Hopp til hovedinnhold

Mål 1

Offentlig sektor digitaliseres på en åpen, inkluderende og tillitvekkende måte.

Tilliten til offentlige digitale tjenester er høy, men fallende. Norge har et forbedringspotensial knyttet til transparens og åpenhet, og det er behov for å øke arbeidet med inkludering av mindre digitale brukergrupper.

Nøkkeltall

Tre nøkkeltall om målet "Offentlig sektor digitaliseres på en åpen, inkluderende og tillitvekkende måte".

47
%
Negativ synkende trend

Andel innbyggere som har noen eller høy grad av tillit til at digitale tjenester fra offentlige myndigheter ivaretar deres personopplysninger på en trygg måte. Nedgang fra 50 prosent i 2020 (IT i praksis).

15
%
Negativ økende trend

Andelen av innbyggerne som er misfornøyde med det offentlige når det gjelder muligheten de har til selv å utføre oppgaver over internett. Økning fra 11 prosent i 2019 (DFØ, innbyggerundersøkelsen).

18
. plass
Negativ synkende trend

Norge har et forbedringspotensial når det kommer til åpenhet og transparens i offentlige digitale tjenester og rangeres til en 18. plass blant 36 land i Europa. Ned fra 16. plass i 2020 (eGovernment Benchmark).

Vår vurdering av status for 2022

Ikon som viser strek på gul sirkelbakgrunn

Vi vurderer status for dette målet til middels, omtrent som året før. Tilliten til offentlige digitale tjenester er høy, men fallende. Norge har et forbedringspotensial knyttet til transparens og åpenhet, og det er behov for å øke arbeidet med inkludering av mindre digitale brukergrupper.

Nordmenn har generell høy digital kompetanse og mange er flinke til å ta i bruk digitale tjenester. Likevel er det enkelte brukergrupper som eldre, barn, personer med nedsatt funksjonsevne, personer som står utenfor arbeidslivet eller har lav utdanning som står i fare for å oppleve digitalt utenforskap. Det er fortsatt behov for målrettet innsats for å tilpasse digitale tjenester for alle. Norge har et potensial til å forbedre åpenhet og transparens i offentlige digitale tjenester og rangeres til en 18. plass blant 36 land i eGovernment Benchmark 2021.

Utfordringer

Utfordringene knyttes til lite åpenhet rundt hvordan tjenester leveres og utformes, samt lav transparens knyttet til viderebruk av personlig data som når, av hvem og til hvilket formål dataen har blitt brukt. Dette er et område som bør få ekstra oppmerksomhet gjennom arbeidet med å realisere digitaliseringsstrategien fremover. Innsatsområdene sammenhengende tjenester og deling og bruk av data vil være spesielt viktige i så måte.

Digital sikkerhet er en grunnleggende forutsetning for å opprettholde tillit til offentlig sektors IT-systemer og digitale tjenester. Brukerne forventer og krever at de digitale løsningene er trygge og sikre, og at krav til informasjonssikkerhet og den enkeltes personvern ivaretas på en god måte.