Datadeling krever samhandling

Datatilbyder og datakonsument må samhandle både når det gjelder det juridiske, organisatoriske, semantiske og det tekniske når de skal dele data. Gjennom samhandlingen vil de identifisere og kunne fjerne eventuelle hindre.

Den nasjonale verktøykassen for deling av data er summen av funksjoner og løsninger som legger til rette for enklere datadeling og som skaper samhandlingsevne mellom virksomhetene. Verktøykassen er ikke et fysisk produkt, men gir oversikt over og tilgang til avtaler, løsninger, standarder, arkitekturer, regelverkstøtte, samt roller og ansvar ved deling av data.

Det er to hovedmålgrupper for verktøykassen, datakonsument (den som skal bruke data) og datatilbyder (den som skal dele data). Mange vil ha begge roller.

Modellen viser hvilke steg konsumenten må gjennom for å få tak i data, og hvilke tilbyder må gjennom for å tilby data. Den forenkler og fremstiller deling som en lineær prosess, men i virkeligheten vil man gå frem og tilbake mellom stegene. For enkelte datatyper, som åpne data, vil noen av stegene være unødvendige. Modellen sier ikke noe om antall konsumenter og tilbydere, den dekker deling en-til-en, en-til-mange og mange-til-mange.

Gjennom modellen beskrives verktøyene direkte ut fra hvilke steg i delingsprosessen de er mest relevante. Det hjelper til å gi en enkel oversikt over hva som finnes og kan brukes.

Modell for deling av data

Samhandlingen mellom konsument og tilbyder illustrert med de vertikale linjene. I det første steget vil samhandlingen foregå i egen virksomhet. Skal virksomheten i gang med å dele data anbefaler vi at det opprettes tverrfaglige team som sikrer forståelse og forankring i egen virksomhet. Roller og ansvar internt må avklares. Et tverrfaglig team bør bestå av nøkkelpersoner som kjenner godt til virksomhetens interne prosesser, vet hvilke data og hvilken informasjon som er viktigst for virksomheten og som kan sørge for at beslutninger knyttet til deling av data kan tas.

Samhandlingen mellom konsument, tilbyder og eventuell tredjepart (segmentansvarlig eller databehandler) må ivareta både det juridiske, organisatoriske, semantiske og tekniske aspektet ved delingen. Les mer om dette i Rammeverk for nasjonal samhandling.

Viktige verktøy for samhandling

Rammeverk for digital samhandling viser deg hvordan du kan jobbe systematisk for å bygge samhandlingsevne for dine digitale tjenester.

Retningslinjer for roller og ansvar ved deling av taushetsbelagte opplysninger i offentlig sektor gjelder både for tilbyder og konsument av data og skal sikre at delingsprosessene er skalerbare, profesjonelle og effektive – og i tråd med gjeldende rett.