Hopp til hovedinnhold

På dagens agenda sto oppnevnelse til Skate 2018 - 2020, samkjøring av Difis tverrgående digitaliseringsstrategi og Skates veikartarbeid, sluttbehandling veikarttiltakene «Etablere enhetlig arkitektur-rammeverk» og «Felles datakatalog», status Difis tverrgående digitaliseringsstrategi og veikarttiltakene, forslag fra KMD om endret mandat for Skate og orientering om hvordan raskere digitalisering i helse- og omsorgssektoren krever nye virkemidler.

Møtested: Difi, Grev Wedels plass 9. Møterom 5001, 5.etg
Møtetid: 09:00–11:30

Deltakelse

Medlemmer av Skate

- Steffen Sutorius, Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)
- Lars Peder Brekk, Brønnøysundregistrene (BR)
- Nina Funnemark pva Hans Christian Holte, Skattedirektoratet (SKD)
- Anne Cathrine Frøstrup, Statens kartverk (Kartverket)
- Line Richardsen pva Inger Østensjø, KS
- Arild Sundberg, Oslo kommune
- Håkon Røstad pva Sigrun Vågeng, Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV)
- Christine Bergland, Direktoratet for e-helse (eHelse)
- Marianne Andreassen, Statens lånekasse for utdanning (Lånekassen)
- Inga Bolstad, Arkivverket
- Roar Olsen, Kunnskapsdepartementenes tjenesteorgan

Fravær

- Håkon Skulstad pva Odd Reidar Humlegård, Politidirektoratet (POD)

Bisittere

- Torgeir Strypet, Difi
- Cat Holten, BR
- Hans Erik Gravdahl Sørensen pva Karl Olav Wroldsen, SKD
- Olav Petter Aarrestad, Kartverket
- Norunn Saure, eHelse
- Ingunn Cowan, Lånekassen
- Øyvind Akerhaugen, Arkivverket

Sekretariat

- Jan Sørgård, Difi
- Gry Johanne Østby, Difi

I tillegg møtte

- Helge Bang, Difi, under sak 2/18 og 3/18
- David Norheim, BR, under sak 4/18

Saksliste

Faste saker

 • Godkjenning agenda
 • Godkjenning referat forrige møte
  Steffen Sutorius

Saker til behandling

 • 1/18 Oppnevnelse til Skate 1.1.2018-31.12.2020
  Difi/Steffen Sutorius
 • 2/18 Samkjøring av Difis tverrgående digitaliseringsstrategi og Skates veikartarbeid
  Difi/Steffen Sutorius
 • 3/18 Sluttbehandling veikarttiltak «Etablere enhetlig arkitektur-rammeverk»
  Difi/Steffen Sutorius
 • 4/18 Sluttbehandling veikarttiltak «Felles datakatalog»
  Brønnøysundregistrene/David Norheim og Jan Erik Nerdal
 • 5/18 Status Difis tverrgående digitaliseringsstrategi og veikarttiltakene pr 15.2.18
  Skates arbeidsutvalg/Skatesekretariatet
 • 6/18 Forslag fra KMD – endret mandat for Skate
  Difi/Steffen Sutorius
 • 7/18 Raskere digitalisering i helse- og omsorgssektoren krever nye virkemidler
  Direktoratet for e-helse/Christine Bergland

Eventuelt

Ingen saker

Faste saker

Godkjenning av agenda 21.03.2018

Det ble foreslått at sak 7/18 ble flyttet frem og behandlet etter sak 1/18, og at sak 2/18 ble forskjøvet og behandlet etter sak 6/18. Dette fikk tilslutning.
Agendaen ble godkjent med disse endringene.
For oversiktens skyld føres referatet i nummerert saksrekkefølge og ikke i behandlingsrekkefølge.

Godkjenning av referat 06.12.2017

Referatet ble godkjent.

Saker til behandling

1/18 Oppnevnelse til Skate 1.1.2018-31.12.2020

Difi/Steffen Sutorius

Utsendte sakspapir før møtet
• Sak 1-18 Oppnevnelser til Skate 1.1.18 - 31.12.20 – Saksframlegg

Saken gjelder - Orienteringssak
Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har i brev datert 2.januar 2018 foretatt oppnevnelse til Skate for perioden 1.januar 2018 til 31.desember 2020.

Beslutning
Skate tar saken til orientering.

2/18 Samkjøring av Difis tverrgående digitaliseringsstrategi og Skates veikartarbeid

Difi/Steffen Sutorius

Utsendte sakspapir før møtet
• Sak 2-18 Samkjøring av Difis tverrgående digitaliseringsstrategi og Skates veikartarbeid – Saksframlegg
• Sak 2-18 Vedlegg – illustrasjoner

Saken gjelder- Beslutningssak
Det er i Skate uttrykt klare ønsker om at Skates veikartarbeid kommer inn under Difis tverrgående digitaliseringsstrategi og at Skate får en rolle i oppfølging av strategien. I Skate-møtet 6.12.17 la Difi fram et forslag om hvordan dette kunne gjøres. Skate bad Difi ta med seg synspunkt og innspill i møtet og komme tilbake med et nytt saksframlegg.
På bakgrunn av dette har Difi gjort en del endringer i forslaget. Blant annet er begrep og illustrasjon av «Styringsmodell» erstattet av nytt begrep og illustrasjon av «Modell for forvaltning og gjennomføring».

Oppsummering av refleksjoner og innspill

 • Noen viste til at det korrekt er presisert i modellen at tiltakseierne er linjestyrte virksomheter eller organisasjoner underlagt egne departement eller styrer. De mente at ut fra det bør følgende endres i tabellen under roller og ansvar.
  - «Difis direktør godkjenner at leveranser fra tiltakseiere er i samsvar med strategiens målbilde, innhold og forventninger»
 • Noen gav uttrykk for at beskrivelsene av roller og ansvar bør ses i sammenheng med mandatet når endelig revidert mandat for Skate foreligger

Beslutning

 • Skate gir sin tilslutning til at Skates gamle strategi (veikartarbeidet), med tilhørende behovs- og tiltaksportefølje, integreres i Difis tverrgående digitaliseringsstrategi slik Difi har foreslått
 • Følgende setning tas helt ut av beskrivelsen av roller og ansvar: «Difis direktør godkjenner at leveranser fra tiltakseiere er i samsvar med strategiens målbilde, innhold og forventninger»
 • Skate gir for øvrig tilslutning til Difis forslag til modell for forvaltning og gjennomføring av digitaliseringsstrategien med tilhørende beskrivelser av roller og ansvar

3/18 Sluttbehandling veikarttiltak «Etablere enhetlig arkitektur-rammeverk»

Difi/Helge Bang

Utsendte sakspapir før møtet
• Sak 3-18 Sluttbehandling veikarttiltak «Etablere enhetlig arkitekturrammeverk» - Saksframlegg

Presentasjon vist i møtet og som følger referatet
• Sak 3-18 Presentasjon - Sluttbehandling veikarttiltak «Etablere enhetlig arkitekturrammeverk»

Saken gjelder - Beslutningssak
Tiltaket er forankret i Skates veikartarbeid. Hensikten var å få på plass felles «kjøreregler» for å gjøre det enklere å utvikle løsninger og tjenester som innebærer samhandling på tvers av offentlig sektor. Resultatet er første versjon av Norsk arkitekturrammeverk for samhandling.

Beslutning

 1. Skate gir tilslutning til at leveransene fra ST 2.2 Etablere enhetlig arkitekturrammeverk utgjør første versjon av Norsk arkitekturrammeverk for samhandling.
 2. Difi publiserer versjonen på hensiktsmessig måte og legger til rette for videreutvikling av innhold og omfang av rammeverket slik at Skate-virksomhetene og andre blir involvert på en god måte.
 3. Skate-virksomhetene oppfordres til å ta rammeverket i bruk og å gi tilbakemeldinger om erfaringer og mulige forbedringer.
 4. Skate tar til orientering at arbeidet videreføres i tiltaket Felles kjøreregler i Difis tverrgående digitaliseringsstrategi

4/18 Sluttbehandling veikarttiltak «Felles datakatalog»

Brønnøysundregistrene/David Norheim

Utsendte sakspapir før møtet
• Sak 4-18 Sluttbehandling veikarttiltak «Felles datakatalog» - Saksframlegg

Presentasjon vist i møtet og som følger referatet
• Sak 4-18 Presentasjon - Sluttbehandling veikarttiltak «Felles datakatalog»

Saken gjelder - Beslutningssak
Tiltaket er forankret i Skates veikartarbeid og understøtter også Digital agenda for Norge som sier at offentlige virksomheter i størst mulig grad skal gjenbruke informasjon som allerede finnes.
En felles oversikt over data er et viktig startpunkt for en helhetlig informasjonsforvaltning på tvers av offentlige sektorer. Felles datakatalog er den tekniske løsningen som kan gi slik oversikt. Løsningen ble ferdig i 2017 og er nå i fase drift og forvaltning. Den er første steg i ambisjonstrappa mot å nå "kun en gang"-prinsippet.
Nå starter arbeidet med å utnytte potensialet som Felles datakatalog legger til rette for. Det betyr at hvis Felles datakatalog skal ha oversikt over beskrivelser av datasett og begreper for det offentlige, må hver virksomhet bidra med eget Orden i eget hus-arbeid og publisere sine beskrivelser i Felles datakatalog.

Beslutning

 • Felles datakatalog anses som fullført og leveransen godkjennes
 • Skate-virksomhetene oppfordres til å prioritere «orden i eget hus» og publisere innhold i henhold til Felles datakatalog

5/18 Status Difis tverrgående digitaliseringsstrategi og veikarttiltakene pr 15.2.18

Skates arbeidsutvalg/Skatesekretariatet

Utsendte sakspapir før møtet
• Sak 5-18 Status Difis tverrgående digitaliseringsstrategi og veikarttiltakene pr 15.2.18 – Saksframlegg
• Sak 5-18 Vedlegg 1 - Oversiktstabell status pr. 15.02.2018
• Sak 5-18 Vedlegg 2 - Beslutning i Skate 6.12.2017 - Status veikartsaker

Presentasjon vist i møtet og som følger referatet
• Sak 5-18 Tillegg fra BR 20.3.18

Saken gjelder - Beslutningssak
Skate har jevnlig hatt statusrapportene fra pågående tiltak under Skates veikartarbeid til behandling. Selv om det ikke var tatt en formell beslutning om å samkjøre Difis tverrgående digitaliseringsstrategi og Skates veikartarbeid, har Difi og Skates arbeidsutvalg til dette Skate-møtet valgt å lage en samlesak for rapporteringen.
Ett tiltak med Difi som tiltakseier har rapportert gult og forsinkelse på sluttdato. Brønnøysund-registrene har i en tilleggsmelding til Skate-møtet også rapportert gult og forsinkelse på sluttdato på ett av sine tiltak. Begge tiltakseierne vil informere Skate om ny sluttdato i neste møte. Øvrige tiltak har rapportert grønt og er i henhold til plan.

Beslutning
Skate tar til orientering status i tiltakene per 20.3.2018.

6/18 Forslag fra KMD – endret mandat for Skate

Difi/Steffen Sutorius

Utsendte sakspapir før møtet
• Sak 6-18 Forslag fra KMD - endret mandat for Skate - Saksframlegg

Presentasjon vist i møtet og som følger referatet
• Sak 6-18 Presentasjon - Forslag fra KMD - endret mandat for Skate

Saken gjelder - Beslutningssak
Skates nåværende mandat er fra 2012. Både Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) og Difi mener det er behov for en oppdatering av mandatet til Skate slik at det blir i samsvar med føringer i Digital agenda for Norge fra 2016. KMD har i brev til Difi 6.3.2018 sendt et forslag til endret mandat for Skate og bedt Difi om å forelegge forslaget for Skate til uttalelse. Både brevet fra KMD med bakgrunn og begrunnelse og KMDs forslag til nytt mandat fulgte som vedlegg i utsendte sakspapir.

Oppsummering av refleksjoner og innspill

 • Det var gjennomgående enighet om at føringer fra Digital agenda må følges og være ramme også for Skates rolle og mandat
 • En rekke av Skate-direktørene gav uttrykk for de støttet, eller at de ikke hadde innvendinger til mandatendringen om at i saker som skal oppover til KMD, skal Skate gi råd til Difi og ikke direkte til Difis overordnede departement KMD, samtidig som Difi ved uenighet i Skate skal redegjøre for de ulike syn på saken i sin fremleggelse til KMD. Argumenter var at endringen
  - understøtter og gir samsvar med både linjeprinsippet og Digital agenda
  - gir ryddigere roller og ansvarsforhold enn i dagens mandat
  - følger opp evalueringen av Difi og styrker Difis strategiske rolle, noe mange etterspurte i evalueringen
  - sikrer i tilstrekkelig grad at Skates syn blir tydeliggjort på departementsnivå
 • Noen av direktørene ønsket at Skate skal gi råd direkte til KMD
 • Flere gav uttrykk for at det viktigste ikke er om Skate gir råd til Difi eller KMD, men at man har fokus på strategiske saker i Skate og at Difi innen sitt ansvarsområde og i sin rolle faktisk rådspør og lytter til Skate i viktige saker. Difi må vise at de har god kunnskap, kompetanse og forståelse både faglig og om forvaltningas behov når Difi utarbeider saks- og beslutningsgrunnlag. Og Difi må ha evne og vilje til å lytte og justere seg underveis.
 • Flere poengterte og understreket som bra at både nåværende mandat og forslag til nytt mandat sier at man skal søke å finne konsensus i Skate
  - Flere gav også uttrykk for at det en bra presisering i det nye forslaget at eventuell uenighet i Skate skal synliggjøres og håndteres på en klar måte.
 • Flere gav uttrykk for at Difis roller som både samordner og leverandør av tjenester bør skilles. Det vil gi Difi en ryddigere rolle og økt tillit.
 • Noen savnet involvering av Skate ved utforming av forslag til mandatendringen. Andre mente det var greit å få et endringsforslag fra KMD som man kunne diskutere og gi synspunkt på.
  - Noen gav uttrykk for at Skate ikke bør bruke mye av sin tid på «kommaflytting» og finjusteringer. Så lenge mandatet gir en grei ramme bør det være nok.
 • Flere gav uttrykk for at det er viktig å bruke Skates tid fremover på viktige strategiske saker.
 • Noen pekte på at Skate både i nåværende mandat og endringsforslaget også har en viktig rolle som strategisk samarbeidsråd, der man skal gi råd og anbefalinger til hverandre innenfor medlemmenes respektive ansvarsområder.
 • Noen oppfordret Difi om å revidere mandatforslaget på grunnlag av drøftingen i Skate-møtet
 • Noen pekte på at Skate skal tilstrebe konsensus, det er derfor viktig at vi tilstreber konsensus også med hensyn til innholdet i mandatet

Beslutning

 • Et flertall i Skate mener KMDs forslag til endret mandat for Skate gir en god ramme for Skates rolle og arbeid og har for øvrig ingen merknader til KMDs forslag
 • Skate-medlemmer som etter dette møtet ønsker endringer i det framlagte mandatforslaget gis en mulighet til å sende Difi konkrete innspill på endringer med ca. 1 ukes frist.
 • Difi oppfordres til å vurdere om slike innspill kan innarbeides i mandatet på en måte som er innenfor det hovedsyn som ble uttrykt i dette Skate-møtet og som de som gir innspill er fornøyd med
 • Difi gir på den bakgrunn tilbakemelding til KMD.

7/18 Raskere digitalisering i helse- og omsorgssektoren krever nye virkemidler

Direktoratet for e-helse/Christine Bergland

Utsendte sakspapir før møtet
• Sak 7-18 Raskere digitalisering i helse- og omsorgssektoren krever nye virkemidler

Presentasjon vist i møtet og som følger referatet
• Sak 7-18 Presentasjon - Raskere digitalisering i helse- og omsorgssektoren

Saken gjelder - Orienteringssak
For at samfunnet skal være i stand til å kunne håndtere det økende behovet for helse- og omsorgstjenester, er helsesektoren avhengig av en betydelig oppgradering av dagens IKT-løsninger. Behovet for felles løsninger, både i helsesektoren og på tvers av sektorer, krever økt tverrsektoriell innsats og etablering av nye modeller for styring, organisering og finansiering.
Direktoratet for e-helse utarbeidet i 2017 en rapport om finansieringsmodeller for nasjonale e-helsetiltak. Leveranseoppgaver (utvikling, forvaltning, drift og vedlikehold av e-helseløsninger) bør som hovedregel løses av nasjonal leverandørfunksjon og fullt ut samfinansieres av sektoren (stat og kommune). Leveranseoppgaver for felles grunnmur og utvalgte basistjenester bør finansieres gjennom obligatorisk samfinansiering.
Direktoratet for e-helse anbefalte høsten 2017 etablering av en leverandørfunksjon som kan levere nasjonale e-helse tjenester til statlige aktører, kommuner og andre virksomheter som leverer helsetjenester på vegne av det offentlige. Bruk av privat næringsliv skal vektlegges.

Beslutning
Skate tar saken til orientering.

Møtet ble avsluttet kl. 11:35