Hopp til hovedinnhold

Datadeling krever samhandling

Datatilbyder og datakonsument må etablere evnen til samhandling både når det gjelder det juridiske, organisatoriske, semantiske og det tekniske når de skal dele data. Gjennom samarbeid vil de kunne identifisere og fjerne eventuelle hindre.

Den nasjonale verktøykassen for deling av data er summen av funksjoner og løsninger som legger til rette for enklere datadeling og som skaper samhandlingsevne mellom virksomhetene. Verktøykassen er ikke et fysisk produkt, men gir oversikt over og tilgang til avtaler, løsninger, standarder, arkitekturer, regelverkstøtte, samt roller og ansvar ved deling av data.

Det er to hovedmålgrupper for verktøykassen

Mange vil ha begge roller.

Modellen viser hvilke steg konsumenten må gjennom for å få tak i data, og hvilke tilbyder må gjennom for å tilby data. Den forenkler og fremstiller deling som en lineær prosess, men i virkeligheten vil man gå frem og tilbake mellom stegene. For enkelte datatyper, som åpne data, vil noen av stegene være unødvendige. Modellen sier ikke noe om antall konsumenter og tilbydere, den dekker deling én-til-én, én-til-mange og mange-til-mange.

Gjennom modellen beskrives verktøyene direkte ut fra hvilke steg i delingsprosessen de er mest relevante. Det hjelper til å gi en enkel oversikt over hva som finnes og kan brukes.

Modell for deling av data består av to prosesser, én for konsumenten som skal få data, og én for tilbyderen som skal dele sine data. Hver av prosssene har fem steg som er sammenfallende.

Samhandlingen mellom konsument og tilbyder illustrert med de vertikale linjene. I det første steget vil samhandlingen foregå i egen virksomhet. Skal virksomheten i gang med å dele data, anbefaler vi at det opprettes tverrfaglige team som sikrer forståelse og forankring i egen virksomhet. Roller og ansvar internt må avklares. Et tverrfaglig team bør bestå av nøkkelpersoner som kjenner godt til virksomhetens interne prosesser, vet hvilke data og hvilken informasjon som er viktigst for virksomheten, og som kan sørge for at beslutninger knyttet til deling av data kan tas.

Roller og ansvar mellom datatilbyder og datakonsument må avklares tidlig. Allerede i steg to av delingsprosessen bør et innledende samarbeid, og forberedelser til en formalisert samhandling starte.

Retningslinjer for roller og ansvar ved deling av taushetsbelagte opplysninger i offentlig sektor gjelder både for tilbyder og konsument av data og skal sikre at delingsprosessene er skalerbare, profesjonelle og effektive – og i tråd med gjeldende rett.

Når vi skal dele data, må vi vite hvem vi deler data med. Allerede i steg to av prosessen må datakonsument og datatilbyder starte samhandlingen for å identifisere rett mottaker av dataene. I dag finnes det ingen standardisert måte å autentisere deler av en virksomhet, dette kan være utfordrende. I veileder for virksomhetsautentisering beskrives beste praksis når data skal deles med mottakertyper som per i dag ikke kan registreres i Enhetsregisteret – disse kalles virksomhet uten registreringsrett.

Veileder for virksomhetsautentisering skal bidra til gode og forutsigbare prosesser ved identifisering og adressering av rett mottaker ved deling av data på tvers av virksomheter og sektorer.

Samhandlingen mellom konsument, tilbyder og eventuell tredjepart (segmentansvarlig eller databehandler) må ivareta både det juridiske, organisatoriske, semantiske og tekniske aspektet ved delingen. Les mer om dette i Rammeverk for nasjonal samhandling.

Rammeverk for digital samhandling viser deg hvordan du kan jobbe systematisk for å bygge samhandlingsevne for dine digitale tjenester.