Hopp til hovudinnhald

Digdir skal i 2024 dele ut 140,6 millionar kroner til både små og mellomstore digitaliseringstiltak som er samfunnsøkonomisk lønsame. Søk innan 5. februar 2024.

07. november 2023

Ordninga skal gi betre tenester og ein meir effektiv offentleg sektor

Digdir forvaltar medfinansieringsordninga for delfinansiering av samfunnsøkonomisk lønsame digitaliseringstiltak. Ordninga skal nå bredt ut og målet er at vi i Noreg skal gjennomføre fleire samfunnsøkonomisk lønsame digitaliseringstiltak og realisere dei planlagde gevinstane.

Slik søkjer du

Kort om ordningen

Stemmen i denne filmen er laget ved å bruke kunstig intelligens.

Ei statleg verksemd må stå som søkjar

Det må være ei statleg verksemd som står som søkjar, men andre statlege verksemder, kommunar, næringsliv med fleire, kan gjerne være samarbeidspartar.

Krav for tiltaka:

  • Må ha total prosjektkostnad mellom 10 og 100 millionar kroner
  • Kan få dekka opptil 50 % av total prosjektkostnad

Samfunnsøkonomisk lønsame tiltak

Tiltaka må kunne dokumentere at dei er samfunnsøkonomisk lønsame. De må levere ein forpliktande gevinstrealiseringsplan som syner gevinstane i eigen og eventuelt andre statlege verksemder, og korleis resultata skal målast.

Verksemder som får nettogevinster får behalde 50 % av eigne nettogevinster, de øvrige 50 % skal tas ut som reduksjon i budsjettet. Dersom andre statlege verksemder får netto gevinstar over 5 millionar kroner i tiltakets levetid, skal 50 % av dette tas ut som reduksjon i deira budsjett.

I forslag til statsbudsjett for 2024 er det føreslått 140,6 mill. kroner til medfinansieringsordninga. Stortinget behandlar statsbudsjettet i desember. Vi tek atterhald om at totalbeløpet ikkje blir endra.

Ta kontakt med oss. Vi tek gjerne 1-til-1-møter for å rettleie i søknadsprosessen.

Vil du vete meir om ordninga?

Kontakt

Nour Eddine Elkadi

Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet
Telefon: +47 98 66 66 61

Elin Oksavik

Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet
Telefon: 90224846

Frode Dahl

Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet
Telefon: 45400404

Håkon Henjum

Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet
Telefon: +47 99 01 46 84