Hopp til hovedinnhold

Mål 2

Flere oppgaver løses digitalt, og som sammenhengende tjenester.

Koronapandemien har vært en stor pådriver for omstilling og utvikling av nye digitale tjenester og Statistisk sentralbyrå melder at 8 av 10 offentlige virksomheter økte digitaliseringstakten i 2021.

Nøkkeltall

Tre nøkkeltall for målet "Flere oppgaver løses digitalt, og som sammenhengende tjenester".

7
%

Andel virksomheter som sier at hoveddelen av deres digitale tjenester leveres som sammenhengende tjenester i 2021 (IT i praksis).

30
%
Negativ synkende trend

Andelen brukere som mener det er lett å skape sammenheng og overblikk når de er i kontakt med det offentlige. Nedgang fra 31 prosent i 2020 (IT i praksis, innbyggerdelen)

6
. plass
Positiv økende trend

Norges rangering på digital tilgjengelighet blant 36 land i Europa. Økning fra 9. plass i 2020 (eGovenment Benchmark)

Vår vurdering av status for 2022

Ikon som viser strek på gul sirkelbakgrunn

Vi vurderer status for dette målet til middels, med en positiv utvikling det siste året. Det offentlige leverer stadig flere digitale tjenester og vi ser en tendens til økt oppmerksomhet mot sammenhengende tjenester i virksomhetene.

Tall fra IT i praksis viser at 7 prosent av virksomhetene leverer hoveddelen av deres digitale tjenester som sammenhengende tjenester i dag. Samtidig svarer 30 prosent av virksomhetene at de er enige eller svært enige i at virksomheten utvikler digitale og sammenhengende tjenester for brukerne, noe som kan tyde på at vi vil se en positiv utvikling innen digitale og sammenhengende tjenester i tiden fremover.

Utfordringer

Tross økt fokus på utvikling av sammenhengende tjenester i virksomhetene, opplever mange at finansiering og øremerking av budsjettmidler til enkeltstående tjenester er et hinder. Likevel ser vi at utviklingen hovedsakelig har rettet seg mot nye enkelttjenester knyttet til blant annet kompensasjonsordninger, vaksinasjon og smittesporing. Arbeidet med sammenhengende tjenester er fremdeles i en tidlig fase og mye gjenstår før tjenestene oppleves som sammenhengende for brukerne.

Det er en vei å gå når det gjelder brukernes opplevelse av tjenestene. 30 prosent oppgir at det er lett å skape sammenheng og overblikk når de er i kontakt med det offentlige, og utviklingen er flat siden i fjor. Mye tyder derfor på at flere tjenester leveres digitalt, men vi mangler fortsatt å komme opp i fart i arbeidet med sammenhengende tjenester.