Hopp til hovedinnhold

Rapport

StimuLab - kunnskapsoppsummering

En ny kunnskapsoppsummering fra Menon viser at StimuLab bidrar til å øke samarbeid og innovasjonsevne i offentlig sektor, utvikle leverandørmarkedet og tilrettelegge for samfunnsinnovasjon.

25. februar 2021

På oppdrag for StimuLab har Menon Economics gjennomført en kunnskapsoppsummering av StimuLab-ordningen. Formålet har både vært å kartlegge, systematisere og beskrive gevinster fra StimuLab-prosjekter, og gjøre vurderinger av ordningens effekter mer overordnet.

Økt kunnskap, problemforståelse og samarbeid

Menon har analysert 14 avsluttede og 7 pågående StimuLab-prosjekter. Oppsummert har prosjektene i stor grad ført til ny kunnskap og innsikt, felles problemforståelse og etablering av nye samarbeid. Dette er gevinster som ikke er en faktisk innovasjon i seg selv, men essensielle innsatsfaktorer for å realisere innovasjoner i fremtiden.

Det er utviklet mange løsninger og flere av disse er tatt i bruk, mens i mange komplekse og uavsluttede prosjekter er løsningen ikke enda implementert. Gevinstene påvirkes av fire overordnede punkter; hvor komplekse problemstillingene er, hvor mange deleiere eller aktører som er involvert, tid som har gått siden prosjektoppstart og hvor utfordrende videreutvikling eller implementeringen av løsningen er.

Et dynamisk virkemiddel for innovasjon

StimuLab-teamet jobber tett på de enkelte prosjektene og aktørene og opparbeider seg derfor unik innsikt i relevante utfordringer som aktørene står overfor. Ved å bruke denne innsikten i sitt videre arbeid er StimuLab et dynamisk virkemiddel som evner å tilpasse seg reelle behov sektoren og aktørene har, og dermed sikre at den bistanden som gis er treffsikker og relevant. StimuLab-teamets arbeid i den forberedende fasen bidrar til å modne virksomhetene og rigge dem for å jobbe med innovasjon på en annerledes og uvant måte. Dette er viktig for å modne både innovasjonsviljen og innovasjonsevnen.

Fra tradisjonell tjenesteutvikling til helhetlig systemtilnærming

StimuLab-tilnærmingen har også vist seg egnet til å samle virksomheter i felles innovasjonsprosjekter, og skape felles forpliktelse til å realisere de løsningene man kommer opp med. Tilnærmingen virker å legge godt til rette for innovasjon i prosesser der offentlige aktører må samarbeide på tvers av sektorer, eller med private aktører og innbyggere, for å utvikle eller forbedre offentlige tjenester. Den systematiske måten å jobbe med innovasjon på gjennom "den triple diamanten" gir videre rom for «samarbeidsinnovasjon» ved å flytte fokus fra tradisjonell tjenesteutvikling til en mer helhetlig systemtilnærming.

Leverandørutvikling og modning av markedet

StimuLab bidrar til å spre kunnskap om nye innovasjonsmetoder i offentlig sektor, men også kompetanseheving i det relevante leverandørmarkedet. StimuLab utnytter ressursene og fagkompetansen innen tjenestedesign som allerede ligger i det private markedet – og har utfordret leverandørene til å utvikle mer komplette kompetansemiljøer gjennom nye samarbeid. Med StimuLab som rammeverk har leverandørene av designtjenester blitt involvert i å løse store samfunnsutfordringer og bygget seg opp kompetanse som er viktig for norsk offentlig sektor i sin helhet. Norske leverandører ligger derfor nå trolig i tet internasjonalt når det gjelder kompetanse på tjenesteinnovasjon i offentlig sektor.

Kontakt

Ellen Strålberg

Fagdirektør, Digitaliseringsdirektoratet
Telefon: +47 97 67 97 68