Finne og vurdere data

Når databehovet er klarlagt, må dere finne ut hva som kan være kilde til dataene dere ønsker, og vurdere om de datene dere finner, er gode nok. Hvor er de, hvilke er de, og hvordan kan man vurdere det som tilbys? I dette steget skal dere analysere samsvar mellom behov og tilbud.

Behov for data, prosess - Steg 2 Finne og vurdere data

Innhold

  Hvor kan du finne dataene?

  I Felles datakatalog ligger de fleste datasett som er tilgjengelige fra offentlige virksomheter. I denne katalogen skal du finne alt du trenger for å oppdage, vurdere og ta i bruk data.

  Katalogen inneholder oversikt over tilbydere av data og hvilke datasett de tilbyr. Det angis om dataene er en autoritativ kilde, og det vises om dataene er offentlig tilgjengelig eller om det kreves hjemmel eller samtykke for å ta de i bruk.

  Noen datasett tilbys uten at de er tilgjengelig i Felles datakatalog. Sjekk derfor om aktuelle tilbydere har publisert sine datasett på egne nettsider.

  Digitalarkivet og Arkivportalen har oversikt over historiske data.

  FINT-plattformen benyttes for datautveksling med Kommunene og inneholder en informasjonsmodell som viser aktuelle data i kommunene.

  Verktøy du kan bruke:

  Felles Datakatalog gir en oversikt over hvilke data de ulike offentlige virksomhetene har, hvordan de henger sammen og hva de betyr. Videre tilbyr den en registeringsløsning for datasett, begreper og API.

  Digitalarkivet og Arkivportalen gir en oversikt over hvilke historiske data de ulike bevaringsinstitusjonen i Norge forvalter, og hva slags skjermingshjemler som er knyttet til datasettene.

  FINT skal sørge for bedre integrasjoner og dataflyt i fylkeskommunene innen alle tjenesteområder, gjennom en kombinasjon av en standardisert informasjonsmodell og tilgjengeliggjøring av informasjon over åpne programmerbare grensesnitt (API).

  Det finnes og utvikles verktøy for testing og utprøving knyttet til innovasjon og deling av data. Både Dattilsynet og Arkivverket tilbyr regulatoriske sandkasser og Skatteetaten har en løsning for syntetiske testdata.

  Verktøy du kan bruke til testing:

  Regulatorisk sandkasse fra Datatilsynet er et kontrollert testmiljø for virksomheter som vil eksperimentere med nye produkter, teknologier og tjenester under oppfølging av myndighetene.

  Regulatorisk sandkasse fra Arkivverket vil bestå av informasjon og veiledning, testing av nye tekniske løsninger og regelverksutvikling. Intensjonen er å fokusere på hensynene til god dokumentasjonsforvaltning.

  Tenor testdatasøk er et arbeidsverktøy for alle som driver systemutvikling og som trenger testdata. Løsningen gir deg enkel tilgang til testpersoner fra det syntetiske folkeregisteret. På sikt vil løsningen gi tilgang til testdata fra flere kilder. Formålet med søkeløsningen er at du skal kunne finne syntetiske testdata på tvers av testmiljøer i Norge.

  Vurdere tilbydere

  Dersom dataene er tilgjengelige hos en annen offentlig virksomhet, tilsier "kun én gang-prinsippet" at du skal forsøke å få tilgang til dataene fra denne, fremfor å innhente opplysninger selv.

  Avklar om virksomheten som har de aktuelle dataene, har hjemmel til å utlevere disse. Dersom dataene ikke kan utleveres, kan det være aktuelt å vurdere om det er behov for å endre regelverk eller lovverk.

  For å gjøre delingsprosessen mer effektivt for tilbydere, anbefales at konsumenter med sammenfallende behov og lovhjemmel samordne seg ved en såkalt segmentansvarlig. Dette er en part som har det koordinerende ansvaret for en bransje, slik for eksempel Finans Norge har det for bankene.

  Denne segmentansvarlige representerer da de som bruker dataene (konsumentene) i samarbeidsprosessen med den som deler dataene (tilbyder)

  Verktøy du kan bruke:

  Nasjonalt ressurssenter for deling av data har spisskompetanse på sammenhengen mellom juss og teknologi, og har som oppgave å fremme deling og bruk av data ved å spre kunnskap og ved å utvikle regelverket på området.

  Retningslinjer for roller og ansvar ved deling av taushetsbelagte opplysninger i offentlig sektor gjelder både for tilbyder og konsument av data og skal sikre at delingsprosessene er skalerbare, profesjonelle og effektive – og i tråd med gjeldende rett.

  Vurdere formål og datakvalitet

  Det er viktig å kontrollere at det formålet som dataene ble samlet inn for, samsvarer med formålet som de skal brukes til videre.

  I Felles datakatalog finnes det en beskrivelse av datasettene, og i tillegg er ofte formålet med datasett beskrevet. Videre beskrives kvalitet på metadataene.

  Dersom datasettet ikke er beskrevet i Felles datakatalog eller på tilbyders nettsider bør du som skal bruke dataene (konsument) gå i dialog med de som tilbyr dem. Dere bør å avklare hvilket formål dataene er innsamlet for, samt hvilken kvalitet disse dataene har. 

  Dersom dere skal beskrive kvaliteten på et datasett, finnes det spesifikasjoner for dette i Rammeverk for informasjonsforvaltning.

  Verktøy du kan bruke:

  Rammeverk for informasjonsforvaltning gir føringer og støtte slik at offentlige virksomheter kan utveksle og dele data og beskrivelser av data og datatjenester, også maskinelt. Rammeverket inneholder felles spesifikasjoner og standarder som setter krav til prosesser, innhold og teknisk tilgjengeliggjøring.