Hopp til hovedinnhold

FNs E-Government Development Indeks 2022

Norge rangeres til en 17. plass i FNs E-Government Development Indeks (EGDI) for 2022. Dette er en nedgang fra 13. plassen vi fikk i 2020.

E-Government Development-indeks gir oss et mål på medlemslandenes digitale offentlige tjenestetilbud, samt innbyggernes mulighet og evne til å ta i bruk digitale tjenester. Indeksen er ikke et godt absolutt mål i seg selv for utviklingen i et lands digitale tjenestetilbud, men heller ment som en benchmark for medlemslandene. Med andre ord er det mer nyttig å se på rangeringen relativt til andre land enn å se på poengsummer for enkeltindikatorer.

Figuren under viser resultat fra indeksmålingen og rangering av landene:

Gode forutsetninger for digitalisering

Sammenlikner vi Norge med andre land i Nord-Europa, er indeksen for humankapital det område vi skårer best på. Indeksen for humankapital består blant annet av mål på leseferdigheter blant voksne, og forventet antall år med skolegang. Her skårer vi 0,95 på en skala fra 0 til 1. Dette er litt over gjennomsnittet for land i Nord-Europa. Island er landet i Nord-Europa som skårer høyest, med 0,97 poeng.

Forbedringspotensiale når det gjelder å involvere innbyggerne

Området vi gjør det mindre bra på sammenliknet med andre land i Nord-Europa, er indeksen for det digitale tjenestetilbudet. Denne indeksen består av mål på teknologi, tjenestetilbud, rammeverk og innbyggernes deltakelse. Innbyggernes deltakelse er det området vi kommer dårligst ut sammenliknet med de andre landene. Dette er en egen indeks ("E-Participation index"), der vi blir rangert til en 43. plass blant de 193 medlemslandene, med lik score som Chile, Nord-Makedonia og Saudi Arabia. Indeksen består av mål på tilgang til informasjon fra det offentlige, og involvering av innbyggerne i politikk- og tjenesteutforming.

Figuren under viser resultat fra E-Participation indeks-målingen:

En nedgang fra tidligere indeksmålinger

I 2016 ble Norge rangert til en 18.plass i indeksmålingen. I de to påfølgende undersøkelsene, i 2018 og i 2020, klatret vi opp til en hhv 14. og 13. plass. Hva skyldes nedgangen fra en 13. plass til en 17. plass i 2022-undersøkelsen? For underindeksene humankapital og telekom-infrastruktur, ser vi ikke de store endringene i denne perioden. Underindeksen for det digitale tjenestetilbudet har gått ned i forhold til målingen i 2020, også når vi sammenlikner med snittet for land Norge kan sammenlikne seg med. Her ser vi spesielt at rangering for område som går på innbyggers deltakelse faller fra en 18.plass i 2020 til en 43. plass i 2022. Dette området ser på involvering av innbyggere i politikk- og tjenesteutforming.

E-Government Development-indeks2016201820202022
Rangering18.plass14.plass13. plass17. plass
E-participation-indeks, rangering27. plass11. plass18. plass43. plass

Om E-Government Development Indeks:

  • Utvalget er FNs 193 medlemsland
  • Består av tre underindekser
    • Indeks for det digitale tjenestetilbudet
    • Indeks for humankapital
    • Indeks for telekom infrastruktur
  • Publiseres annethvert år

Indeksen er ikke et godt absolutt mål i seg selv for utviklingen i et lands digitale tjenestetilbud, men er heller ment som en benchmark for medlemslandene.