Hopp til hovudinnhald

Standard for maskinell tilgjengeleggjering av beskrivingar av omgrep og omgrepssamlingar basert på ISO-standarden TBX.

Standarden gjeld for følgjande bruksområde:

Krav

Anbefalt.

Beskriving

Standarden spesifiserar korleis beskrivingra av omgrep og omgrepssamlingar utforma i samsvar med Kapittel 2 i Forvaltningsstandard for begrepsbeskrivelser (SKOS-AP-NO-Begrep), skal gjerast tilgjengeleg i maskinlesbare format i samsvar med ISO-standard TBX.

Status

Anbefalingane er gjeldande, frå og med 2019-03-15.

Rettleiar

Det er vurdert til ikkje å vera nødvendig å utarbeid rettleiar til denne standarden, då standarden inneheld komplette eksempel på korleis den skal nyttast.