Hopp til hovedinnhold

På agendaen stod rammeverk for finansieringsmodeller for nasjonale og sektorielle fellesløsninger, konsekvenser av eIDAS-revisjonen, hvordan lykkes med digital produktutvikling under demokratisk kontroll, innspill til ny digitaliseringsstrategi og møte med riksrevisoren.

Møtested: Møterom Hovinbyen, inngang G på Økern Portal, Oslo
Tidspunkt: Kl. 11:30 - 15:30 (Enkel lunsj og uformell samtale fra kl. 11:00)

Deltakelse

Medlemmer av Skate

 • Frode Danielsen, Digitaliseringsdirektoratet
 • Øyvind Akerhaugen pva. Inga Bolstad, Arkivverket
 • David Norheim pva. Lars Peder Brekk, Brønnøysundregistrene
 • Norunn Saure pva. Mariann Hornnes, Direktoratet for e-helse
 • Johnny Welle, Kartverket
 • Kristin Weidemann Wieland, KS
 • Heidrun Larsen Reisæter pva. Hans Christian Holte, NAV
 • Trond Digranes pva. Sølve Monica Steffensen, Oslo Kommune
 • Catherine Janson pva. Benedicte Bjørnland, Politidirektoratet
 • Kristin Fretheim pva. Nina Schanke Funnemark, Skatteetaten
 • Geir Axelsen, Statistisk sentralbyrå
 • Roar Olsen, Sikt - Kunnskapssektorens tjenesteleverandør

Deltakelse på saker

 • Guri K. Lande, Digdir, alle saker
 • Helge Bang, Digdir, sak 16/23
 • Runar Ugelstad, Digdir, sak 17/23
 • Vegard Storstad, NAV, sak 18/23
 • Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, Riksrevisjonen, sak 20/23

Observatør

 • Katarina de Brisis, Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD)

Sekretariat

 • Astrid Solhaug, Digdir
 • Sunniva Slotten, Digdir
 • Lisa Fremmerlid, Digdir

Saksliste

Faste saker

Saker til behandling

 • 16/23 Rammeverk - finansieringsmodeller for nasjonale og sektorielle fellesløsninger
  Digdir, SSB, KS, Sikt, eHelse, NAV, Skatteetaten og Kartverket/Helge Bang
 • 17/23 Konsekvenser av eIDAS-revisjonen for forvaltningens bruk av digital identitet
  Digdir/Runar Ugelstad
 • 18/23 Hvordan lykkes med digital produktutvikling under demokratisk kontroll?
  NAV, KS, Sikt & Digdir/Vegard Storstad
 • 19/23 Innspill til ny digitaliseringsstrategi. Neste steg etter SSU
  Digdir/Frode Danielsen
 • 20/23 Møte med riksrevisoren
  Digdir/Frode Danielsen

Orienteringssaker

 • Kort om 1-1-møter med direktørene
 • Møte med statsråden i desember

Eventuelt

 • Ingen eventuelt-saker

Faste saker

Godkjenning av agenda 10.11.2023

Agendaen ble godkjent.

Godkjenning av referat fra Skate-møtet 16.06.2023

Referatet ble godkjent.

Saker til behandling

16/23 Rammeverk - finansieringsløsninger for nasjonale og sektorielle fellesløsninger

Digitaliseringsdirektoratet v/ Helge Bang

Utsendte sakspapir før møtet

 • Sak Sak 16-23 [Oppdatert] Saksframlegg - Rammeverk - finansieringsmodeller for nasjonale og sektorielle fellesløsninger
 • Sak 16-23 Presentasjon - rammeverk - finansieringsmodeller

Presentasjon vist i møtet og som følger referatet

 • Sak 16-23 [Oppdatert] Presentasjon - rammeverk - finansieringsmodeller

Saken gjelder – Behandlingssak

En arbeidsgruppe under Skates AU, med deltagere fra SSB, KS, Sikt, Direktoratet for e-helse, NAV, Kartverket, SKE og Digdir, har våren 2023 laget et utkast til rammeverk for finansieringsmodeller for nasjonale og sektorielle fellesløsninger.

Rammeverket skal hjelpe forvaltere og tjenesteeiere å lage gode finansieringsmodeller for fellesløsninger, fra konsept til utfasing, slik at fellesløsningen kan opprettholde sin verdi og nytte gjennom hele sin levetid.

Råd fra Skate

 • Dette er viktig arbeid. Det er nyttig og viktig med en felles metodisk tilnærming til finansiering av fellesløsninger, også for å lykkes med tverrsektorielt samarbeid.
 • Flere av Skate-virksomhetene vil begynne å bruke rammeverket internt. Etter hvert som virksomhetene får erfaringer med bruk av rammeverket, bør det følges opp og justeres.
 • Utkastet til rammeverk er et godt utgangspunkt, men flere ting bør adresseres:
  • Styringsdelen er for lite beskrevet og må tydeliggjøres. Brukerfinansiering stiller ekstra krav til styringsmodell, vi bør unngå at det oppstår konkurrerende løsninger.
  • Finansiering og styring av løsningene bør være adskilt fra finansiering og styring av dataene som forvaltes i løsningene. Dette bør omtales i dokumentet. Noen mener at datasett og hvordan de prises bør inngå som en naturlig del av rammeverket.
  • En del av virksomhetene kjenner seg ikke igjen i begrepene og definisjonene som benyttes i rammeverket. Ulike virksomheter bruker til dels ulike begrep på det samme fenomenet. Arbeidsgruppen oppfordres til å bruke allmenne begrep.
  • Delingen mellom løpende drift og utvikling virker unaturlig. I dag bruker vi mer og mer løpende utvikling, det bør belyses i rammeverket. Vi må også akseptere at det vil komme innovasjoner som gjør at felleskomponenter ikke lenger har livets rett.
  • Den prinsipielle drøftingen tar ikke innover seg alle nyansene av samfunns- og bedriftsøkonomisk nytte. Man tar ikke innover seg at samfunnsøkonomisk nytte er mye større enn bedriftsøkonomisk nytte. Men hvem skal betale for det? Det bør være staten, men det går utover kommunene. Staten klarer ikke å ivareta kommunale behov i tilstrekkelig grad. Dette bør adresseres i rammeverket. Radikale brudd.
 • Det er bra at utkastet til rammeverk har fokus på livssyklus. Det er en tendens til at nye løsninger som utvikles ikke tar høyde for ressursbehov etter etablering.
 • Det er viktig å forankre rammeverket også hos departementene, slik at de også sitter på den samme kunnskapen som virksomhetene. Rammeverket bør også spres utenfor Skate.
 • Det ble stilt spørsmål ved hvilken rolle departementene skal spille med tanke på dette rammeverket og hvordan det skal implementeres. Det ble presisert at utkastet er til et rammeverk, ikke en instruks.
 • Rammeverket bør blir førende og det bør oppfordres sterkt til å ta det i bruk.

Beslutning

 • Skate ber arbeidsgruppen under Skates AU og Digdir ta med seg innspillene fra Skate i videre arbeid med rammeverket.
 • Skate støtter at arbeidsgruppen under Skates AU ferdigstiller en versjon 1 av rammeverket.
 • Skate oversender en første versjon av rammeverket til KDD, med kopi til alle Skate-virksomhetenes eierdepartementer.

17/23 Konsekvenser av eIDAS-revisjonen for forvaltningens bruk av digital identitet

Digitaliseringsdirektoratet v/ Runar Ugelstad

Utsendte sakspapir før møtet

 • Sak 17-23 Saksfremlegg - Konsekvenser av eIDAS-revisjonen for forvaltningens bruk av digital identitet

Presentasjon vist i møtet og som følger referatet

 • Sak 17-23 [Oppdatert] Presentasjon – eIDAS

Saken gjelder – Behandlingssak

Digdir ønsket å dele informasjon om eIDAS 2.0 og handlingsplan for eID, og å invitere Skate til en diskusjon om hvilken betydning eIDAS 2.0 og handlingsplan for eID har for offentlig sektor.

Formålet med eIDAS 2.0 er at flere borgere skal kunne bruke en elektronisk identitet med høy sikkerhet som anerkjennes på tvers av EØS-landene. I juni ble det oppnådd politisk enighet om de viktigste elementene i endringsforslaget. Endringsforslaget ventes vedtatt i løpet av høsten 2023 og vil med høy sannsynlighet bli innlemmet i EØS-avtalen. Endringsforslaget gir borgere rett på en gratis eID med sikkerhetsnivå høyt, og utvider virkeområdet til eIDAS-forordningen med nye tjenester.

Råd fra Skate

 • Dette er en veldig viktig sak som treffer flere Skate-virksomheter i stor grad. Flere og flere EU-regelverk legger opp til at norske virksomheter skal kunne tilby tjenester til EU-borgere. Da er eID en forutsetning.
 • Lommebok for innbyggere og virksomhetslommebøker kan gi store effekter på datadelingsområdet.
 • eID er et område som egner seg for felles innsats. Det er konkret og kan tjene som eksempel på arbeid alle er enige om at må prioriteres, og hvor Skate kan oppfordre til felles oppdrag. En slik felles innsats kan også belyse hvor krevende det er å få til noe på tvers i offentlig sektor.
 • For å få en helhetlig eID-forvaltning i Norge, må virksomhetene sette seg sammen, bli samkjørte og ha en felles stemme mot departementene.
 • Det er mange aktuelle tjenester i kommunesektoren som treffes av dette. Fullmakt er blant annet veldig viktig for kommunene. KS må inn i arbeidet.
 • Det er viktig at vi tester ut løsningene som kommer og jobber frem rammene rundt lommeboken, både når det gjelder utstedelse og utviklingen totalt sett. Utvikling av lommeboken er dyrt og krever investering, men det er viktig for digitaliseringen fremover.
 • Det er viktig med høyt tempo slik at virksomhetene i størst mulig grad slipper å lage midlertidige løsninger fordi eID på tvers av landegrenser ikke ennå er på plass.
 • Vi bør se til andre land vi kan sammenligne oss med for å se hvordan de løser dette, både når det gjelder lovarbeid og teknologibruk.
 • Det ble stilt spørsmål ved det offentliges rolle vs. privat sektor.
 • Samkjøringen mellom departement og underliggende direktorat er ennå ikke på plass. Det er behov for tydeligere ansvarsfordeling.
 • Digdir må være en tydelig koordinator/veileder i dette arbeidet.
 • For politiets del må man kunne stole på at innholdet i lommeboken er oppdatert. I dag er det blant annet problemer knyttet til hvordan få kontinuitet i politiattesten. Kan politiet bruke innholdet i lommeboken direkte, eller må det via bruker?
 • Sikt er i at det kan være nyttig med en pilot knyttet til utdanning.
 • Det ble trukket frem at EWC (EU Digital Identity Wallet Consortium) bør nevnes når det nordisk-baltiske eID-prosjektet (NOBID) nevnes.

Beslutning

 • Digdir tar med seg Skates innspill inn i det videre arbeidet, og kommer tilbake til Skate når det er behov for nye strategiske vurderinger.

18/23 Hvordan lykkes med digital produktutvikling under demokratisk kontroll?

NAV i samarbeid med Digdir, KS, Politiet og Sikt/Vegard Storstad

Utsendte sakspapir før møtet

 • Sak 18-23 Saksfremlegg – hvordan lykkes med digital produktutvikling under demokratisk kontroll?
 • Sak 18-23 Vedlegg – Hvordan lykkes med digital produktutvikling under demokratisk kontroll?

Saken gjelder – Behandlingssak

Skate har i flere runder påpekt utfordringer knyttet til smidig utvikling innenfor styringsrammene som ligger i bl.a. statens prosjektmodell. En arbeidsgruppe under Skate AU har jobbet med en sak om hvordan vi best setter rammer som legger til rette for moderne utvikling av digitale løsninger – samtidig som vi ivaretar demokratisk kontroll med pengene som brukes. Arbeidsgruppen foreslår å arrangere en fagdag for Skate-virksomhetene, departementene og andre relevante partnere for å diskutere, se muligheter og dele erfaringer.

Råd fra Skate

 • Skate stiller seg positive til initiativet og mener at virksomhetene har mye å hente på å dele erfaringer på tvers, og å diskutere dette med departementene.
 • Skate støtter at det settes ned en programkomité.
 • Vi bør bruke caser for å illustrere for departementene det fagetatene står i, og skape innsikt og forståelse. Forslag til slike eksempler kan bl.a. være digitaliseringsstrategien og ID-forvaltningen fremover.
 • Temaene bør legges opp slik at det interesserer alle, uavhengig av kompetanse og forutsetninger. Temaene må få frem ulike perspektiver, hva som er vanskelig, hva som har vært gjort og hva man kan lære av det.
 • En fagdag der man samles på tvers, må brukes til å adressere noen av de sakene Skate er til for å lykkes med. Å overbevise eget departement kan man gjøre i egen linje.
 • Det må være tydelig hva de som deltar skal ta med seg hjem etter fagdagen.
 • Det er viktig og riktig at departementene også deltar på en slik fagdag.
 • Det må tilrettelegges for gode, åpne diskusjoner, ikke kun foredrag og innlegg.
 • Diskusjon om tittelen:
  • Tittelen må utformes slik at vi appellerer også til departementene.
  • Vi må ikke være redde for å være tydelige på hva som er den store elefanten i rommet, altså finansiering. Men vi kan ufarliggjøre det for å få folk i rommet.
  • Bør det kalles en fagdag? Det er ikke sikkert departementene kommer da.
  • Det er lurt å være taktiske med tanke på hvilke ord som brukes. «Smidig» faller kanskje ikke i god jord hos alle.
  • Forslag til tittel: Finansieringsformer som understøtter kontinuerlig digitalisering – bort med de store prosjektene.
 • Vi må starte med en felles oppfatning av virkeligheten. Det mangler i dag. Stortinget og departementene ser verden annerledes enn en operativ etat. Det er viktig med forståelse for de begrensninger og muligheter som finnes i styringssystemet, og hva som er beste praksis for å drive utvikling. Det er viktig at de som sitter med ansvaret for styringen forstår dette.
 • Dages prosjektmodell, krav til utredninger osv. fører til frykt for å gjøre feil. Vi trenger en tilnærming som er med på å ta ned den politiske risikoen.
 • Vi må unngå å tenke smidig kun i egen virksomhet. Når vi samler ulike departementer, må vi tematisere det vi trenger å lykkes med på tvers og i samarbeid stat-kommune.
 • Denne fagdagen har effekt langs to akser: horisontalt og vertikalt. Det horisontale handler om relasjoner, nettverk og erfaringsutveksling. Det vertikale handler om styring, og det som diskuteres horisontalt kan bidra til å øke forståelsen for utfordringene og mulighetene. Programmet bør innrettes deretter. Da vil det gi større verdi.
 • Fagdagen bør først bidra til at vi løfter blikket, og deretter gå i dybden på fag. Det kan også legges opp til en workshop for å reflektere rundt tema for videre samlinger. Det kan være nyttig med en stegvis prosess hvor ikke alt må dekkes i første samling. Programkomitéen bør ikke tenke på dette som en engangssamling.
 • Representanter fra kommunesektoren bør også delta i programkomitéen for å ivareta kommuneperspektivet.
 • KommIT-rådet kan inviteres for å få inn flere kommunerepresentanter.
 • Det er viktig å fokusere på å det vi ønsker å oppnå forståelse for, så kan digitalisering bli en mindre del. Formålet må være å oppnå økt forståelse for at vi må få penger på en annen måte så vi får mer ut av hver krone og med lavere risiko.

Beslutning

 • Skate gir tilslutning til å arrangere en fagdag for Skatevirksomhetene og departementene med påfølgende sosialisering over middag i Q1 2024.
 • Skate gir tilslutning til at arbeidsgruppa nedsetter en programkomite som beskrevet i saken.

19/23 Innspill til ny digitaliseringsstrategi. Neste steg etter SSU

Digitaliseringsdirektoratet v/ Frode Danielsen

Saken gjelder – Behandlingssak

Regjeringen har besluttet å lage en ny nasjonal digitaliseringsstrategi som skal etterfølge digitaliseringsstrategien for 2019-2025. Det er opprettet et statssekretærutvalg (SSU) for arbeidet med strategien, hvor alle departementene er representert. Skate møtte SSU den 25.9.23.

I lys av sitt mandat og Skates strategiske helhetsblikk på digitaliseringen av offentlig sektor, har Skate en særlig rolle i arbeidet med den nye digitaliseringsstrategien.

Skate diskuterte videre innspill til strategiarbeidet i etterkant av møtet med SSU.

Råd fra Skate

 • Underlaget som ble sendt ut i forkant av SSU-møtet var nyttig. Dette gjorde at vi hadde fokus i møtet, men til neste gang burde vi være enda bedre koordinert i forkant.
 • Det ble trukket frem at det hadde vært ønskelig å få inn flere temaer i møtet og at det er viktig at innspill fra Skate-virksomhetene som kom i løpet av møtet også blir gjengitt i den skriftlige oppsummeringen som skal oversendes til SSU.
 • Samtidig er det viktig at vi ikke tar med for mange budskap. Skate bør ta opp felles tverrgående behov som alle kan stille seg bak.
 • Det er viktig med god intern forankring av saker virksomhetene spiller inn til Skate.
 • Skate ble enige om at det ikke blir sendt et brev fra Skate nå til SSU, men at Skatesekretariatet lager en oppsummering av møtet som oversendes til KDD.
 • Samtidig ønsker Skate å sende et brev med sine viktigste innspill til digitaliseringsstrategien medio november, med en grundigere forankringsrunde. Dette brevet vil også danne grunnlaget for møtet med digitaliseringsministeren i desember.
 • Skate bør bruke anledningen i dette brevet og møtet med statsråden til å fremme noen få hovedbudskap.
 • Skate-virksomhetene bør vise til og støtte Skates innspill når de sender egne innspill til strategien, samtidig som de trekker frem andre tema som er viktige for den enkelte virksomhet.

Beslutning

 • Skatesekretariatet lager en oppsummering av hovedbudskapene fra møtet med SSU. Oppsummeringen sendes til KDD så snart som mulig.
 • Skate sender et skriftlig innspill til strategiarbeidet i midten av november, som legges frem for statsråden i desember.

20/23 Møte mellom Skate og riksrevisoren

Digitaliseringsdirektoratet v/ Frode Danielsen

Utsendte sakspapir før møtet

 • Sak 20-23 Saksfremlegg – Møtet mellom Skate og riksrevisoren

Saken gjelder – Behandlingssak

Riksrevisoren har tatt initiativet til et møte med Skate. Under Digitaliseringskonferansen 2023 tok riksrevisoren opp at offentlig sektor ikke utnytter digitaliseringens muligheter godt nok. Han fremstår å ha syn som sammenfaller godt med Skates agenda om at offentlig sektor må bruke digitalisering som et viktig virkemiddel for å løse våre samfunnsoppdrag og utfordringene for fremtidens velferdsstat på best mulig måte.

Råd fra Skate

 • Riksrevisoren innledet med at han ønsker å styrke riksrevisjonens dialog med samfunnet og forvaltningen, og dette er årsaken til at han ønsket å møte Skate.
 • Riksrevisjonen ønsker ikke kun å være en kontrollør og en kritiker, men også å kunne komme med konstruktiv veiledning og å være en samtalepartner for hvordan vi kan skape mer nytte og verdi fremover.
 • Riksrevisoren fremhevet muligheten for å få til økt produktivitet i offentlig sektor. Når oljeinntektene går ned og andelen eldre øker må offentlig sektor øke produktiviteten for å kunne imøtekomme fremtidens utfordringsbilde. Digitalisering er helt grunnleggende for at dette skal være mulig.
 • Riksrevisoren ønsker å bidra til å løfte denne tematikken og inviterer til forbedringskonferansen 21. november.
 • Skate takket for en god innledning av riksrevisoren.
 • Flere løftet frem at det er et behov for en endring i hvordan virksomhetene styres, siden arbeidsmåter og -oppgaver har vært i stor endring.
 • Det er også behov for at vi jobber langsiktig og ser på kost-nytte-effektene av digitalisering i det store bildet, ikke kun hos hver virksomhet. Styring og finansiering må tilrettelegge for dette.
 • Andre temaer som ble trukket frem av Skate-direktørene er behovet for regelverksutvikling og sikkerhet i forvaltningen.

Beslutning

 • Skate og riksrevisoren ble enige om å fortsette sin dialog fremover.

Orienteringssaker

Digitaliseringsdirektoratet/Frode Danielsen

Kort om 1-1-møter med direktørene

 • Digdirs direktør, sammen med ansvarlig avdelingsdirektør og leder for skatesekretariatet er i gang med en møteserie med hver enkelt av Skate-direktørene for å bl.a. få innspill til hvordan vi kan styrke samarbeidet og få mest mulig effekt av Skates arbeid.
 • Møtene gjennomføres denne høsten. I etterkant vil Digdir vurdere om vi bør gjøre justeringer i måten vi jobber på, og evt. hvilke.

Møte med statsråden i desember

 • Digdir har fått bekreftet at den nye digitaliseringsministeren har anledning til å møte Skate ifm. Skate-møtet i desember.

Oslo, 11.10.2023
Møtet ble avsluttet 15.45.
Digdir/Skatesekretariatet