Søknad om medfinansiering

Åtte ulike digitaliseringsprosjekt har fått tilsegn om medfinansiering i 2022. Neste sjanse for å søka om medfinansiering vil vera i byrjinga av 2023.

På denne sida

  Endeleg tilsegn 2022

  Følgande digitaliseringsprosjekt har no fått endeleg tilsegn om medfinansiering:

  • Digital gravferdsmelding (DGM), Statsforvaltaren i Vestfold og Telemark
  • Enklare tilgang til informasjon, Helsedirektoratet
  • Triagering av pasientanmodninger til fastlegekontor, Helsedirektoratet
  • Tilgjengeleggjering av flysikkerheitsinformasjon, Luftfartstilsynet
  • Nytt eLisens, Utanriksdepartementet
  • Dashbord for studentar, Universitetet i Bergen
  • iFront Næring, Noregs forskningsråd
  • Ny økonomisk komponent (NØK), Statens sivilrettsforvaltning

  Krav til søknader

  Ei statleg verksemd må stå som søkjar, andre kan vere samarbeidspartar. Total prosjektkostnad må vere mellom 5 og 100 mill. kr. Prosjektet må vere ferdig med konseptfasen, men ikkje ha kome i gjennomføringsfasen. Prosjektet må vere samfunnsøkonomisk lønsamt.

  Dersom tiltaket vedkjem kommunane, skal KS involverast i utarbeiding av søknaden så tidleg som mogleg. KS skal ha frist på minimum 2 veker på å uttale seg, og uttalen skal følgje søknaden.

  Nærare om krav til søknaden finn de i Retningslinjer for ordninga fastsett av KMD 4. des. 2020.

  Tiltak i to kategoriar

  Det kan søkast om støtte til tiltak innanfor to kategoriar:

  1. Små og mellomstore digitaliseringstiltak
   • prosjektkostnad mellom 5 og 50 mill. kr
   • kan få 50 % medfinansiering, men maksimalt 15 mill. kr
  2. Tiltak som understøttar regjeringa og KS sin digitaliseringsstrategi
   • strategisk prioriterte felleslønsinger (t.d. plattformar, infrastruktur m.v.
   • tverrgåande tiltak (samanhengande tenester)
   • prosjektkostnad mellom 5 og 100 mill. kr
   • kan få opptil 85 % medfinansiering

  Vurdering av søknader

  Søknadsbehandling går føre seg i to trinn:

  Trinn 1: Søknadane blir først rangert ut frå samfunnsøkonomisk lønsemd. Det blir lagt vekt på

  • netto noverdi per krone investert
  • kvalitative nytteverknader
  • interne gevinstar

  Det blir deretter gjort ei samla vurdering der også tiltaket si modenheit blir vektlagt.

  For tiltak i kategori 2 blir det også lagt vekt på

  • i kva grad tiltaket støttar opp under regjeringa og KS sine digitaliseringsstrategi.
  • om tiltaket er knytt til ein av dei sju prioriterte livshendingane i digitaliseringsstrategien.

  Tiltak som blir prioritert får ei førebels tilsegn om medfinansiering og ein frist for å levere ein gevinstrealiseringsplan.

  Trinn 2: Gjennomgang og godkjenning av gevinstrealiseringsplanen

  Tiltaka får deretter ei endeleg tilsegn om medfinansiering.

  Krav om gevinstrealisering

  Gevinstrealiseringsplanen skal vise gevinstar i eiga verksemd og i andre statlege verksemder og kommunar.

  Det er eit krav at 50 % av netto gevinst i søkjarverksemda skal realiserast ved reduksjon av budsjettramme. Netto gevinst betyr gevinst fråtrekt varige driftskostnader med ny løysing. Andre statlege verksemder med netto gevinstar over 5 mill. kr. i tiltakets levetid får også 50 % av dette som kutt i sine budsjettrammer.

  Gevinstrealiseringsplanen skal ta utgangspunkt i nyttevurderingane i søknaden. Andre statlege verksemder som får vesentlege gevinstar må involverast i planarbeidet. Dersom gevinstar kjem i kommunesektoren, må KS involverast.

  Gevinstrealiseringsplanane skal vise både brutto og netto gevinstar, og det må gjerast greie for tiltak for å ta ut gevinstane. Døme på det kan vere nedbemanning, omrokering av personell og oppgåver, endra arbeidsprosessar og informasjonstiltak og opplæringstilbod til dei som skal bruke løysingane. Den samfunnsøkonomiske nytten er ofte avhengig av om mange nok verksemder/kommunar og/eller innbyggjarar tek løysinga i bruk.

  Verksemdene må i tillegg gjere greie for korleis dei vil følgje opp og måle at gevinstane blir realisert, til dømes gjennom statistikk over bruk, spørjeundersøkingar osv.

  Kontakt

  Nour-Eddine Elkadi

  Rådgiver, Digitaliseringsdirektoratet
  Telefon: +47 98 66 66 61

  Elin Oksavik

  Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet
  Telefon: +47 90 22 48 46

  Frode Dahl

  Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet
  Telefon: +47 45 40 04 04