Hopp til hovedinnhold

Rapport

Innovasjonsbarometeret 2021

Innovasjonsbarometeret 2021 viser økt innovasjonsaktivitet i statlig sektor. Statlige virksomheter arbeider med radikal innovasjon og samarbeider mer enn tidligere. Samtidig er det potensial for økt samarbeid med næringslivet og oppstartsselskaper.

07. juni 2021

Innovasjonsbarometeret er en spørreundersøkelse som kartlegger hvordan innovasjon foregår i staten. På oppdrag for Digitaliseringsdirektoratet har Rambøll management consulting gjennomført innovasjonsbarometeret i statlig sektor. Håpet er at kunnskapen fra dataene i innovasjonsbarometeret skal gi oss bedre oversikt over hva som foregår av innovasjon, og hvordan innovasjon foregår. Kunnskapen vil også bli utgangspunkt for nye satsinger og tiltak for å fremme innovasjon i offentlig sektor.

God deltakelse i Innovasjonsbarometeret 2021

Svarprosenten for innovasjonsbarometeret 2021 ligger på 48 % for både virksomhetene og arbeidsplassene. Deltakelsen er noe høyere enn ved gjennomføringen i 2018, der tallene var henholdsvis 44 % for virksomhetene og 45 % for arbeidsplassene.

Innovasjonsbarometeret i staten 2021 består av to deler

  • Strategisk del kartlegger det overordnede strategiske innovasjonsarbeidet i virksomheten. I tillegg berører spørreskjema eksterne forhold som påvirker innovasjonsarbeidet i virksomheten.
  • Operativ del kartlegger arbeidet med den nyeste innovasjonen på arbeidsplassen. I tillegg berører spørreskjemaet hvordan virksomheten legger til rette for innovasjon på generell basis.

Statlig sektor innoverer

I undersøkelsen oppgir 90 % av virksomhetene, og 91 % av arbeidsplassene at de jobber med innovasjon. Dette er en oppgang siden innovasjonsbarometeret 2018 der 85 % av arbeidsplassene oppga at de jobber med innovasjon.

Ønsket om å skape bedre produkter/tjenester er den viktigste målsettingen

  • Det er særlig ønsket om å skape bedre produkter/tjenester for tjenestemottakere/innbyggere som er målsettingen for virksomhetenes innovasjonsarbeid.
  • Interne kvalitetsforbedringer og effektiviseringer og innsparinger er også viktige målsettinger for virksomhetenes innovasjonsarbeid.

78 % av innovasjonsinnsatsen i statlig sektor er rettet mot inkrementell innovasjon

  • Innovasjonsinnsatsen er oftest knyttet til inkrementell innovasjon
  • Største del av innovasjonsinnsatsen er knytet til prosess- eller organisatorisk innovasjon
  • Det rette minst innsats mot kommunikasjon- og produktinnovasjon

Virksomheter som satser på radikal innovasjon skiller seg ut

  • Virksomheter som arbeider med radikal innovasjon scorer høyere på nesten alle parameter
  • Virksomheter som i ingen eller svært liten grad arbeider med radikal innovasjon opplever oftere at det økonomiske er tilstrekkelig

Politisk ledelse påvirker hvor mye og hvordan virksomhetene jobber med innovasjon

Styring er sentralt og viktig for å drive innovasjonsarbeidet fremover. Tydelige forventninger, eller fraværet av forventinger, fra politisk ledelse skiller virksomheter som jobber med innovasjon og ikke.

I tillegg til at virksomhetene får handlingsrom er det viktig at departementene har en aktiv rolle i å påse og motivere til at virksomhetene tar i bruk handlingsrommet.

Potensial for økt samarbeid med næringslivet

Det er et stort potensial for måloppnåelse i staten og samfunnet ved å utforske ulike former for samarbeid med næringslivet. Virksomheter som jobber med radikal innovasjon samarbeider i større grad med oppstartsselskaper og tar i større grad i bruk innovative anskaffelser enn virksomhetene som retter seg mot inkrementell innovasjon.

Har vi ressurser nok til å innovere?

Mindre økonomisk handlingsrom gjør det nødvendig å innovere. Samtidig har innovasjon en kostnad som medfører at det økonomiske handlingsrommet gjør det vanskelig å innovere.

Virksomhetene står i spenn mellom behovet for å innovere og usikkerheten om de kan frigjøre tilstrekkelige med midler for å drive innovasjonen.

Kontakt

Fredrik Danker Monsen

Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet
Telefon: 45206488