Hopp til hovedinnhold

Ofte stilte spørsmål om DIGITAL

Lurer du på noe angående DIGITAL Europa-programmet? Se våre svar på ofte stilte spørsmål.

Generelle spørsmål

EUs rammeprogrammer er ett av EUs virkemidler for å igangsette politiske visjoner, mål og å fremme samarbeid på tvers av europeiske land. Programmene består vanligvis av forskjellige utlysninger med konkrete oppdrag og mål som relevante aktører eller konsortier kan søke på. Utlysningene blir støttet med finansielle midler som dekker deler eller hele budsjettet. I DIGITAL krever noen av utlysningene mellom 25 og 50 prosent medfinansiering.

DIGITAL er EUs første rammeprogram for digitalisering, men viderefører noen av satsingene fra tidligere, lignende EU-programmer. Eksempelvis EuropHPC fra Horisont 2020, og European Blockchain Service Infrastructure (EBSI) fra Connecting Europe Facility (CEF).

Horisont Europa foregår i samme programperiode som DIGITAL (2021-2027), men er rettet mot forsknings- og innovasjonsprosjekter lenger ned på Technology Readiness Level-skalaen (TRL). DIGITAL fokuserer på prosjekter fra 7 og opp på TRL-skalaen og vil derfor i større grad bidra til utvikling og utrulling av modne teknologier og løsninger. DIGITAL har i tillegg sterkt fokus på anvendelse av de løsningene som utvikles. DIGITAL og Horisont Europa kan på sett og vis anses å være søsterprogrammer.

Norges ambisjoner for norsk deltakelse i DIGITAL er:

  • Realisere synergier mellom DIGITAL og nasjonale strategier
  • Påvirke utviklingen i programmet på områder av strategisk betydning for Norge, med særlig vekt på områder der Norge har forutsetninger for å ta ledende posisjoner
  • Bidra til å utvikle og bygge kapasitet innenfor satsingsområdene 1-4
  • Sikre anvendelse av DIGITAL sine kapasiteter for det brede lag av norske private og offentlige virksomheter
  • Utnytte ulike finansiering som DIGITAL tilbyr for å støtte nasjonalt samarbeid, tiltak og prosjekter knyttet til DIGITAL sine satsingsområder

Nåværende arbeidsprogram gjelder for 2022 og 2023. De tilhørende utlysningene kommer fortløpende. Vi anbefaler å følge med i Funding and Tenders Portalen. Se også overordnet tidsplan i seksjonen Tidsplan og frister på siden Delta i DIGITAL.

Ja, det kommer flere arbeidsprogrammer. Neste programperiode er 2023-2024. Arbeidet med arbeidsprogrammene ledes av EU-kommisjonen.

Ja, det gjør det. Denne oversikten finner du på EU-kommisjonens nettsider.

Spørsmål om søknadsprosessen og finansiering

Ja, norske aktører kan søke midler på lik linje med aktører fra EUs medlemsland. Se de aktuelle arbeidsprogrammene for mer informasjon.

Vennligst se siden Delta i DIGITAL for å få oversikt over utlysningstypene i DIGITAL.

Dette avhenger av utlysningstype. Ofte er det nødvendig å dekke opp til 50 prosent av kostnadene. Du finner mer informasjon om utlysningstypene i de ulike arbeidsprogrammene, samt på siden Delta i DIGITAL.

Det finnes så langt ingen offisiell samlet kilde for nasjonal medfinansiering, men det er mulig å bruke eksisterende støtteordninger.

Forskjellige typer medfinansiering er mulig (f.eks. nasjonal, regional, lokal, offentlig, privat eller "in-kind"). Privat medfinansiering er mulig og bør sikres før konsortiet søker på en utlysning. Fremtidig finansiering som ikke har blitt mottatt enda kan også regnes som bidrag.

Europa kommisjonen bruker en felles portal for søknader i sine rammeprogramer, inkludert DIGITAL Europa-programmet. Denne heter Funding and Tenders Portal. I denne portalen finner du utlysningsdokumenter og søknadsmal.

Funding and Tenders-portalen har også en egen guide og retningslinjer som kan være til hjelp for søkere. Kommisjonen har også holdt digitale kurs om hvordan man bruker portalen.

EU-kommisjonen har tidligere holdt kurs i hvordan man skriver søknader i DIGITALs søsterprogram, Horisont Europa. Det kan være nyttig å se opptaket av dette webinaret, slik at man har noen tanker om hva som kreves og bør ta utgangspunkt i når man skriver en søknad. Se også forskningsrådets nettsider for veiledning til hvordan man skriver søknader rettet mot Horisont Europa.

Funding and Tenders Portalen har en spesifikk funksjon under hver utlysning som heter «partner search». Her kan man uforpliktende registrere seg og se andre aktører som har registrert seg under samme utlysning. EU-kommisjonen organiserer "match-making-arrangementer", samt informasjonsmøter, i tilknytning til utlysningene.

DIGITAL Europa er et helt nytt rammeprogram som på mange måter fungerer annerledes enn tidligere rammeprogrammer. Det er for eksempel ofte krav om å være del av et europeisk konsortium. Foreløpige tilbakemeldinger fra EU-kommisjonen er at flere norske aktører har fått gjennomslag for sine søknader. Sjansene for nå frem med en søknad er med andre ord gode.

Et av de overordnede målene med utlysningene i DIGITAL, er å rulle ut de beste digitale løsningene, slik at disse gagner Europa i sin helhet. Dette krever samarbeid på tvers av landegrenser, og i de fleste tilfeller gis det kun støtte til ett konsortium per utlysning. Vi anbefaler derfor interesserte søkere å undersøke mulighetene for å bli medlem av et profesjonelt konsortium slik at sjansene for å nå frem i en utlysning høynes.

Gitt korte søknadsfrister vil vi også anbefale å samarbeide med ressurser eller partnere som har erfaring med EU-søknader.

Det er så langt ikke satt av midler til å støtte prosjektetablering eller søknadsskriving.

Har du spørsmål om DIGITAL Europa? Ta kontakt!

Sekretariatet for DIGITAL Europa-programmet i Norge