Hopp til hovedinnhold

Sju prioriterte livshendelser er valgt ut som prioriterte oppgaver for det offentlige. Eierne av livshendelsene har nylig rapportert om fremdriften. Det jobbes med nye tjenester som skal gjøre det enklere å utføre oppgaver i forvaltningen, for innbyggere, men også for kommunale, statlige og private virksomheter.

06. februar 2024

Vi konstaterer at det jobbes med en rekke tiltak under de enkelte livshendelsene. Vi gir deg et innblikk i noen av høydepunktene.

Illustrasjon. Ikoner for syv livshendelser: få barn, alvorlig sykt barn, miste og finne jobb, dødsfall og arv, ny i Norge, starte og drive en frivillig organisasjon, starte og drive en bedrift.

Bedre informasjon til brukerne

Fire av livshendelsene arbeider med portaler og samler informasjon som skal gjøre det enklere for brukerne å finne informasjon og utføre oppgaver i forvaltningen. Digitaliseringsdirektoratet (Digdir) har hovedansvar for livshendelsen dødfall og arv. Digdir utvikler en løsning som skal tilby et «digitalt dødsbo». Her skal arvinger få en oversikt over, og innsikt i, avdødes formue og gjeld og veiledning frem til valg av skifte. De vil også legges opp til effektive prosesser knyttet mot eierskifte og rettigheter til innsyn. Løsningen er teknisk sett ferdig, men avklaring av forvaltning og drift gjenstår før løsningen kan produksjonsettes. Prosjektet har mottatt midler fra medfinansieringsordningen.

I forbindelse med denne livshendelsen har Helsedirektoratet og Skatteetaten publisert informasjonssider om dødsfall og arv (Døden - en del av livet - Helsenorge og Dødsfall - Skatteetaten.

Helsedirektoratet utvikler en KI-støttet løsning for enklere tilgang til informasjon for deres målgruppe (livshendelsen alvorlig sykt barn). I løpet av 2024 forventes det at innbyggere og tjenesteytere kan teste en minste versjon (Minimal Viable Product) av løsningen. Deretter vil de videreutvikle en tverrsektoriell tjeneste. Prosjektet har fått midler fra medfinansieringsordningen, og de har utforsket kunstig intelligens i samarbeid med StartOff.

I arbeidet med livshendelsen "Ny i Norge" har Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) lansert portalen Ny i Norge. I første omgang skal denne dekke behov blant ukrainere. I perioden fra 1. juni til 31. desember har 42000 brukere besøkt nettsiden. Av disse har 15000 benyttet russisk og ukrainsk, og 11000 benyttet norsk som språk i nettleser.  Løsningen skal videreutvikles for å skape en felles og digital brukerreise for nyankomne, og forbedre utnyttelse av data på tvers av etater og virksomheter.

Kultur- og likestilingsdepartementet og Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) har i samarbeid opprettet portalen Tilskudd.no . Denne gir en helhetlig oversikt over statlige tilskudd rettet mot frivillig sektor. Nettstedet har ca 6000 besøk i måneden.

Gjennom tiltaket "helhetlig informasjon og digital assistanse" har Digdir vært tett på disse initiativene. Det skal vurderes om løsningene som de ulike livshendelsene jobber med kan skaleres opp og bli nasjonale fellesløsninger.

Brukergrensesnitt i digitale flater brukerne allerede benytter

Brønnøysundregistrene har ansvaret for livshendelsen «Starte og drive en bedrift» . De lanserte tiltaket "Digital selskapsetablering" i november 2023, sammen med Sparebank1 og nettbanken Folio AS. Digital selskapsetablering har gått ut på å flytte brukergrensesnittet for selskapsetablering ut til private aktører som tilbyr sluttbrukerløsning for bedriftsstifteren. Tiltaket har mottatt støtte fra Medfinansieringsordningen.

Moderne saksbehandlingssystemer og innovasjonsarbeid I livshendelsen

«Miste og finne jobb» arbeider NAV hovedsakelig med å få nye moderne saksbehandlingssystemer, som er knyttet til deres strategiarbeid for et inkluderende arbeidsliv. Medarbeidere på NAV-kontor vil få nye arbeidsflater i løpet av året, som eksempelvis ny saksbehandlingsløsning for nye saker på dagpenger og arbeidsavklaringspenger, tilleggsstønader og tiltakspenger.

Helsedirektoratet setter nå i gang med et innovasjonsprosjekt for å utforske det de kaller læringssløyfen mellom forvaltningsnivåene. Tiltaket omtales som «systemdemonstrator» i livshendelsen «Alvorlig sykt barn». I prosjektet skal det testes og eksperimenteres med tilbakemeldingssløyfer i hele systemet, slik at læring fra brukere og tjenesteytere formidles til premissgiverne i forvaltningen (fagdirektoratene og departementene). Formålet er å få til nødvendige endringer i sentralforvaltningens innretting og innsatser ved at et mer helhetlig kunnskapsgrunnlag legges til grunn når disse utformes. Prosjektet ser til Vinnovas (Sveriges innovasjonsmyndighet) tilnærming til systemdemonstrator. Tiltaket har mottatt midler og følges opp av Stimulab.

Strategiperioden går mot slutten

Strategiperioden for «Én digital offentlig sektor» (Digitaliseringsstrategien 2019 – 2025) nærmer seg slutten. Vi erfarer at flere av tiltakene i arbeidet med å realisere gode sammenhengende tjenester for brukerne har utfordringer knyttet til forvaltning, finansiering og eierskap. Likevel opplever vi at det er god fremdrift, og at ansvarlige virksomheter ønsker at arbeidet videreføres i den nye digitaliseringsstrategien.