Hopp til hovedinnhold

Samarbeid dere kan lære av

Det er mange samarbeid som har gitt resultater. Her har vi samlet erfaringer og eksempler på hvordan andre har funnet fram til felles brukerbehov, vurdert styringstema, benyttet ulike rammeverk og etablert sin praksis for å skape nye tjenester.

  Oversikten vil bli oppdatert i takt med ny kunnskap og erfaringer fra pågående samarbeid.

  DigiUng

  DigiUng er et tverrsektorielt samarbeid der mange virksomheter samarbeider for at ungdom skal slippe å forholde seg til hver enkelt sektor i forvaltningen. Isteden skal de finne det de trenger på eller via ung.no. Flere titalls aktører innen statlig, kommunal, frivillig og privat sektor og fra akademia deltar i DigiUng-samarbeidet.

  Sømløst og helhetlig tilbud til unge
  DigiUng er et økosystem som lager digitale løsninger og leverer kvalitetssikret informasjon til ungdom på tvers av sektorer. Dette innebærer blant annet å utvikle eller videreutvikle tjenester og produkter, eller koble sammen eksisterende plattformer, databaser og tjenester, slik at brukerne får et sømløst og helhetlig tilbud.

  DigiUng-samarbeidet gir mange muligheter og gevinster. Økosystemet jobber sammen om et felles målbilde og skaper synergier på tvers av sektorer og virksomheter. I tillegg er det mulig å inngå i DigiUngs prosjektportefølje.

  Brukermedvirkning avgjørende
  Det er unges behov som ligger til grunn for DigiUng prioriteringer. DigiUng og Ung.no har tilgang på omfattende brukerinnsikt, og benytter brukermedvirkning aktivt i sitt arbeid.

  Blant annet brukes DigiUngdomspanel og Ung.no til å innhente verdifull innsikt. Unges innspill bidrar til viktige og nye perspektiver, og gir bedre kvalitet på tjenester og produkter.

  Kulturbygging på tvers
  DigiUng er opptatt av å bygge en kultur for åpenhet, samarbeid og læring sammen, og ivareta innovasjonskraften og drivkraften som kjennetegner økosystemet.

  Deltakerne i arbeidet har over lang tid lagt inn stor innsats på spesielt to områder.

  • Synliggjøre gevinster som er skapt for ungdom gjennom de ulike prosjekter.
  • Få til et vellykket tverrsektorielt samarbeid med deltakende virksomheter.

  Banebrytende resultater
  Dette har gitt banebrytende resultater. I budsjettet for 2023 er samarbeidet mellom syv departementer formalisert, og regjeringen har besluttet at ung.no er statens primære tverrsektorielle kanal for digital informasjon, dialog og digitale tjenester til barn og unge på tvers av tjenestenivåer. I 2023 vant DigiUng både Digitaliseringsprisen og Bedre stat-prisen.

  DigiUng var organisert som et program fra 2019 til 2023. Fra 2024 gikk samarbeidet over i en varig organisering, ledet av Barne- ungdoms- og familiedirektoratet og Helsedirektoratet.

  Les mer:

  Dødsfall og arv

  Livshendelsen Dødsfall og arv er en av regjeringens prioriterte livshendelser. Utførende virksomhet er Digitaliseringsdirektoratet (Digdir).

  Målet med arbeidet er å gi de etterlatte en opplevelse av sammenheng i tjenester fra det offentlige når de opplever dødsfall. Prosesser som i dag er kompliserte, analoge og papirbaserte skal forenkles. Gjennom digitalisering og deling av data skal det bli enklere for de etterlatte i en ellers vanskelig tid.

  Livshendelsen er organisert som et program og er nettverksbasert med åtte tiltak. En viktig forutsetning for å få til et godt samarbeid med andre organisasjoner er frivillighet. Digitaliseringsdirektoratet har ingen avtaler/kontrakter med noen som regulerer arbeidet. Den enkelte aktør må selv ta initiativ for å skape bedre tjenester for brukerne. Det avhenger av at de har midler, ressurser og kan prioritere det i tid sett opp mot andre aktiviteter de gjør. En viktig faktor er at de kan benytte det innsiktsarbeidet Digdir har fått gjennom sitt arbeid og at Digdir deler ny tilegnet kunnskap med aktørene.

  Les mer:

  Ukraina-samarbeidet

  Et stort antall ankomster var krevende for forvaltningen, og mange av flyktningene fra Ukraina fulgte ikke det forutbestemte forløpet. Dette medførte andre brukerbehov enn det som forvaltningen var forberedt på.

  Dialogen med aktørene avdekket at det var behov for informasjonsdeling, dialog og samarbeid innen flere områder. Aktørene drøftet mulighetene for en nettverksbasert samarbeidsmodell i mars 2022. Det ble etablerte et tverrsektorielt og tverretatlig samarbeid på digitaliseringsområdet. Digdir tok en koordinerende rolle, og etablerte et fast møtepunkt for dialog og deling på tvers.

  Arbeidsgrupper ble etablert og jobbet med spesifikke utfordringer/behov som berørte flere, kartla problemet og foreslo løsninger. I starten deltok åtte virksomheter og på det meste deltok 14 virksomheter i samarbeidet. Aktørene finansierte selv egne utviklingstiltak og deltakelse i aktiviteter i regi av samarbeidet.

  I ettertid ser vi at vi kunne hatt mer formalisert forankring i hver organisasjon og større forutsigbarhet i hvilken prioritet arbeidet får innen hver virksomhet.

  Les mer:

  Fremtidens innkreving

  Fremtidens innkreving er en ambisiøs transformasjon av statlig innkreving og er for tiden det største digitaliseringsprogrammet i Norge. Programmet går over syv år. Utgangspunktet for digital transformasjon innebærer at en ikke bare moderniserer eller videreutvikler dagens prosesser og systemer, eller at det settes strøm på papir. Aktørene i fremtidens innkreving jobber for å:

  • Utforske nye måter å oppfylle samfunnsoppdraget på.
  • Lage nye, sammenhengende tjenester og systemer på innkrevingsområdet, på tvers av offentlig og privat sektor.
  • Hjelpe brukerne til å betale riktig og i tide, som unngår misforståelser, forsinkelser og ekstrakostnader.
  • Møte innbyggere og næringsliv og tilby tjenester som er tilpasset deres situasjon og prosesser.

  Dette gir også etatene nye måter å arbeide og samhandle på.

  Programmet er ledet av Skatteetaten, og er stykket opp i tre steg, med individuelle satsinger. De er igjen stykket opp i prosjekter. I steg 1 er NAV, Brønnøysundregistrene og politiet hovedsamarbeidspartnere.

  Les mer:

  Har du spørsmål eller tilbakemeldinger?

  Sammenhengende tjenester