Hopp til hovedinnhold

På dagens agenda sto roller og ansvar ved deling av opplysninger, Deling av data – sluttbehandling konseptfase, Difis anbefaling til KMD – Nasjonal prioritering og finansiering tverrgående løsninger, status Difis tverrgående digitaliseringsstrategi og Skates møteplan 2019 og saksliste neste halvår.

Møtested: Difi, Grev Wedels plass 9. Møterom 5001, 5.etg
Møtetid: 09:00–11:30

Deltakelse

Medlemmer av Skate

- Steffen Sutorius, Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)
- Lars Peder Brekk, Brønnøysundregistrene (BR)
- Christine Bergland, Direktoratet for e-helse (eHelse)
- Johan Ronæs pva Hans Christian Holte, Skattedirektoratet (SKD)
- Anne Cathrine Frøstrup, Statens kartverk (Kartverket)
- Kristin Weidemann Wieland, KS
- Arild Sundberg, Oslo Kommune
- Jonas Slørdahl Skjærpe pva Sigrun Vågeng, Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV)
- Nina Schanke Funnemark, Statens lånekasse for utdanning (Lånekassen)
- Inga Bolstad, Arkivverket
- Roar Olsen, Unit (Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning)

Fravær

- Håkon Skulstad, Politidirektoratet (POD)

Bisittere

- Øyvind Akerhaugen, Arkivverket
- Lise Karlsen, BR
- Cath Holten, BR
- Norunn Saure, eHelse
- Olav Petter Aarrestad, Kartverket
- Ingunn Cowan, Lånekassen
- Håkon Røstad, NAV
- Hans Erik Gravdahl Sørensen, SKD
- Ingrid Melve, Unit
- Frode Danielsen, Difi
- Grete Orderud, Difi
- Knut Bjørgaas, Difi

Sekretariat

- Jan Sørgård, Difi
- Cathrine Silju Eide, Difi

I tillegg møtte

- Katarina de Brisis, KMD (observatør – hele møtet)
- Bjørn Erik Thon, Datatilsynet (hele møtet)
- Tor Ivar Grina, SKD, under sak 20/18
- Håkon Jendal, NAV, under sak 20/18

Saksliste

Faste saker

 • Godkjenning agenda
 • Godkjenning referat forrige møte
  Steffen Sutorius

Saker til behandling

 • 20/18 Roller og ansvar ved deling av opplysninger – erfaringer fra NAV og Skatteetaten
  NAV og SKD/Jonas Slørdahl Skjærpe og Johan Ronæs
 • 21/18 Deling av data – Sluttbehandling konseptfase
  Difi/Steffen Sutorius
 • 22/18 Difis anbefaling til KMD – Nasjonal prioritering og finansiering tverrgående løsninger
  Difi/Knut Bjørgaas
 • 23/18 Status Difis tverrgående digitaliseringsstrategi pr 25.10.18
  Skates arbeidsutvalg/Skatesekretariatet v/Cathrine Silju Eide
 • 24/18 Skates møteplan 2019 og saksliste neste halvår
  Difi/Skatesekretariatet v/Cathrine Silju Eide
 • Eventuelt

Faste saker

Godkjenning av agenda 05.12.2018

Agendaen ble godkjent.

Godkjenning av referat 26.09.2018

Referatet ble godkjent.

Saker til behandling

20/18 Roller og ansvar ved deling av opplysninger – erfaringer fra NAV og Skatteetaten

NAV og SKD/Jonas Slørdahl Skjærpe og Johan Ronæs/Håkon Jendal og Tor Ivar Grina

Utsendte sakspapir før møtet
• Sak 20-18 Saksframlegg - Roller og ansvar ved deling av opplysninger - erfaringer fra NAV og Skatteetaten
• Sak 20-18 Vedlegg - Roller og ansvar ved deling av opplysninger - erfaringer fra NAV og Skatteetaten

Presentasjon vist i møtet og som følger referatet
• Sak 20-18 Presentasjon - Roller og ansvar ved deling av opplysninger - erfaringer fra NAV og Skatteetaten

Saken gjelder - Behandlingssak
Et felles utfordringsbilde har gitt et behov for beste praksis for deling av data, herunder personopplysninger, til virksomheter med like behov. Bakteppet er et felles mål om å gjøre informasjon mest mulig produktiv for samfunnet.
Det er ulike forutsetninger for deling og bruk av data, avhengig av om det er deling for gevinster hos andre ved gjenbruk og viderebruk, eller deling fra fellesordning med eget formål og regulering. Dette påvirker hvor langt dataeiere bør eller kan gå i tilrettelegging for konsument.
De største utfordringene ligger på nivåene mellom politiske føringer og teknisk løsning, dvs. på juridisk, organisatorisk og semantisk samhandlingsevne. Erfaringene fra SKD og NAV tilsier at
• det bør nedfelles noen prinsipper om ansvar ved deling av data
• behandlingsansvar ved utlevering og bruk må tydelig skilles
• bruk av databehandler endrer ikke ansvarsforhold
• konsumenter med like behov bør samordnes og representeres av en felles representant som bidrar med avklaringer på alle nivå for å få til samhandlingen
SKD og Nav tror på tydelig ansvarsdeling understøttet av et sett med beste praksiser.

Oppsummering av refleksjoner og innspill
• Mange gav positive tilbakemeldinger på presentasjon, utfordringsbilde og forslag til beslutning
• Flere viste til en naturlig kobling mellom denne saken og neste sak om deling av data.
• Noen foreslo å utvide beslutningen med et nytt pkt. 2 for å understreke betydningen av rolleklargjøring

Beslutning
• Skate mener at informasjonsdeling mellom virksomheter krever samordning, hvor arbeidet til Skatteetaten og NAV er et viktig grunnlag i arbeidet
• Det er spesielt viktig at roller og ansvar for tilbyder, konsument og «bransjerepresentant» blir tydeliggjort på en felles måte.
• Difi oppfordres til å ta arbeidet videre, slik at man kan få felles rammer og retningslinjer for offentlig sektor på området. Det må sikres god involvering av interessentgrupper.

21/18 Deling av data – sluttbehandling konseptfase

Difi/Steffen Sutorius

Utsendte sakspapir før møtet
• Sak 21-18 Saksframlegg - Deling av data - Sluttbehandling konseptfase
• Sak 21-18 Vedlegg - Sammendrag fra KVU - Deling av data

Presentasjon vist i møtet og som følger referatet
• Sak 21-18 Presentasjon - Deling av data - Sluttbehandling konseptfase

Saken gjelder - Behandlingssak
Difi har i november 2018 ferdigstilt en konseptvalgutredning (KVU) for deling av data. Formålet er å gjøre det enklere for offentlige og private virksomheter å få tilgang til og bruke offentlige data og informasjon. Dette gir grunnlag for brukerorienterte tjenester, en mer effektiv offentlig sektor og næringsutvikling i privat sektor. På denne måten kan potensialet som ligger i en datadrevet forvaltning og økonomi utnyttes, som blant annet påpekt av OECD i 2017.
Det er underveis i arbeidet gjennomført en nedvalgsprosess fra ni til tre konsepter, som er tatt videre til en samfunnsøkonomisk analyse gjennomført av Oslo Economics: Konsept 1 «Sentral tilrettelegging, lokalt ansvar», konsept 2 «Noe for enhver» og konsept 3 «Sentral styring, lokalt ansvar». Basert på den samfunnsøkonomiske analysen og gjennomførte forankringsmøter med Skate-virksomheter som har ønsket det, anbefaler Difi konsept 2. Konseptet innebærer en ønsket utviklingsretning med en smidig tilnærming hvor vi tenker stort, starter smått og lærer for å skape verdi i form av resultater underveis.
Difi fremmer satsingsforslag for 2020 til Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) basert anbefalingene i KVU-en, og starter nå planleggingen av en satsing basert på anbefalingene. Tiltaket vil berøre mange virksomheter, og samarbeid i planleggingen vil være viktig for å sikre at ulike interesser blir ivaretatt. Det vil også være viktig å se anbefalingene i sammenheng med hva som allerede skjer i pågående prosjekter og/eller planlegges i andre virksomheter på de ulike områdene. Difi foreslår at satsingen etter planleggingsfasen gjennomføres som et prosjekt der ulike tiltak og ansvarsområder blir fordelt til ulike virksomheter.

Oppsummering av refleksjoner og innspill
• Mange gav positive tilbakemeldinger på presentasjonen og uttrykk for at de støtter anbefalt konsept 2
• Mange gav uttrykk for at de ønsket å være tett på eller bidra i arbeidet videre
• Det ble gitt råd om at man i planleggingsfasen videre involverte Skate-virksomhetene godt og arbeidet spesielt med å
- tydeliggjøre målbilde og det konkrete innholdet i anbefalt konsept
- legge en tidsplan og tydeliggjøre sammenhenger til pågående tiltak
- unngå forsinkelse på sentrale nye tiltak som f.eks. foreslått kompetansesenter

Beslutning
• Skate tar anbefalingene i KVU-en til orientering.
• Difi tar med seg innspillene fra Skate i den videre planleggingen av satsingen. Det må sikres god involvering av Skate-virksomhetene.

22/18 Difis anbefaling til KMD – Nasjonal prioritering og finansiering tverrgående løsninger

Difi/Knut Bjørgaas

Utsendte sakspapir før møtet
• Sak 22-18 Saksframlegg - Difis anbefaling til KMD - Nasjonal prioritering og finansiering
• Sak 22-18 Vedlegg - Difis anbefaling til KMD - Nasjonal prioritering og finansiering tverrgående løsninger

Presentasjon vist i møtet og som følger referatet
• Sak 22-18 - Presentasjon - Difis anbefaling til KMD - Nasjonal prioritering og finansiering tverrgående løsninger

Saken gjelder - Behandlingssak
Ett av tiltakene i Difis tverrgående digitaliseringsstrategi er «En sterkere nasjonal prioritering og finansiering av tverrgående digitaliseringstiltak». Hovedmålet for tiltaket er å styrke gjennomføringen av tverrgående digitaliseringstiltak i offentlig sektor. Som en del av tiltaket skal Difi identifisere og anbefale tverrgående digitaliseringstiltak som bør prioriteres i budsjettprosessen til regjeringen, eller som bør støttes/finansieres på annen måte
Difi har hentet inn data om alle tiltak som er i ide-, konsept-, planlegging eller gjennomføringsfasen fra i alt 80 statlige virksomheter. Det ble mottatt opplysninger om 412 prosjekt som Difi har sammenstilt og analysert basert på kriteriesettet som Skate gav tilslutning til i Skate-møtet 13.6.18 sak 10/18. Difi er på denne bakgrunn kommet frem til 14 tverrgående tiltak som Difi foreløpig ser bør anbefales til KMD som prioriterte tverrgående tiltak i regjeringens budsjettprosess for 2020 eller som bør støttes/finansieres på annen måte. Det at et tiltak ikke er prioritert blant de 14, betyr ikke at tiltaket ikke er vesentlig. Mange viktige og nyttige tiltak vil falle utenfor denne prioriteringen fordi de ikke er tverrgående. Tiltakene er fordelt på to lister avhengig av hvordan de treffer kriteriene.

Oppsummering av refleksjoner og innspill
• Flere gav uttrykk for at Difi har gjort et omfattende og systematisk arbeid
• Noen pekte på at flere av tiltakene på listene har betydning for kommunesektoren uten at de er drøftet med KS. Kommunesektoren kan derfor ikke gi tilslutning nå til at slike tiltak anbefales.
• Unit pekte på at innmeldingen kom litt brått på. Sammen med sektoren har de nå etablert «Min kompetanse» som en nasjonal satsning med stor tverrgående betydning. Dette tiltaket burde vært med på listen.
• Noen viste til at både de og andre nå arbeider med mange mindre digitaliseringstiltak og ikke få store digitaliseringstiltak slik som før. Dette må Difi være obs på i informasjonshenting og videre kommunikasjon
• Difi ble anbefalt å:
- Vurdere sammenslåing av «liste A og B», for å unngå å sende signaler om prioritering mellom de to
- For neste år se på hvilke sektorer/departement som burde være mer aktive med hensyn til digitalisering. Arbeide spesielt med disse. Digitalisering er kjempedyrt, men gir enorme gevinster og derfor bør vi ha en så god oversikt som mulig.
- Hensynta innspill om prosessforbedring fra Skates arbeidsutvalg

Beslutning
• Skate tar saken til orientering. Difi merker seg innspillene fra Skate i sluttføringen av rapporten til KMD.

23/18 Status Difis tverrgående digitaliseringsstrategi pr. 25.10.18

Skates arbeidsutvalg/Skatesekretariatet v/Cathrine Silju Eide

Utsendte sakspapir før møtet
• Sak 23-18 Saksframlegg - Status Difis tverrgående digitaliseringsstrategi pr. 25.10.18
• Sak 23-18 Vedlegg 1 - Oversiktstabell status pr. 25.10.18
• Sak 23-18 Vedlegg 2 - Oversiktstabell forrige status pr. 16.8.18
• Sak 23-18 Vedlegg 3 - Tiltaksoversikt pr. 25.10.18

Presentasjon vist i møtet og som følger referatet
• Sak 23-18 Presentasjon - Status Difis tverrgående digitaliseringsstrategi pr. 25.10.18

Saken gjelder - Behandlingssak
Alle tiltakseierne i Difis tverrgående digitaliseringsstrategi har levert egne statusrapporter til Skatesekretariatet. Statusrapportene er behandlet av både sekretariatet og Skates arbeidsutvalg (AU). Rapportene danner grunnlaget for oversiktstabellen i sakspapirenes vedlegg 1 og AUs «Forslag til beslutning» i saksframlegget til Skate.
Ett tiltak har rapportert gult. AU mener håndteringen fra tiltakseier er hensiktsmessig. Alle øvrige tiltak har rapportert grønt.

Oppsummering av refleksjoner og innspill
Brønnøysundregistrene ga en oppdatert status om prosjekt Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter. Varslingsadresser er lansert, fullmaktsdelen settes i produksjon vinter/vår 2019, og en vurderer nå om og eventuelt hvordan en adresseringstjeneste skal utvikles.

Beslutning
• Skate tar til orientering status i tiltakene pr. 25.10.2018.

24/18 Skates møteplan 2019 og saksliste neste halvår

Difi/Skatesekretariatet v/Cathrine Silju Eide

Utsendte sakspapir før møtet
• Sak 24-18 Saksframlegg - Skates møteplan 2019 og saksliste neste halvår

Presentasjon vist i møtet og som følger referatet
• Sak 24-18 Presentasjon - Skates møteplan 2019 og saksliste neste halvår

Saken gjelder - Behandlingssak
Difi la frem forslag til møteplan for Skate i 2019 samt saksplan for møtene våren 2019. Et forslag fra Kartverket om en strategisk sak om ny nasjonal geodatastrategi er etter at sakspapirene var sendt ut tatt inn på saksplanen for første møte våren 2018, jf. presentasjonen i møtet.
Difis direktør ønsker at det skal være fleksibilitet til å ta inn spesielt aktuelle sake i Skate, så det er prøvd å holde av litt tid til dette i juni-møtet. Noen saker ligger derfor i egen liste over foreløpige aktuelle tilleggssaker.

Oppsummering av refleksjoner og innspill
• Deling av data bør følges opp videre i Skate
• Avviksmeldinger til Datatilsynet har økt voldsomt. Hva man kan lære av det kan være nyttig for Skate
• Ny nasjonal IKT-sikkerhetsstrategi kommer. Kan det være aktuelt med en sak der vi får oversikt over hele strategibildet?
• Det er behov for en oppfølging av Skate-tiltak i Skate når disse er fullført. Blir løsningene tatt i bruk og blir gevinstene hentet ut? BR gav innspill på at første gang bør det være fokus på Felles datakatalog og API-katalogen
• Fokuset i fagdagen bør også dekke sentrale fellesløsninger og ikke bare nasjonale felleskomponenter

Beslutning
• Skate gir sin tilslutning til Difis forslag til møteplan for Skate i 2019 og saksplan for Skate første halvår 2019, herunder at ny nasjonal geodatastrategi settes på saksplanen 13.3.19
• Fagdagen får et litt bredere fokus enn bare nasjonale felleskomponenter og tar inn oppfølging av sentrale fellesløsninger som Felles datakatalog og API-katalog
• Andre innspill i møtet settes på listen over Foreløpig aktuelle tilleggssaker
• I forkant av Skates fagdag 8.5.2019 gjennomfører alle forvalterne av de nasjonale felleskomponentene en egenevaluering av etterlevelse av de strategiske prinsippene for nasjonale felleskomponenter – jf. kapittel 11.1 i Digital agenda. Innretning på evalueringen og oppsummering før fagdagen koordineres av Skatesekretariatet.

Møtet ble avsluttet kl. 11:30.