Hopp til hovudinnhald

Tillit til offentlege digitale tenester

Norge er eit land med høg tillit. Men har vi òg tillit til offentlege digitale tenester? Vi ser nærare på kva innbyggjarane meiner om myndigheitene si handsaming av internettsikkerheit og personvern, om offentlege innloggingsløysinger, og om i kva grad digitale løysingar ivaretar rettane deira.

Tillit til offentlege digitale løysingar

Undersøkinga IT i praksis stiller kvart år spørsmål til befolkninga om i kva grad dei har tillit til offentlege digitale løysingar. Dei to figurane nedanfor viser svara på spørsmål om i kva grad digitale tenester ivaretar folk sine rettar og om dei ivartar opplysningane på ein trygg måte.

Dette viser figurane:

 • Basert på den første figuren kan vi seie at om lag 50 prosent av respondentane har tillit til at rettane deira blir ivaretatt i offentlege digitale tenester, medan ytterlegare om lag 30 prosent svarar nøytralt. Om lag 16 prosent, tilsvarande éin av seks respondentar, har lite tillit til at rettane deira blir ivaretatt.
 • Den andre figuren viser at meir enn 80 prosent av respondentane har svart nøytralt eller betre på om dei har tillit til at digitale løysingar frå det offentlege ivaretar opplysningane deira på ein trygg måte.
 • Samla sett gir dette inntrykk av at befolkninga har relativt høg grad av tillit til at offentlege digitale løysingar ivaretar rettane deira, og til at opplysningane blir ivaretatt på ein trygg måte.
 • Det som kunne sjå ut som ei svakt negativ utvikling frå 2020 til 2021, visest ikkje att i tala frå 2022. Ser vi til dømes på dei som hadde høg grad av tillit til at opplysningar blir ivaretatt på ein trygg måte i offentlege digitale tjenester, gjekk den ned frå 12,3 prosent til 8,9 prosent mellom 2020 og 2021. I 2022 hadde andelen gått opp igjen til 16,8 prosent.

Kjelde: IT i praksis

Tillit til internettsikkerheit og personvern

Innbyggjarundersøkinga blir gjennomført av DFØ annakvart år, og har med ei rekke spørsmål som handlar om tillit. Figurane under viser svara på spørsmål på om kor gode myndigheitene er til å sikre personvernet, og til å ivareta internettsikkerheita og at opplysningar ikkje misbrukast eller kjem på avveie.

Dette viser figurane:

 • Det er ein auke i delen personar som meiner myndigheitene er dårlege på å ivareta internettsikkerheiten og at opplysningar ikkje blir misbrukt eller kjem på avveie. Medan det i 2017 var 22 prosent som meinte myndigheitene var dårlige på internettsikkerheit, hadde det auka til 33 prosent i 2021. Med andre ord er det no éin av tre som er skeptiske til myndigheitene når det gjeld internettsikkerhet.
 • Samstundes har delen som meiner myndigheitene er gode på internettsikkerheit haldt seg relativt stabil i same periode, mellom 44 og 47 prosent.
 • Folk er meir nøgd med måten myndigheitene ivaretar personvernet, og her har delen som svarar positivt holdt seg på relativt stabil på noko over 60 prosent mellom 2017 og 2021.
 • Her er det òg verdt å merke seg at delen som svarar negativt har vokst markant, frå 12 prosent i 2017 til 20 prosent i 2021.

Kjelde: Innbyggjarundersøkinga

Tilfredsheit med offentlege digitale tenester

Tillit til offentlege tenester handlar ikkje berre om sikkerheit. I kva grad befolkninga er nøgde med tenestene kan òg vere ein indikasjon på om dei har tiltru til det offentlege tenestetilbodet. Innbyggjarundersøkinga har spørsmål som viser korleis dette ligg an.

Dette viser figurane:

 • To av tre er positive til offentlege innloggingsløysingar. Det har vore ei svakt positiv utvikling fra 2017 til 2021, med ein oppgang frå 60 til 67 prosent. Delen som er negative til offentlege innloggingsløysingar stig òg svakt, opp frå 11 prosent i 2017 til 16 prosent.
 • Meir enn to tredelar av respondentane er nøgde med moglegheita til sjølv å kunne gjere offentlege oppgåver over internett. Delen har holdt seg relativt stabil mellom 2017 og 2021. Her ser vi òg at det er ei svakt negativ utvikling i delen som er misnøgde, med ein oppgang fra 10 prosent i 2017 til 15 prosent i 2021.
 • Vi ser òg at det er ein gjennomgåande nedgang i delen som svarar "veit ikkje". Dette kan mellom anna forklarast med at stadig fleire har erfaring med digitale løysingar og difor kan gjere seg opp ei meining.
 • Særskilt tydeleg er dette når det kjem til innloggingsløysingar. Der har delen som svar "veit ikkje" godt ned frå 17 prosent i 2017 til 7 prosent i 2021. Den same utviklinga ser for moglegheita til å utføre oppgåver over internett: frå 14 prosent i 2017, til 5 prosent i 2022.

Kjelde: Innbyggjarundersøkinga