Hopp til hovedinnhold

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) fikk i mai 2022 et oppdrag om å lage en myndighetsportal for digital sikkerhet.

Oppdraget fra Justis- og beredskapsdepartementet (JD) var å utvikle en felles digital myndighetsportal som inngangsport for den enkelte innbygger, små- og mellomstore virksomheter, kommuner, eiere av kritisk infrastruktur og myndigheter. Målet er at alle bør få ensartede råd tilpasset sin målgruppe, uten at det forutsettes kunnskap om roller og ansvar, innenfor det digitale sikkerhetsområdet. Råd og veiledning om digital sikkerhet er ofte lite kjent og blir i begrenset grad fulgt opp systematisk og prioritert av virksomhetene. Innholdet i portalen skal utarbeides av sentrale aktører med roller og ansvar knyttet til digital sikkerhet.

Prosjektet Myndighetsportal, slik det er beskrevet i oppdraget og belyst i analyserapporten, framstår som en oppgave med høy risiko for å ikke nå målene. En slik portal, med en mangfoldig avsendergruppe og universell mottakergruppe, er nærmest ubegrenset i omfang og kommer til å koste dyrt. Samtidig er det tydelig at det er behov for noe. Riksrevisjonen peker på at råd og veiledning ikke når ut til de forskjellige målgruppene og at sikkerhets-Norge er altfor fragmentert. Hva vil være de riktige grepene for å lykkes?

Digital sikkerhet er et viktig tema, og det er nødvendig å jobbe videre med hvordan råd og veiledning kan nå bedre og mer samordnet ut til målgruppene. Anbefalingene våre må sees i lys av vårt ønske om å løfte temaet og øke mulighetene for suksess, både for dere, departementet og hele det norske samfunnet.

Anbefalinger fra Digitaliseringsrådet

Hva er problemet dere skal løse og for hvem? Dette er det viktigste spørsmålet. Nå starter jobben med å skaffe dypere innsikt om de ulike målgruppene. Bruk gjerne tjenestedesignere i dette arbeidet. Involver samarbeidspartnerne slik at dere oppnår felles forståelse om problemene.

For å få gjennomslag må dere presentere et godt grunnlag for hva og hvorfor dere ønsker å løse oppdraget på en annen måte. Dere må derfor bruke egne ressurser til å møte målgruppene og mulige samarbeidsparter.

Kommunene er pekt ut som en viktig målgruppe. Få med dere noen kommuner i tillegg til KS og det nye selskapet KS Digitale fellestjenester AS (etablert 1. september i år).

Bruk tid på de gode diskusjonene for å få opp både interessen hos de andre og for å utvikle de gode ideene om hvordan dere kan løse behovene. Finn ut hva det er behov for og hva som virker. Se også til forskningen på feltet.

Komplekse samfunnsutfordringer, som digital sikkerhet, krever samarbeid på tvers. Og samarbeid på tvers er krevende arbeid. Dette var et tema som vi tok opp i vår erfaringsrapport i 2022 "Samarbeid – fra ord til handling!".

Dere ser for dere et økosystem eller en hub, som kan utvikles gradvis. Forbilder er merkevarer som yr.no, utdanning.no og helsenorge.no. Dette er en god tanke, men vil kreve et omfattende nettverksarbeid.

Velg ut noen særlig viktige samarbeidsparter (for eksempel Digitaliseringsdirektoratet, Datatilsynet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Politiet eller Medietilsynet) og gå i dialog med dem. Etabler et engasjerende samarbeid hvor dere kan utforske brukernes behov og diskutere hvordan dere sammen kan løse dem. Dette kan avdekke løsninger og tiltak som allerede eksisterer og som dekker deler av behovet. Hvor er plattformene som i dag treffer målgruppene deres? Hvem deler de samme målgruppene som dere og har likheter med fagområdet deres?

Det finnes flere vellykkede tiltak med offentlig-privat samarbeid. Finansnæringens DSOP er et godt eksempel. Nøl ikke med å kontakte og samarbeide med private aktører. Finn ut hvordan dere kan samarbeide om konkrete tiltak. Det er flere aktører som kan være aktuelle. Mobiloperatører, banknæringen og Finans Norge er noen eksempler på troverdige aktører som er langt framme på feltet digital sikkerhet. De er også aktive og når allerede ut til innbyggere og SMB-er (små og mellomstore bedrifter), som dere har identifisert som en viktig målgruppe.

Som dere forstår, tror vi ikke at en portal i tradisjonell forstand er det som vil gi best effekt for å bedre den digitale sikkerheten. Gå derfor i dialog med JD om et justert oppdrag der målene står i sentrum, og dere står friere til å velge løsning. For at dialogen med JD skal bli god må dere vise at dere har tilstrekkelig innsikt og samarbeider med andre. Det vil gjøre det lettere for JD å justere oppdraget og starte dialogen om finansiering. Vi anbefaler også at dere oppfordrer departementet til å gå i dialog med relevante departementer for å sikre samarbeid på tvers.

Kan dere få et felles oppdrag i tildelingsbrevene for 2024 som en start på arbeidet?

Det er krevende å skaffe finansiering til utviklingstiltak som går på tvers av sektorer. Det gjelder ikke minst for finansiering til drift og kontinuerlig utvikling. For at dere skal få gjennomslag må dialogen med departementet baseres på felles brukerinnsikt og prioritering i de samarbeidende etatene. Gå samlet til departementet eller departementene med initiativet.

DigiUng er virkelig det man kan kalle en kraftsamling på tvers. I over seks år har Helsedirektoratet, Bufdir og Direktoratet for e-helse gradvis samlet et titalls offentlige, private og frivillige aktører til DigiUng-programmet. De har rigget opp en skalerbar og tverrsektoriell samarbeidsstruktur. Vi tror dere kan lære mye av deres erfaringer med samarbeid på tvers og gradvis utvikling av innhold.

Regjeringen har besluttet at ung.no skal samle offentlige tjenester og informasjon for ungdom på ett sted. Dette gjelder også digital sikkerhet.

Stimulab er stimuleringsordningen for innovasjon og tjenestedesign, som støtter og stimulerer til brukerorientert eksperimentering og nyskaping i forvaltningen. Vi tror det vil være interessant for dere å ta kontakt med Stimulab-prosjektet "Effektiv håndtering av naturfare". Meteorologisk institutt, NRK og Norges vassdrags- og energidirektorat samarbeider i prosjektet for å skape bedre og mer effektiv håndtering av varsler om naturfare ved å se på brukerreisene til ulike brukergrupper. Vi tror at erfaringer fra dette prosjektet kan være nyttige for dere.