Standardar for offentleg sektor Forvaltningsstandard for omgrepsbeskrivingar

Standard for beskriving av omgrep for offentlege verksemder.

Standarden gjeld for følgjande bruksområde:

Krav

Anbefalt.

Beskriving

Standarden beskriv kva element som skal og kan takast med når offentlege verksemder dokumenterer/beskriv sine omgrep og omgrepssamlingar.

Status

Anbefalinga er gjeldande, frå og med 15.03.2019. Denne erstattar tidlegare «Standard for begrepsbeskrivelser v.1.0)».