Når bruker dere veilederen og hvem passer den for?

Veilederen er nyttig når dere skal skaffe oversikt over data virksomheten deres håndterer, og den passer for alle som er interessert i å skape orden i eget hus.

Når bruker dere veilederen?

Dere bruker veilederen når dere ønsker å gå i gang med å skaffe oversikt over data virksomheten deres håndterer.

Veilederen kan også brukes hvis dere allerede har oversikt over noen data og ønsker å bygge videre på dette arbeidet.

Det er stor variasjon i hva som er bakgrunnen for at en virksomhet trenger å få oversikt over dataene sine. Behovet for orden i eget hus oppstår som regel i forbindelse med virksomhetens måloppnåelse. For eksempel kan målet være å få raskere saksgang, fremskaffe bedre underlag for beslutninger, redusere risikoen for data på avveie, automatisere eller digitalisere tjenester eller få på plass mer effektiv etterlevelse av regelverkskrav.

Orden i eget hus er nødvendig for å oppnå god informasjonsforvaltning, og for å ivareta hensyn knyttet til tilstøtende fagområder som personvern, informasjonssikkerhet, dokumentasjonsforvaltning og arkiv. Disse fagområdene har flere overlappende hensyn. For eksempel er det en forutsetning for alle fagområdene at virksomheten har oversikt over egne data. Det kan derfor være ressursbesparende å gjennomføre orden i eget hus-arbeidet i samarbeid med disse fagområdene.

Hvem passer denne veilederen for?

Veilederen passer for alle som er interessert i å skape orden i eget hus.

Mer spesifikt passer veilederen for dere som

  • ønsker få oversikt over virksomhetens egne data;
  • er interessert i å dele data;
  • får hovedansvaret for selve gjennomføringen av arbeidet, for eksempel en prosjektleder eller koordinator;
  • skal bidra inn i arbeidet. Dette er ofte medarbeidere som har god kjennskap til virksomhetens prosesser, systemer og data. Slike medarbeidere jobber gjerne med dokumentasjon og arkiv, personvern, informasjonssikkerhet, system- og prosessforvaltning eller arkitektur på IT- og fagsiden.