Hopp til hovedinnhold

Delta i DIGITAL

I DIGITAL Europa er det mulig å søke på prosjektutlysninger, samt ta i bruk produkter og tjenester som kommer ut av programmet.

  Kvinne leser på mobil sittende på bakken

  Søk i DIGITAL

  DIGITAL Europa gjelder for perioden 2021-2027 og implementeres gjennom fem separate arbeidsprogrammer. Arbeidsprogrammene fungerer som veikart og staker ut kursen for hvordan de overordnede målene i DIGITAL skal nås. Normalt sett har arbeidsprogrammene en varighet på ett eller to år før de skiftes ut.

  Arbeidsprogrammene

  Du finner lenker til alle arbeidsprogrammene i DIGITAL, med unntak av halvledere (chips), på EU-kommisjonen sine nettsider. Arbeidsprogrammet knyttet til halvledere ligger på Chips Joint Undertaking sine nettsider. Akkurat nå er det følgende arbeidsprogrammer som gjelder i DIGITAL:

  • Hovedarbeidsprogram (2023-2024)
  • Cybersikkerhet (2023-2024)
  • Tungregning (2023)
  • Halvledere (2023)
  • Europeiske digitale innovasjonsnav (EDIH) (2021-2023)

  I arbeidsprogrammene ligger informasjon om alt fra mål, prioriteringer og prosjektutlysninger, til målgrupper, budsjettrammer og tildelingskriterier. Arbeidsprogrammene skisserer også en tidsplan for når de ulike prosjektutlysningene lanseres. I løpet av et kalenderår legges det som regel opp til to eller tre utlysningsrunder.

  Oversikt over tidsplan for inneværende arbeidsprogramperiode i DIGITAL

  I EU-kommisjonens «Funding & Tender Portal» finner du en komplett oversikt over aktive, kommende og utgåtte utlysninger. Vi har også en enkel oversikt over aktive og kommende utlysninger på våre nettsider.

  Utlysningstyper i DIGITAL

  I DIGITAL er det flere ulike utlysningstyper. Detaljinformasjon om utlysningstypene finner du i arbeidsprogrammene, utlysningsdokumentene og i EU-kommisjonens «Funding & Tender Portal».

  Beskrivelse: Simple Grants er en fleksibel og hyppig brukt utlysningstype. Søkeren, eller konsortiet søkeren er en del av, vil stort sett bruke personalkostnader til å gjennomføre prosjektet. Å inkludere tredjeparter (f.eks. underleverandører) i prosjektaktiviteter er mulig, men bør begrenses.

  Finansieringsgrad: 50%

  Beskrivelse: SME Support Actions er en utlysningstype designet for å støtte små- og mellomstore bedrifter (SMB) som er involvert i oppbygging og implementering av digitale kapasiteter. Denne utlysningstypen kan også være aktuell hvis en SMB er en del av et konsortium og må gjøre investeringer for å få tilgang til nødvendige digitale kapasiteter.

  Finansieringsgrad: 75%

  Beskrivelse: CSA-utlysninger har som mål å støtte EUs politikk på spesifikke områder. Utlysningene fokuserer vanligvis på prosjekter som fremmer samarbeid mellom ulike aktører, slik som for eksempel sivil-militært samarbeid innen cybersikkerhet. Aktiviteter som mottar støtte kan blant annet omfatte tiltak som legger til rette for nettverksbygging, politisk dialog og utveksling av beste praksis. Budsjettrammene for CSA-utlysninger er relativt små og ligger vanligvis på rundt €1-2M.

  Finansieringsgrad: 100%

  Beskrivelse: GP er en spesiell type utlysning der hovedmålet, og dermed den største delen av prosjektkostnadene, er knyttet til innkjøp av varer, tjenester og/eller bruk av underleverandører. I motsetning til «PAC-utlysninger» (se nedenfor), er ikke denne utlysningstypen bundet av spesifikke regler (dvs. at vanlige regler for innkjøp gjelder). Det er heller ingen begrensninger for oppdragsgiverne.

  Finansieringsgrad: 50%

  Beskrivelse: PACGP er en spesifikk type utlysning rettet mot anskaffelser innenfor tilskuddsavtaler fra oppdragsgiver. Retningslinjene som gjelder for denne typen anskaffelser står definert i EUs direktiver for offentlige anskaffelser (2014/24/EU, 2014/25/EU og 2009/81/EF). Fokuset i disse utlysningene ligger på innovative digitale varer og tjenester (nyskapende teknologier som er i ferd med å bli tatt opp på markedet, men som ennå ikke er bredt tilgjengelige).

  Finansieringsgrad: 50%

  Beskrivelse: Engangsfinansiering, også kjent som «Lump Sum Funding», er en type utlysning som er innført for å redusere prosjektadministrasjon og feil i økonomirapportering. Engangsfinansieringen er fastsatt på forhånd (senest ved signering av tilskuddsavtalen/«Grant Agreement») og utbetales når alle aktiviteter i et prosjekt er fullført. Det er ikke nødvendig å rapportere på faktiske prosjektkostnader. Dersom et prosjekt ikke blir gjennomført på riktig måte, vil kun deler av engangsfinansieringen bli utbetalt. Denne utlysningstypen er spesielt utformet for mindre aktører og nykommere som ikke har erfaring eller kapasitet til å håndtere komplekse rapporteringskrav og regler fra EU.

  Finansieringsgrad: 50%

  Søknadsprosessen

  Vurderer du å søke i DIGITAL? Lær om de grunnleggende stegene bak en vellykket søknad.

  1. Les arbeidsprogrammet

  Å innlede søknadsprosessen med en gjennomgang av arbeidsprogrammet er viktig. Arbeidsprogrammet gir ikke bare en helhetlig oversikt over aktuelle satsinger, men gir også detaljerte retningslinjer og informasjon som gir søkere innsikt i EUs målsettinger. Denne innsikten og forståelsen er relevant for at en søker skal kunne tilpasse sin søknad etter EUs behov og prioriteringer. I sum kan dette potensielt sett gi søkeren en konkurransefordel.

  2. Les utlysningsdokumentet

  Hver utlysning har sitt eget utlysningsdokument, eller «call document». Dette dokumentet er av avgjørende betydning og bør leses nøye før man setter i gang søknadsprosessen. Dokumentet inneholder presis informasjon om utlysningens formål og hva som kreves for at en søknad skal få gjennomslag. Utlysningsdokumentet gir dermed verdifull veiledning om hvorvidt den aktuelle utlysningen passer ditt prosjekt.

  3. Delta på informasjonsmøter

  I tilknytning til utlysningsrundene pleier EU-kommisjonen å arrangere digitale informasjonsmøter. Disse møtene kan være lurt å delta på hvis man har spørsmål eller ønsker å komme i kontakt med andre søkere som er på utkikk etter samarbeidspartnere. Det kan også være nyttig å delta på disse møtene for å se hvilke spørsmål andre potensielle søkere måtte ha, samt hvilke utfordringer de står overfor.

  Informasjon om informasjonsmøter lastes opp i EU-kommisjonens søknadsportal. Koordineringsgruppen for DIGITAL i Norge pleier også å informere om disse møtene via sine nyhetsbrev og LinkedIn-profil.

  4. Finn samarbeidspartnere

  Mange av utlysningene i DIGITAL krever at man samarbeider med andre europeiske aktører. Et viktig steg i søknadsprosessen er derfor å identifisere potensielle samarbeidspartnere man kan danne et konsortium med.

  Trenger du hjelp til å identifisere samarbeidspartnere kan man benytte seg av «partnersøketjenesten» i EU-kommisjonens søknadsportal.

  Vurderer du å søke på en utlysning knyttet til avansert digital kompetanse, anbefaler vi deg å bli med i nettverks- og matchmakinggruppa «Partner for Digital Skills».

  5. Send søknad

  Alle som søker på en utlysning i DIGITAL, må sende inn søknaden i EU-kommisjonens søknadsportal. Vennligst merk at EU-kommisjonen opererer med strenge frister og at disse må overholdes. Det er derfor sterkt anbefalt å sende inn søknaden i god tid før fristen og ikke vente til siste øyeblikk.

  For søknader som må sikkerhetsklareres er det viktig å sette i gang denne prosessen tidlig. Dette kan ofte ta litt tid.

  6. Evaluering

  Etter at fristen har utløpt, blir alle søknader evaluert i henhold til kriteriene som er publisert i arbeidsprogrammet. Uavhengige eksperter innen det aktuelle fagområdet pleier ofte å bli involvert i i disse prosessene.

  7. Signering av tilskuddsavtale

  Når evalueringsprosessen er over, blir søkerne informert om utfallet.

  EU-kommisjonen utarbeider tilskuddsavtaler («Grant Agreements») med hver av de som har fått gjennomslag for sine søknader innenfor rammen av den aktuelle utlysningens budsjett. I en tilskuddsavtale beskrives mål, aktivitetene som skal gjennomføres, varighet for prosjektet, samt budsjett, satser og kostnader. Detaljer om EU-kommisjonens bidrag inn i prosjektet, rettigheter, plikter og andre relevante spesifikasjoner er også inkludert i en tilskuddsavtale.

  Det kan ta opptil 9 måneder fra den dagen en utlysning avsluttes til en tilskuddsavtale blir signert.

  Ta i bruk DIGITAL

  DIGITAL Europa-programmet har introdusert en rekke tjenester og tiltak som norske offentlige og private virksomheter kan dra nytte av for å ta i bruk ny og innovativ digital teknologi. Utforsk de tilgjengelige mulighetene og vurder om det finnes noe for din virksomhet!

  Europeiske digitale innovasjonsnav (EDIH)

  Under DIGITAL har det blitt etablert et nettverk av såkalte europeiske digitale innovasjonsnav, også kjent som "European Digital Innovation Hubs" (EDIH). EDIHenes oppdrag går ut på å bistå offentlig sektor og næringslivet (særlig SMBer) i å ta i bruk avanserte digitale teknologier og å heve kompetansen på sentrale teknologiområder.

  Norge har to godkjente innovasjonsnav; Nemonoor og Oceanopolis. Nemonoor fokuserer på anvendt kunstig intelligens, mens Oceanopolis retter seg inn mot hav og kyst. Begge innovasjonsnavene er sammensatt av solide fagmiljøer bestående av forsknings- og næringsaktører fra hele Norge.

  Lær mer om EDIH-konseptet og undersøk hvordan din virksomhet kan få hjelp til å ta i bruk ny og innovativ teknologi på EDIH-nettverkets hjemmesider.

  Testing and Experimentation Facilities (TEF)

  DIGITAL støtter utviklingen av fire «Testing and Experimentation Facilities» (TEF) for kunstig intelligens. TEFene er spesialiserte, storskala referansesteder for europeiske teknologileverandører som ønsker å teste og eksperimentere med avanserte KI-løsninger i et realistisk miljø. Dette vil bidra til å sikre at produktene og løsningene er trygge, pålitelige og skalerbare. TEFene har også i oppgave å fremme samarbeid mellom teknologileverandører, forskningsmiljøer og offentlige myndigheter.

  De fire TEFene som har mottatt støtte fra EU er:

  Du finner mer informasjon om TEF-konseptet på EU-kommisjonens nettsider.

  European High Performance Computing Joint Undertaking

  Norge er medlem av EuroHPC JU. Medlemskapet gir norske aktører mulighet til å søke om midler og delta i felles europeiske prosjekter. Sigma2, i samarbeid med SINTEF og NORCE, utgjør det norske nasjonale kompetansesenteret for tungregning i EuroHPC JU-samarbeidet. Sigma2 har en koordinerende rolle i samarbeidet.

  Finansieringen av EuroHPC JU kommer fra EU og deltakende medlemsland, sammen med private investeringer og andre kilder. En betydelig del av finansieringen kommer fra EUs langtidsbudsjett. Dette inkluderer midler fra blant annet DIGITAL Europa, Horisont Europa og Connecting Europe Facility-2 (CEF-2).

  For mer informasjon om EuroHPC JU, se her.

  Besøk Sigma2 sine nettsider for å finne ut hvordan din virksomhet kan dra nytte av EuroHPC.

  Har du spørsmål om DIGITAL? Ta kontakt!

  Sekretariatet for DIGITAL Europa-programmet i Norge