Standardar for offentleg sektor Forvaltningsstandarder for maskinell tilgjengeliggjøring av begrepsbeskrivelser

Standarder for maskinell tilgjengeliggjøring av begrepsbeskrivelser.

Standarden gjelder for følgende bruksområder:

Krav

Anbefalt.

Beskrivelse

Standardene spesifiserer hvordan begrepsbeskrivelser utformet i henhold til Forvaltningsstandard for begrepsbeskrivelser versjon 2.0, gjøres tilgjengelig i maskinlesbare formater.

Status

Anbefalingene er gjeldende, fra og med 2019-03-15.

Veileder

Det anses ikke nødvendig å utarbeide veiledere til disse to standardene, ettersom de inneholder komplette eksempler på hvordan standardene anvendes.