Hopp til hovedinnhold

Prosjektet skal anskaffe ny teknologi og utvikle nye funksjoner i et nytt nasjonalt tolkeregister. Støtte: kr 9 000 000.

Registeret ble opprettet i 2005, og er et sentralt verktøy for kvalitetssikring av tolker til offentlig sektor. Prosjektet skal gjennom anskaffelse av ny teknologi forbedre dagens register og utvikle funksjoner som skal:

  • effektivisere bestilling av tolker til offentlig sektor
  • effektivisere søknadsbehandling
  • øke kvaliteten og sikkerheten på tjenestene
  • forbedre statistikkuttak og styringsinformasjon
  • bedre utnytte de oppførte tolkenes kapasitet

Prosjektet er avsluttet.

Suksessfaktorer i prosjektgjennomføringen

En av de største suksessfaktorene var fokus på smidighet i gjennomføringsfasene for systemutviklingen og valg av design. Dette var i stor grad påvirket av resultatene i brukertester og spørreundersøkelser. Utfordringen med denne arbeidsformen er at det er vanskelig å kontrollere når tilstrekkelig kvalitet er oppnådd, og hvilke kriterier som settes for testing. Fordelen er at vi er i stand til å levere en brukervennlig tjeneste til flere ulike brukergrupper.

Det er spennende å være blant de aller første til å prøve ut nye nasjonale felleskomponenter, men også krevende. Prosjektet var pilotbruker av tre vesentlige systemer, som alle krevde stort fokus og mye oppfølging – både teknisk, juridisk og kommunikasjonsfaglig. Disse systemene er Maskinporten, folkeregisteret og vitnemålsportalen. Suksessen består i at mange prosesser er blitt helt eller delvis automatisert ved hjelp av integrasjoner.

Viktige læringspunkter fra prosjektet

Smidig prosjekt må også ha klare retningslinjer for testing. Vi erfarte at det var utfordrende å sette grensen for hvilke kriterier testing skulle gå mot, da kravene var mye mer dynamiske i utformingen enn ved et tradisjonelt fossefalls-prosjekt. Denne prosjektformen krever mye av både kunde og leverandør, og det er kritisk å etablere et godt samarbeidsklima der alle streber mot samme mål.

Integrasjonssamarbeid blant offentlige aktører er lite formalisert og støtter seg kun på forutsetningen om at aktører i offentlig sektor er forpliktet til å samarbeide. Imidlertid er det ikke regulert hvordan et eventuelt samarbeid skal foregå og hvilke forpliktelser og ansvar de ulike partene har overfor hverandre. Prosjektet erfarer at det å inngå formelle samarbeids- eller intensjonsavtaler mellom ulike aktører i det offentlige med fordel kunne fått større fokus.