Hopp til hovedinnhold

Stor interesse for Stimulab-dagen

Nesten 500 deltakere på Stimulab-dagen tyder på stor interesse for ordningen som støtter statlige og kommunale virksomheter som våger å tenke nytt om roller og systemer, og som er villige til å endre disse for å levere bedre tjenester til brukerne. Stimulab-ordningen har nå blitt voksen.

17. februar 2023

Tillitsreformen i praksis

Et gjennomgående tema i programmet var regjeringens tillitsreform, og hvordan denne tilrettelegger for at beslutninger skal tas nærmere brukerne. Og det er nettopp brukerne Stimulab-metoden tar på alvor, gjennom bruk av tjenestedesign.

I Hurdalsplattformen som er regjeringens «bibel», står det at tillitsreformen er ett av regjeringens viktigste prosjekter. Og det som er så fantastisk, er at Stimulab er et ypperlig verktøy for å realisere målene i tillitsreformen.

Stimulab-metoden – en godt utprøvd metode

Basert på modellen med den triple diamanten, har Stimulab-metoden nå blitt benyttet på 43 store, små, enkle og komplekse prosjekter, og erfaringen er at den egner seg ekstra godt på komplekse prosjekter med mange ulike aktører involvert.

I innovasjonsprosjekter er løsningen ukjent, men etter 43 prosjekter i Stimulab er vi trygge på at metoden fungerer. At Stimulab gir disse prosjektene tid og rom til å utvikle seg er viktig for virksomhetene som deltar.

Gevinster både «inne» og «ute»

Med gevinster inne, eller «input-gevinster» (Menon-publikasjon nr. 146/2020) mener vi gevinster som de deltakende virksomhetene sitter igjen med, i form av blant annet økt innovasjonskompetanse. «Output-gevinster» er rett og slett bedre tjenester for innbyggerne. I Stimulab prosjektene finner du begge deler, og det er input-gevinstene som blir synlige først.

På Stimulab-dagen presenterte John-Olav Sæter, prosjektleder fra DFØ, Kudos-prosjektet som fikk Stimulab-støtte i 2018. Dette er et samarbeid mellom Direktoratet for økonomistyring (DFØ), Nasjonalbiblioteket og Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). PWC har vært leverandør. Målet med prosjektet var å effektivisere hverdagen til både brukere og produsenter av offentlig kunnskap gjennom digital samhandling og deling. Utdatert teknologi og mangel på felles standarder og rutiner resulterte i ineffektiv ressursbruk og forringet kvalitet på, og tillit til, beslutningsgrunnlag.

Resultatet er en dokumentsamling og søkeløsning for offentlige kunnskaps- og styringsdokumenter – som er utviklet med utgangspunkt i kunnskap om brukernes behov. Her finner du enkelt frem til blant annet evalueringer, utredninger, årsrapporter, tildelingsbrev, NOU-er, planer og strategier, samt proposisjoner og meldinger til Stortinget. Pr i dag er det publisert 19 430 dokumenter på Kudos. Den digitale løsningen bidrar til gjenbruk av nasjonale digitale fellesløsninger gjennom å tilrettelegge for avlevering av evalueringsrapporter og andre offentlige dokumenter via Altinn.

Kudos - Kunnskapsdokumenter i offentlig sektor (dfo.no)

Et annet prosjekt som kan vise til bedre livskvalitet for innbyggerne er tilgjengeliggjøring av luftkvalitetsdata i Yr-appen. Kilden til dette var et Stimulab-prosjekt i 2016. Prosjektet var et tverrfaglig samarbeid mellom Miljødirektoratet og Vegdirektoratet, og senere også Meteorologisk institutt. PwC og Livework har vært leverandør. Målet for prosjektet var å øke kunnskapen om klimadata og begrense skadeomfanget av den forurensningen som oppstår i ulike værtyper. Her ble det utviklet et nytt og helhetlig konsept for en luftkvalitetstjeneste som tok utgangspunkt i sårbare brukergrupper behov, samt en forpliktende avtale mellom etatene om videre utvikling.

Gjennom samarbeid mellom flere aktører ble det mulig med tilgjengeliggjøring og synlighet av miljødata via Yr. Dette har store effekter på helse: bedre helse for innbyggere, økt livskvalitet for lunge- og luftveisyke, reduserte helseutgifter og bedre luftkvalitet.

Bedre helse hos befolkningen har igjen positive virkninger for samfunnet som helhet, for eksempel i form av reduserte helseutgifter.

Luftkvalitet i Norge (miljodirektoratet.no)

Andre ser til Stimulab

Stimulab er unik, også i internasjonal sammenheng - i rollen som aktiv tilrettelegger, gjennom det gode samarbeidet med designmiljøer og annen fagkompetanse i markedet og med en ettertraktet metode for å jobbe med kompleksitet. Vi ligger i dag langt fremme, og også våre naboland har fått øynene opp for Stimulab. Det siste året har vi hatt besøk av delegasjoner fra Sverige, Island og Danmark som har ønsket å lære mer. Flere av deltakerne som var tilstede på Stimulab-dagen hadde et ønske om å lære og bli inspirert av det gode arbeidet som gjøres. Dette oppfyller godt oppdraget fra Kommunal- og distriktsdepartementet om å spre kunnskap og erfaringer om nye arbeidsmåter og metoder.

Kontakt

Sigrid Grønland Hoel

Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet
Telefon: 94833202