet
Telefon: 90849332