Hopp til hovedinnhold

Delta i DIGITAL

Finn relevante utlysninger og nyttig informasjon for din deltakelse i DIGITAL.

Arbeidsprogrammet som tydeliggjør EUs målsetninger og hvilke utlysninger som er gjeldende for perioden 2021–2022, er tilgjengelig via EUs nettsider. Norske bedrifter og virksomheter kan delta enten som søkere på relevante utlysninger, primært som en del av europeiske konsortier, eller som brukere av digitale kapasiteter og kompetanse som tilbys.

29. september startet en ny utlysningsrunde i DIGITAL Europa-programmet. Dette er tredje utlysningsrunde i arbeidsprogramperioden for 2021-2022. Få informasjon om de ulike utlysningene ved å følge denne lenken.

Kategoriene under hjelper deg å finne relevante aktiviteter i DIGITAL. Nummerering refererer til kapitlene i arbeidsprogramdokumentet. For utlysninger som er lansert allerede, finner du mer detaljert informasjon i EU sin søknadsportal.

Satsingsområder i DIGITAL Europa

Arbeidsprogrammet for satsingsområdet 1 tungregning finner du på EuroHPC sine nettsider.

Det er definert fem tematiske områder innen SO2. Sidehenvisninger til arbeidsprogrammet er oppgitt i parentes

 • 2.1 Cloud-to-edge Infrastructure and services (s20): Etablering av et eget europeisk indre marked og infrastruktur for skyinfrastruktur og -tjenester for å sikre en vellykket digital transformasjon av nasjoner og samfunn.
 • 2.2.1 Data spaces (s38): Felles datadelingsverktøy og utbygging av felleseuropeiske sektorspesifikke «data spaces» innen Green Deal, Smart Communities, Mobility, Manufacturing, Agriculture, Cultural Heritage, Health, Media, Financial data, Skills, Language, Public Administration og Tourism
 • 2.2.2 Support for data for EU (s76): Prosesser, standarder og verktøy for å sikre en vellykket operasjonalisering av data spacene gjennom opprettelse av et felles supportsenter som skal virke på tvers av de sektorspesifikk data spacene
 • 2.3.1 AI on demand platform (s84): En felles katalog og tilhørende sentralt aksesspunkt for godkjente KI-ressurser i EU.
 • 2.3.2 Test- og eksperimenteringsfasiliteter (s87): Sektorspesifikke test- og eksperimenteringsfasiliteter for KI innen Manufacturing, Health, Agri-Food og Smart Cities and Communities som skal bidra økt innovasjonstakt og prosektrealisering.

Innholdet for 2021-2022 i SO3 finnes i hovedarbeidsprogrammet og et eget designert arbeidsprogram for cybersikkerhet. I fremtiden vil alt innholdet for dette området være i eget arbeidsprogram.

Det er definert tre tematiske områder under SO3:

 • 3 – EuroQCI – europeisk kvantekommunikasjonsinfrastruktur
 • 1.1 – European «Cyber-shield» (s10, eget arbeidsprogram for cybersikkerhet)
 • 1.2 – Støtte til gjennomføring av relevante EU-lovverk (s19, eget arbeidsprogram for cybersikkerhet)

Vennligst merk at utlysningen som skal støtte etableringen av nasjonale koordineringssentre for nettverket knyttet til det europeiske industri-, teknologi- og forskningskompetansesenteret for cybersikkerhet er lukket, og at norske aktører for øvrig ikke kan søke på denne. Saken er under behandling på departementsnivå.

Det er definert seks tematiske områder under SO4. Sidehenvisninger til arbeidsprogrammet er oppgitt i parentes.

 • 4.1 - Spesialiserte utdanningsprogrammer og moduler (s107): Utvikling og forbedring av utdanningstilbudet på masternivå i spesialiserte emner som data, kunstig intelligens, cybersikkerhet m.m., med fokus på tverrfaglighet og relevans ifm. DIGITAL.
 • 4.2 – Jobbplasseringer (s109): Plassering av unge profesjonelle og/eller studenter i relevante arbeidsplasser hvor de kan anvende teori i praksis.
 • 4.3 - Analyse av avansert digital kompetanse (s109): Identifisering av behov i markedet og allerede eksisterende utdanningstilbud for å støtte prioriteringen av digital kompetanseheving.
 • 4.4 - Kortsiktig trening i satsningsområdene (s110): Etterutdanning av både eksisterende arbeidskraft og jobbsøkere for å sørge for at de har kompetansen som trengs for å ta i bruk nyeste teknologier.
 • 4.5 - Digital kompetanse og jobbportal (s111): Formidling av informasjon om jobber og muligheter for kompetanseheving i satsningsområdene for hele Europa på ett sted. Dette er blant annet en videreutvikling av CEF Telecom-samarbeidet, hvor brukere kan ha et kontaktpunkt.
 • 4.6 - Innovasjon i utdanningssektoren i Europa (s112): Støtte innovasjon i utdanningssektoren ved å koble sammen gründerbedrifter i utdanningsteknologi (EdTech) og relevante interessenter som teknologiselskaper, universiteter, investorer og myndigheter.

Det er definert fire tematiske områder under SO5. Sidehenvisninger til arbeidsprogrammet er oppgitt i parentes.

 • 5.1 - Tiltak som understøtter klima og miljøavtalen til EU - Green Deal (s115): Utvalgte digitale initiativer som skal bidra til å realisere EUs klimaambisjoner blant annet gjennom å utvikle en digital modell av jorda for å kunne overvåke og simulere naturens og menneskers påvirkning, bygge en plattform for å tilgjengeliggjøre verifiserte verktøy og legge grunnlag for fremtidige digitale produktpass for å fremme bærekraftig produksjon.
 • 5.2 – Utvikling av blokkjede-infrastruktur og -tjenester (s124): Stimulere til bruk av ny teknologi på en rekke områder i offentlig og privat sektor på tvers av landegrensene gjennom å etablere infrastruktur og et juridisk rammeverk i tillegg pilotering av grensekryssende tjenester som benytter seg av Blokkjede- teknologi
 • 5.3 – Offentlige digitale fellesløsninger (s127): Tiltak for å stimulere til digitalisering av offentlig sektor blant annet gjennom spesielle utlysninger rettet mot justis og helsesektoren. Området omfatter initiativer som er videreført fra de tidligere EU-programmer CEF og ISA2.
 • 5.4 – Tiltak for å fremme tillit innen digital transformasjon (s145): Tiltak som bidrar til en mer sikker digital hverdag med hovedfokus på beskyttelse og oppbygging av barn i den digitale hverdagen, og avdekke og bekjempe desinformasjon gjennom å ta i bruk nye teknologier.

Utlysningstyper i DIGITAL

DIGITAL inneholder ulike utlysningstyper (actions). Hver av utlysningstekstene i arbeidsprogrammet har oppgitt hvilken utlysningstype det dreier seg om. Se beskrivelsene under og EU-kommisjonens egen dokumentasjon i arbeidsprogrammet på side 160 for mer informasjon.

Fleksibel prosjekttype, finansieringen kan dekke de fleste aktivitetene. Konsortiet vil stort sett bruke personalkostnader til å gjennomføre aktiviteter. Aktiviteter som inkluderer tredjeparter (underleverandører, innkjøp) er mulig, men bør begrenses.

Finansieringsgrad: 50% av de totale støtteberettigede kostnadene for alle mottakerne

Tiltakstype som primært består av aktiviteter som direkte tar sikte på å støtte SMBer som er involvert i å bygge opp og distribuere den digitale kapasiteten. Denne typen kan også benyttes dersom en SMB må være med i konsortiet og foreta investeringer for å få tilgang til de digitale kapasitetene.

Finansieringsgrad: 50% av de totale støtteberettigede kostnadene. 75% støttegrad for SMBer.

Mindre prosjekter der hovedmålet er å støtte EUs policy. Aktiviteter kan omfatte koordinering mellom ulike aktører knyttet til bl.a. standardisering, bevisstgjøring, kommunikasjon, nettverksaktiviteter og samarbeid mellom programmer/initiativer i ulike land.

Finansieringsgrad: 100 % finansiering fra EU

Prosjekttype der hovedmålet og dermed største delen av kostnadene er knyttet til innkjøp av varer eller tjenester og/eller underleverandøroppgaver. I motsetning til PAC -tilskuddene for innkjøp (se nedenfor) er det ingen spesifikke anskaffelsesregler (dvs. vanlige regler for kjøp gjelder), og det er heller ingen grense for 'oppdragsgivere/enheter'. Personalkostnader bør begrenses i denne typen handlinger da de brukes til å administrere tilskuddet, koordinere mellom mottakerne og forberede anskaffelsen.

Finansieringsgrad: 50% av de totale støtteberettigede kostnadene for alle mottakere

Spesifikt type tiltak for innkjøp i tilskuddsavtaler fra "oppdragsgiver/enhet" som definert i EUs direktiver for offentlige anskaffelser (direktiv 2014/24/EU, 2014/25/EU og 2009/81/EF) med mål om innovative digital varer og tjenester (dvs. nye teknologier på vei til kommersialisering, men ennå ikke bredt tilgjengelig).

Finansieringsgrad: 50% av de totale støtteberettigede kostnadene

Tidsplan og frister

Utlysningene i arbeidsprogrammet kommer i tre runder. EU-kommisjonens tidsplan som kommunisert i arbeidsprogrammet:

Tidsplan DIGITAL

Søknadsprosessen

Norske miljøer som ønsker å søke på finansiering som del av DIGITAL må utforme en søknad via EUs søknadsportal. EU har publisert informasjon om søknadsprosessen på sin veiledningsside. Det vil være egne evalueringskriterier for den enkelte utlysning men EU har også en generell beskrivelse på side 159 i arbeidsprogrammet.

Flere av utlysningene krever samarbeid mellom aktører slik at første steg i søknadsprosessen vil være å identifisere samarbeidspartnere som man kan danne et konsortie med slik at søknaden i sum svarer ut de krav som EU stiller og det man ønsker å oppnå. EU har en egen søketjeneste som gjør det mulig å identifisere potensielle partnere.

Har du spørsmål om DIGITAL Europa? Ta kontakt!

Sekretariatet for DIGITAL Europa-programmet i Norge