Hopp til hovudinnhald

Søknad om medfinansiering

Potten for 2023 er på 132,5 millionar kroner. Søknadsfristen er nå gått ut og Digdir behandlar søknadene som er komne inn.

  132,5 millionar i potten i 2023

  Søknadsfristen for 2023 var 6. februar. Fristen er nå gått ut og Digdir behandlar søknadene som er komne inn. I april blir det kjent kven som får førbels tilsagn. Dei må deretter levera ein forpliktande gevinstrealiseringsplan.

  Ta gjerne kontakt med oss hvis de lurer på noko.

  Krav til søknader

  Ei statleg verksemd må stå som søkjar, andre kan vere samarbeidspartar. Total prosjektkostnad må vere mellom 10 og 100 mill. kr. De kan søke om 50 % medfinansiering.

  Prosjektet må vere ferdig med konseptfasen, men ikkje ha kome i gjennomføringsfasen. Prosjektet må vere samfunnsøkonomisk lønsamt.

  Dersom tiltaket vedkjem kommunane, skal KS involverast i utarbeiding av søknaden så tidleg som mogleg. KS skal ha frist på minimum 2 veker på å uttale seg, og uttalen skal følgje søknaden. Sjå KS sin kontaktadresse i søknadsmalen.

  Vurdering av søknader

  Søknadsbehandling går føre seg i to trinn:

  Trinn 1: Søknadane blir først rangert ut frå samfunnsøkonomisk lønsemd. Det blir lagt vekt på

  • netto noverdi per krone investert
  • kvalitative nytteverknader

  Det blir deretter gjort ei samla vurdering der også tiltaket si modenheit blir vektlagt og i kva grad tiltaket støttar opp under regjeringa og KS sin digitaliseringsstrategi.

  Tiltak som blir prioritert får ei førebels tilsegn om medfinansiering og ein frist for å levere ein gevinstrealiseringsplan.

  Trinn 2: Gjennomgang og godkjenning av gevinstrealiseringsplanen

  Tiltaka får deretter ei endeleg tilsegn om medfinansiering.

  Krav om gevinstrealisering

  Gevinstrealiseringsplanen skal vise gevinstar i eiga verksemd og i andre statlege verksemder og kommunar.

  Det er eit krav at 50 % av netto gevinst i søkjarverksemda skal realiserast ved reduksjon av budsjettramme. Netto gevinst betyr gevinst fråtrekt varige driftskostnader med ny løysing. Andre statlege verksemder med netto gevinstar over 5 mill. kr. i tiltakets levetid får også 50 % av dette som kutt i sine budsjettrammer.

  Gevinstrealiseringsplanen skal ta utgangspunkt i nyttevurderingane i søknaden. Andre statlege verksemder som får vesentlege gevinstar må involverast i planarbeidet. Dersom gevinstar kjem i kommunesektoren, må KS involverast.

  Gevinstrealiseringsplanane skal vise både brutto og netto gevinstar, og det må gjerast greie for tiltak for å ta ut gevinstane. Døme på det kan vere nedbemanning, omrokering av personell og oppgåver, endra arbeidsprosessar og informasjonstiltak og opplæringstilbod til dei som skal bruke løysingane. Den samfunnsøkonomiske nytten er ofte avhengig av om mange nok verksemder/kommunar og/eller innbyggjarar tek løysinga i bruk.

  Verksemdene må i tillegg gjere greie for korleis dei vil følgje opp og måle at gevinstane blir realisert, til dømes gjennom statistikk over bruk, spørjeundersøkingar osv.

  Kontakt

  Nour Eddine Elkadi

  Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet
  Telefon: +47 98 66 66 61

  Elin Oksavik

  Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet
  Telefon: 90224846

  Frode Dahl

  Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet
  Telefon: 45400404