Hopp til hovedinnhold

Formålet med prosjektet er å gjøre det enklere å dele data og dermed øke digitaliseringsraten. Støtte: kr 9 490 000.

Felles datakatalog omhandler etablering av en felles nasjonal oversikt over hvilke data de ulike offentlige virksomhetene har, hvordan de henger sammen og hva de betyr. Prosjektet er av samarbeidsrådet SKATE definert som den viktigste fellesløsningen å få på plass og er en nødvendig grunnstein i det videre arbeidet med å utvikle løsninger på tvers av sektorer i offentlige sektor.

Prosjektet skal lage en oversikt over data i offentlig sektor gjennom datakatalog, felles kodeverk, hvem som bruker disse, kvalitet på data og hvordan de kan deles. Det blir også viktig å skape en felles forståelse av hva data og tjenester betyr gjennom en felles begrepsbeskrivelse. Dette betyr at offentlig sektor og tjenesteeiere får mulighet til å beskrive den informasjonen de forvalter, gjøre dette tilgjengelig for andre og slik legge til rette for gjenbruk. Det gir et helt annet grunnlag for samhandling enn hva som er tilfelle i dagens situasjon; med manglende beskrivelser, oversikter og tilgang - og hvor løsningene ikke er basert på standarder, felles metodikk, retningslinjer eller funksjonalitet.

Prosjektet er avsluttet.

Suksessfaktorer i prosjektgjennomføringen

Prosjektets mål var høyt forankret, både i Skate og i Brønnøysundregistrene generelt. Alle prosjektdeltagere var høyt motivert og hadde en felles forståelse av verdien

Tilgang til riktig kompetanse, spesielt informasjonsfaglig på tvers av etatene, men også teknisk. Konsept- og analysefasene hadde vært grundig gjennomført og la et godt grunnlag til videre arbeid. Møter i styringsgruppen er gjennomført på en god måte. Dyktig prosjektleder.

Smidig utvikling har muliggjort hyppige leveranser basert på høyest nytteverdi til enhver tid.

Det svar trygt å få med ressurser fra andre etater i styringsgruppen. Styringsgruppen var riktig sammensatt. Det er viktig å få forankring i de styrende dokumentene. Få det inn i tildelingsbrevet og digitaliseringsrundskrivet, slik at det blir likt for alle, for å sikre ressurser fra de ulike etatene. Suksessen her fordrer at etatene har orden i eget hus.

Viktige læringspunkter fra prosjektet

  • Involvere tidlig ressurser med riktig profil innen design samt teknisk infrastruktur/drift. Disse bør spesifikt inngå i planleggingsfasen.
  • For å sikre tilgang til nødvendig kompetanse så bør bestillerrollen spisses. Dette innebærer at det bør være god forståelse av behov og presise beskrivelser av kompetanse
  • Definere tydeligere roller og ansvarsfordeling/myndighet, spesielt for produkteierrollen
  • Legge til rette for tverrfaglig samarbeid, tidlig og ofte (blant de tekniske, faglige og design-teamene)
  • Unngå tverrlokasjon, sørge for mest mulig fysiske samling

Rapportering til Skate kan by på utfordringer da det er ulik takt mellom prosjektet (smidig tilnærming og ukentlig leveranser) og Skates rapporteringsstruktur (lang dødtid mellom frister, arbeidsmøter og saksbehandling). Det er nødvendig med dialog mellom partene underveis.

Innføringsteamet har savnet støtte til organisering og planleggingen av de ukentlige samlingene, da dette arbeidet har vært av betydelig omfang.