Hopp til hovedinnhold

Stimulab har fått inn hele 34 søknader til årets søknadsrunde. Her kan du se oversikten over alle som søkte. Disse vil få svar på søknadene sine i starten av juni.

Ordningen skal dele ut ca. 5 millioner til nye prosjekter i år. Støtten går hovedsakelig til prosjekter som skal løse tverrgående utfordringer, og som understøtter tillitsreformen. Stimulab skal gi faglig veiledning om forvaltningsutvikling, komplekse problemstillinger og brukerinvolvering. Prosjekter som har egenfinansiering, blir prioritert.

Dette er tiltakene som har søkt

Det er 34 ulike prosjekter som gjerne vil være spydspissen av innovasjon i offentlig sektor. Listen over søknader viser at det er ganske store, komplekse tiltak som ønsker støtte fra Stimulab sin relativt beskjedne pott på ca. 5 millioner kroner.

Tematikken som går igjen i søknadsbunken er helse, bolig- og byggesaker, kultur, tillitsreformen, samordning og samskaping og digitalisering. Det er overvekt av temaer innenfor helse, som for eksempel barn og unge, psykisk helse og rus, og eldreomsorg. 33 av 34 prosjekter mener selv at de er med på å oppfylle målene i tillitsreformen. 28 av 34 prosjekter vil løse tverrgående utfordringer, og 33 av søknadene omtaler også samarbeid med andre virksomheter. Prosjektene vil samarbeide på ulike forvaltningsnivå gjennom Stimulab-prosessen.

I år er det søkt om støtte til disse 34 tiltakene:

 • Hendene og ressursene som må finne hverandre. Historien om en vellykket tilbakeføring (Kriminalomsorgsdirektoratet)

 • Ingen sak med byggesak – effektiv og brukerrettet veiledning i alle ledd (Direktoratet for byggkvalitet)

 • Rask og enkel tollbehandling av tillatelser for inn- og utførsel av truede dyre- og plantearter (CITES) (Miljødirektoratet)

 • Akutte helsetjenester med tolk (NAV Hjelpemidler og tilrettelegging)

 • Innføring av ny kommunikasjonsløsning for AMK, Legevaktsentraler og akuttmottak i Norge (Helsetjenestens Driftsorganisasjon for Nødnett - HDO HF)

 • NMBU Smart Campus – Bærekraftig Bruk av Bygg (BBB) (Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet)

 • Tillitsreformen i Arbeid- og velferdsetaten – hvordan legge til rette for lokalt forankret tjenesteutvikling med større handlingsrom? (NAV)

 • Nasjonale grunndata (Digitaliseringsdirektoratet)

 • Tilskudd til folket (Riksantikvaren, Direktorat for kulturminneforvaltning)

 • Enkel tilgang til kunnskap for helsepersonell (Folkehelseinstituttet)

 • Medarbeiderstemmen – fra ide til innovasjon (Kripos – Nasjonal cyberkrimsenter (NC3))

 • Kulturminner for folk – medvirkning og samskapning (Riksantikvaren, Direktorat for kulturminneforvaltning)

 • Enklere tilgang til strømdata (Statnett)

 • Utforsking av gevinster ved samhandling på tvers (Barnehabiliteringstjenesten, Helse Stavanger HF)

 • Design, utvikling og testing av et digitalt kunnskapsbasert verktøy nyttig for klinikere som skal vurdere risiko blant gravide innvandrerkvinner i svangerskapsomsorgen (PreGO!) (Høgskolen på Vestlandet)

 • Utforskning av systemdemonstrator for livshendelsen Alvorlig sykt barn (Helsedirektoratet)

 • Bedre tverrsektoriell samhandling i forebygging av rus og kriminalitet blant unge (Bodø kommune)

 • Vi er alle helseveivisere - grunnkurs i tjenestedesign for alle helsearbeidere (Bodø kommune)

 • Tolkeproblemet (Oslo kommune)

 • Søke, finne og dele: Sikker, riktig og effektiv tilgang til dokumentasjon og informasjon «Records Accessibility by design» (Agder fylkeskommune)

 • Kontantfri hverdag (Bydel Nordstrand, Oslo kommune)

 • Prosjekt om eldreomsorg og bærekraft (Bydel Grunerløkka, Oslo kommune)

 • Pilotprosjekt på hurtig framskaffelse av samlokaliserte boliger med personalbase til vanskeligstilte i Oslo (Velferdsetaten, Oslo kommune)

 • Gode liv i eget hjem (Vågen kommune)

 • Prosess for behandling og deling av trafikkdata (Bymiljøetaten i Oslo, Oslo kommune)

 • Relæxt kundereise (Hålogaland Teater)

 • Bærekraftslab i Larvik (Larvik kommune)

 • Koblingsboks delebolig for innbygger og utbygge (Bergen kommune)

 • Innovasjon og utvikling i samarbeid om barnevernstjenester – mellom Fredrikstad, Sarpsborg og Halden (Fredrikstad kommune)

 • Tverrsektorielt boligkontor (Molde kommune)

 • Arbeidsflyt og innbyggerkommunikasjon i byggesaker (Nesodden kommune)

 • NorGov (Tromsø kommune)

 • Tillitsreform psykisk helse og rus Trondheim kommune (Trondheim kommune)

 • Digitalisering i psykisk helsetjeneste for ungdom – DigiMentUng. Brukerreisedesign for økt handlingsrom og tverrgående samhandling (Nasjonalt senter for E-Helseforskning)

Alle søkere får svar i juni

Med utgangspunkt i kriterier og prioriteringer gjør Stimulab en skjønnsmessig vurdering av alle forslagene som kommer inn. I tillegg til vurdering av hver enkelt søknad vil Stimulab også vurdere den helhetlige prosjektporteføljen, slik at det sikres bredde i type prosjekter og problemstillinger.

Avklaringsmøter med utvalgte søkere er i april. De prosjektene som best oppfyller kriteriene og prioriteringene, blir invitert til ett eller flere avklaringsmøter. Her vil vi blant annet komme frem til forståelse for innovasjonspotensialet, forankring i virksomheten(e) og forpliktelse til implementering og høsting av gevinster.

Etter avklaringsmøtene utarbeider Stimulab en innstilling om hvilke prosjekter som blir valgt og hvilken sum de tildeles. Størrelsen på den økonomiske støtten tilpasses prosjektets omfang og kompleksitet. En styringsgruppe vil gjøre den endelige beslutningen. Alle søkere får beskjed om de får tildeling eller avslag i løpet av mai.

Dette er Stimulab

Dette er forskjellen på Stimulab og Medfinansieringsordningen

Stimulab og Medfinansieringsordningen er begge finansieringsvirkemidler i offentlig sektor. Behovet må være konkret i Medfin, men uavklart i Stimulab. Løsningen må være uavklart i begge ordningene. Det er en søknadsfrist, første kvartal, årlig, og ordningene har tverrfaglige forvaltningsteam som følger opp prosjektene.

Statlige virksomheter og eventuelle samarbeidspartnere kan få dekket deler av prosjektkostnaden til samfunnsøkonomiske lønnsomme digitaliseringstiltak i Medfinansieringsordningen. Kva er medfinansiering? | Digdir

Stimulab gir faglig veiledning med fokus på innovasjon og tjenestedesign, og gir økonomisk støtte til å anskaffe kompetanse i markedet. Her kan både kommuner og statlige virksomheter søke. Hvordan bli med i Stimulab? | Digdir

Kontakt

Sigrid Grønland Hoel

Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet
Telefon: 94833202