Hopp til hovedinnhold

Mål 1

Offentlig sektor digitaliseres på en åpen, inkluderende og tillitvekkende måte.

Ikon som viser strek på gul sirkelbakgrunn

Vi vurderer status for dette målet til middels, med en negativ utvikling. 2022 var året da offentligheten for alvor fikk øynene opp for utfordringen som ligger i digitalt utenforskap. Tilliten til offentlige digitale tjenester er relativt lav. Internasjonale undersøkelser viser at Norge har et stort forbedringspotensial knyttet til brukerinvolvering i tjenesteutvikling og beslutningstaking.

Nøkkeltall

Tre nøkkeltall om målet "Offentlig sektor digitaliseres på en åpen, inkluderende og tillitvekkende måte".

20
%

Anslag for andelen av befolkningen som er sårbare for å oppleve digitalt utenforskap, basert på Digdirs gjennomgang av tilgjengelig tallgrunnlag.

52
%

Andel innbyggere som har noen eller høy grad av tillit til at digitale tjenester fra offentlige myndigheter ivaretar deres rettigheter. Ingen endring fra 2021 (IT i praksis).

43
Negativ synkende trend

Norges plassering blant 193 land på FNs vurdering av involvering av innbyggere i offentlig forvaltning, for 2022. Ned fra 17. plass i 2020. (FNs E-Participation Index)

Digitalt utenforskap treffer 20 prosent av befolkningen

Mer oppmerksomhet og ny innsikt om digitalt utenforskap bidrar til at vi nå begynner å se omfanget av utfordringen. En kartlegging fra Danmark viser at mellom 17 og 22 prosent av befolkningen står i fare for å oppleve digitalt utenforskap. I Norge har vi ikke gjennomført tilsvarende kartlegging. Basert på en gjennomgang av eksisterende tallgrunnlag om barrierer som kan forårsake digitalt utenforskap, anslår Digdir at dette gjelder ca. 20 prosent av befolkningen.

Vi trenger mer tillit til offentlige digitale tjenester

Norge er et land hvor tilliten, både i samfunnet generelt og til offentlig forvaltning, er høy. For eksempel er det 78 prosent som mener at folk flest er til å stole på. Tilliten til offentlig digitalisering, derimot, henger etter. I Rikets digitale tilstand for 2021 pekte vi på indikasjoner på fallende tillit til digitale tjenester. Tallene for 2022 viser at dette ikke er en varig tendens. Men likevel er det på sin plass å understreke at tilliten til offentlige digitale tjenester er på et relativt lavt nivå. Både IT i praksis og Innbyggerundersøkelsen finner at det er rundt halvparten av befolkningen som har tillit til offentlige digitale tjenester. For eksempel er det bare 52 prosent som har tillit til at deres rettigheter blir ivaretatt i digitale løsninger fra offentlige myndigheter.

Åpenhet er et viktig prinsipp for norsk forvaltning. Åpenhet bidrar til innsyn og involvering av befolkningen i forvaltningens arbeid, noe som igjen vil ha en positiv effekt på befolkningens tillit til forvaltningen. Norge er i front når det gjelder enkelte typer åpenhet, for eksempel muligheten til innsyn i forvaltningen gjennom eInnsyn. Ett aspekt ved åpenheten i forvaltningen ser vi likefullt indikasjoner på at ikke har blitt prioritert høyt nok: innbygger­deltakelse.

Digitalisering av offentlig forvaltning kan skape nye måter å involvere innbyggerne på. FNs E-Participation Index ser på dette. Her havner Norge på en 43. plass, av 193 land, med Ecuador og Saudi-Arabia som nærmeste naboer. Det er spesielt i involvering av innbyggere i tjenesteutforming og beslutningsprosesser at Norge har et stort forbedringspotensial. Norge har et stykke å gå før vi er på samme nivå som de beste landene på dette området, noe som også blir bekreftet av EUs eGovernment Benchmark, hvor Norge fortsetter å skåre relativt lavt på indikatorene for transparens og åpenhet.