Skate-saker Skates erfaringsrapport 2021

Rapporten oppsummerer de viktigste rådene Skate i 2021 har gitt til departementene om tverrsektoriell styring og regjeringens digitaliseringsarbeid for øvrig. Rapporten forteller også hva Skate har arbeidet med i 2021. Skate håper rapporten vil være interessant å lese for mange.

Digital ID med finger fra Skates Erfaringsrapport 2021 toppillustrasjon med stikktekst "Én digital sektor" og overskrift "Skates erfaringsrapport 2021"

Bakgrunn

I Skates mandat står det:
«Skate avgir en årlig erfaringsrapport med vekt på måloppnåelse når det gjelder sin rolle og mandat, og overordnede råd til regjeringens digitaliseringsarbeid.»

Skates arbeid

Rapporten inneholder innledningsvis en oppdatert oversikt over hva Skate er og hvem som var oppnevnte Skate-direktører per 31.12.2021. Du kan se filmen «Dette er Skate», der det også blir tydeliggjort hvilken vei Skate mener offentlig sektor må gå for å skape én digital offentlig sektor. Skate skal medvirke til at dette kan skje.

2021 har vært første hele år der Skate har arbeidet under nytt mandat. På bakgrunn av føringene i mandatet inneholder rapporten også en gjennomgang av Skates arbeid i 2021 og en egenvurdering opp mot rolle og mandat. Skate har i 2021 lagt spesiell vekt på å understøtte digitaliseringsstrategien Èn digital offentlig sektor.

Skates råd om tverrsektoriell styring

 • Sørg for bedre styring av tverrsektoriell oppgaveløsning
  • Etabler finansieringsmekanismer som bidrar til trinnvis utvikling og samarbeid på tvers
  • Sørg for samordning av tildelingsbrev - gi felles oppdrag og still krav om resultater for brukeren
  • Jobb sammen på tvers av sektorer og forvaltningsnivå
 • Prioriter regelverk som et område som løses sammen
  • Moderniser rammene for regelverksutvikling
  • Jobb mer tverrfaglig – og start tidlig
  • Ett departement bør ta et koordineringsansvar for utvikling som omfatter flere departementer
 • Still krav om innovasjon og brukerorientering
  • Etterspør nye løsninger på store problemer
  • Etabler felles problemforståelse og sett brukeren i sentrum

Råd til regjeringens digitaliseringsarbeid

 • Digitaliseringsstrategien har vært viktig og arbeidet må fortsette
 • Offentlige data må bli en verdiskaper i både offentlig og privat sektor
  • Målet bør være tilgjengeliggjøring og bruk av data til verdiskaping i både offentlig og privat sektor
  • Fortsett arbeidet med nye organiserings- og finansieringsmodeller
  • Skap større forståelse på departementsnivå
  • Særskilte felles utfordringer må løses
  • Det bør stilles krav om åpne systemer som er tilrettelagt for datadeling
  • Få fart på intern datadeling i virksomhetene
 • Styrk understøttelsen av arbeidet med sammenhengende tjenester
  • Plasser og formaliser eierskap og koordineringsansvar ved lange verdikjeder
  • Retningslinjene til Medfinansieringsordninga bør endres
  • Vurder å etabler et Senter for tjenesteutvikling for sammenhengende tjenester
 • Styrk koordinering og tilrettelegging for offentlig sektors involvering i DIGITAL
 • Legg til rette for fortsatt utprøving gjennom regulatoriske sandkasser
 • Foren ulike metodiske tilnærminger i moderne digitalisering på tvers av virksomheter

Alle rådene er utdypet i rapporten.