Skate-møte 13. mars 2019 - referat

Agendaen inneholdt konsekvenser og oppfølging av IKT-sikkerhetsutvalgets forslag fra 2018, nasjonal geodatastrategi frem mot 2025, metode for identifisering og sikring av dokumentasjon, felles API-oversikt og status Difis tvergående digitaliseringsstrategi.

Møtested: Difi, Grev Wedels plass 9. Møterom 5001, 5.etg
Møtetid: 09:00–11:30

Deltakelse

Medlemmer av Skate

- Steffen Sutorius, Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)
- Cat Holten pva Lars Peder Brekk, Brønnøysundregistrene (BR)
- Christine Bergland, Direktoratet for e-helse (eHelse)
- Hans Christian Holte (sak 1, 4 og eventuelt) og Johan Ronæs pva , Holte, Skattedirektoratet (SKD)
- Anne Cathrine Frøstrup, Statens kartverk (Kartverket)
- Kristin Weidemann Wieland, KS
- Arild Sundberg, Oslo Kommune
- Jonas Slørdahl Skjærpe pva Sigrun Vågeng, Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV)
- Kristine Eilertsen pva. Nina Schanke Funnemark, Statens lånekasse for utdanning (Lånekassen)
- Inga Bolstad, Arkivverket
- Sigurd Eriksson pva. Roar Olsen, Unit (Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning)

Bisittere

- Øyvind Akerhaugen, Arkivverket
- Norunn Saure, eHelse
- Olav Petter Aarrestad, Kartverket
- Ingunn Cowan, Lånekassen
- Håkon Røstad, NAV
- Randi Marie Tandle, SKD
- Ingrid Melve, Unit
- Torgeir Strypet, Difi
- Grete Orderud, Difi
- Knut Bjørgaas, Difi

Sekretariat

- Jan Sørgård, Difi
- Cathrine Silju Eide, Difi
- Karete Hvidsten, Difi

Deltakelse på saker

- David Norheim, BR, sak 4/19
- Cathrin Blitzner Møller, Arkivverket, sak 3/19

Saksliste

Faste saker

 • Godkjenning agenda
 • Godkjenning referat forrige møte
  Difi/Steffen Sutorius

Saker til behandling

 • 1/19 Konsekvenser og oppfølging av IKT-sikkerhetsutvalgets forslag fra desember 2018
  Utvalgsleder Hns Christian Holte
 • 2/19 Nasjonal geodatastrategi frem mot 2025. Hvordan forplikter den oss, og hvordan kan Skate bidra?
  Kartverket/Anne Cathrine Frøstrup
 • 3/19 Metode for identifisering og sikring av dokumentasjon - Sluttbehandling
  Arkivverket/Cathrin Blitzner Møller
 • 4/19 Felles API-oversikt - Sluttbehandling
  Brønnøysundregistrene/David Norheim
 • 5/19 Status Difis tverrgående digitaliseringsstrategi pr 31.1.19
  Skates arbeidsutvalg/Skatesekretariatet
 • Eventuelt
  1. Evalueringen av Skate - Orienteringssak
  2. Endringer i Skate - Orienteringssak
  3. Mulige endringer i planlagt agenda og møter for Skate vårhalvåret 2019 - Orienteringssak
  4. Ny digitaliseringssminister - ønske om orientering

Faste saker

Godkjenning av agenda 13.3.2019

Agendaen ble godkjent.

Orienteringssakene under eventuelt og sak 4/19 ble tatt først i møtet. For oversiktens skyld er de i referatet ført kronologisk i henhold til agenda.

Godkjenning av referat 5.12.2018

Referatet ble godkjent.

Saker til behandling

1/19 Konsekvenser og oppfølging av IKT-sikkerhetsutvalgets forslag fra desember 2018

Utvalgsleder Hans Christian Holte

Utsendte sakspapir før møtet

 • Sak 1-19 Saksframlegg - IKT-sikkerhetsutvalgets forslag
 • Sak 1-19 Vedlegg 1 - Utvalgets mandatforståelse
 • Sak 1-19 Vedlegg 2 - Sammendrag NOU 2018-14

Presentasjon vist i møtet og som følger referatet

 • Sak 1-19 Presentasjon - IKT-sikkerhetsutvalgets forslag

Saken gjelder - Behandlingssak
3.12.18 leverte IKT-sikkerhetsutvalget NOU 2018:14 IKT-sikkerhet i alle ledd - Organisering og regulering av nasjonal IKT-sikkerhet. Denne er nå ute til høring med høringsfrist 22.3.19. Utredningen peker på et sammensatt utfordringsbilde og gir følgende hovedanbefalinger:

 • Ny lov om IKT-sikkerhet for samfunnskritiske virksomheter og offentlig forvaltning
 • Krav om IKT-sikkerhet ved anskaffelser
 • Etablere et nasjonalt IKT-sikkerhetssenter
 • Tydelig regulering og ansvar for tilkoblede produkter og tjenester
 • Tydeligere styring og bedre koordinering av nasjonal IKT-sikkerhet

Oppsummering av refleksjoner og innspill

 • Mange gode anbefalinger fra utvalget
 • Hovedinnspill fra Skate:
  - Tydeliggjøre behovet for styrket kompetanse knyttet til informasjonssikkerhet både i departementer og virksomheter. Merknad: Ligger ikke innenfor utvalgets mandat
  - Koordinere tilsynsansvaret slik at tilsyn blir håndterbart for virksomhetene
  - Koordinering mellom statlige virksomheter er sentralt. Eierskap på departementsnivå og ansvarsdeling mellom nytt senter og allerede eksisterende aktører må være tydelig. «Ikke en ny instans på toppen av alt annet»
  - Stille krav til risikobasert tilnærming og kompetanse knyttet til dette i virksomhetene. Må være gjennomførbart for virksomhetene
  - Behov for balanse mellom tilgjengeliggjøring og sikring av informasjon. Balansere tilgjengelighet, konfidensialitet og integritet
  - Balansere utvidelse/endringer av anskaffelsesregelverket opp mot behovet for innovative og digitale anskaffelser Kompetanse i lovutvalget er viktig - Må inneholde både juridisk-, forretnings- og digitaliseringskompetanse. Kommunal sektor bør være representert
  - Helhetlig regulering er viktig, men ambisjon for opprydning må sees i lys av kompleksiteten som ligger i 150 lover

Beslutning

 • Skate-virksomhetene bes ta med seg innspillene fra Skate i sine høringsuttalelser.

2/19 Nasjonal geodatastrategi frem mot 2025. Hvordan forplikter den oss, og hvordan kan Skate bidra?

Kartverket/Anne Cathrine Frøstrup

Utsendte sakspapir før møtet

 • Sak 2-19 Saksframlegg - Nasjonal geodatastrategi frem mot 2025
 • Sak 2-19 Vedlegg 1 - Handlingsplan - Nasjonal geodatastrategi frem mot 2025

Presentasjon vist i møtet og som følger referatet

 • Sak 2-19 Presentasjon - Nasjonal geodatastrategi frem mot 2025

Saken gjelder - Behandlingssak
Alt skjer et sted - Nasjonal geodatastrategi fram mot 2025 ble lansert av Kommunal- og moderniseringsdepartementet 1.11.2018. Strategien følger opp globale initiativer i regi av FN, europeiske direktiver og strategier og nasjonalt regjeringens overordnede Digital Agenda. Den er en av flere sektorstrategier under Digital Agenda som stiller krav til etatenes egne strategier.

Geodatastrategiens visjon er at Norge skal være ledende i bruk av geografisk informasjon. For å lykkes må vi bli enda flinkere til å samarbeide på tvers av sektorer. Strategien skal følges opp av en handlingsplan der mange ulike aktører vil ha både hovedansvar og delansvar. Det er viktig at strategien blir godt kjent og at det sikres forankring og eierskap til mål, delmål og tiltak.

Beslutning

 • Skate mener at geodatastrategien er viktig. Skatemedlemmene vil bli kontaktet av Kartverket om hvordan de kan bidra til gjennomføring av strategien.

3/19 Metode for identifisering og sikring av dokumentasjon - Sluttbehandling

Arkivverket/Inga Bolstad og Cathrin Blitzner Møller

Utsendte sakspapir før møtet

 • Sak 3-19 Saksframlegg - Metode identifisering og sikring av dokumentasjon - Sluttbehandling

Presentasjon vist i møtet og som følger referatet

 • Sak 3-19 Presentasjon - Metode identifisering og sikring av dokumentasjon - Sluttbehandling

Saken gjelder - Behandlingssak
Saken er sluttbehandling av et tiltak under Difis tverrgående digitaliseringsstrategi med Arkivverket som tiltakseier. Arkivverket har utarbeidet en metode med tilhørende veiledning for identifisering og sikring av dokumentasjon. Hensikten er å gjøre det enkelt for offentlige virksomheter å identifisere hva som skal og bør dokumenteres og arkiveres.

Oppsummering av refleksjoner og innspill
Flere gav positive tilbakemeldinger på arbeidet som var gjort, samtidig som det ble pekt på at metoden må tilpasses resultat av Arkivlovutvalgets arbeid.

Beslutning

 • Prosjektet Metode for identifisering og sikring av dokumentasjon anses som fullført og leveransen godkjennes
 • Arkivverket tar med seg innspillene fra Skate og Skate AU i prosessen videre med forvaltning, videreutvikling og implementering av metoden
 • Det videre arbeidet bør sees i sammenheng med anbefalingene fra Arkivlovutvalget

4/19 Felles API-oversikt - Sluttbehandling

Brønnøysundregistrene/David Norheim

Utsendte sakspapir før møtet

 • Sak 4-19 Saksframlegg - Felles API-oversikt - Sluttbehandling

Presentasjon vist i møtet og som følger referatet

 • Sak 4-19 Presentasjon - Felles API-oversikt - Sluttbehandling

Saken gjelder - Behandlingssak
Saken er sluttbehandling av et tiltak under Difis tverrgående digitaliseringsstrategi med Brønnøysundregistrene som tiltakseier. Felles datakatalog er utviklet tidligere. Neste steg har vært å adressere selve tjenesteutviklingen. Felles API-oversikt skal øke evnen til å benytte datasett fra andre virksomheter som en del av utviklingen av digitale tjenester. I praksis betyr dette at man, etter å ha funnet datasettet, finne en beskrivelse av tilgangen til dataene, API-et. Løsningen for felles APIoversikt er tilgjengelig på samme nettside som felles datakatalog, https://fellesdatakatalog.brreg.no/.

Oppsummering av refleksjoner og innspill

 • Flere gav positive tilbakemeldinger på arbeidet som var gjort, samtidig som det ble pekt på fremtidige utfordringer
  - må ha retningslinjer for bruk
  - sikre at offentlige virksomheter benytter felles datakatalog og felles API-oversikt
  - sikre midler til forvaltning av løsningene
 • På Skates fagdag 8.5.19 vil det bli et eget tema om oppfølging av tiltak som dette når disse er fullført; Blir løsningene tatt i bruk og blir gevinster hentet ut

Beslutning

 • Felles API katalog anses som fullført og leveransen godkjennes
 • Skate-medlemmene merker seg de forpliktelser Digital agenda / Kun én gang innebærer og oppfordres til å prioritere "orden i eget hus" arbeid og å sikre at det kontinuerlig arbeides med å sikre innhold og kvalitet i Felles datakatalog, herunder også API katalog.
 • Skate vil støtte et forslag til statsbudsjettet slik at midler til forvaltning kan sikres

5/19 Status Difis tverrgående digitaliseringsstrategi pr. 31.1.2019

Skates arbeidsutvalg/Skatesekretariatet

Utsendte sakspapir før møtet

 • Sak 5-19 Saksframlegg - Status Difis tverrgående digitaliseringsstrategi pr. 31.1.19
 • Sak 5-19 Vedlegg 1 - Oversiktstabell status pr. 31.1.19
 • Sak 5-19 Vedlegg 2 - Oversiktstabell forrige status pr. 25.10.18
 • Sak 5-19 Vedlegg 3 - Tiltaksoversikt pr. 31.1.19

Presentasjon vist i møtet og som følger referatet

 • Sak 5-19 Presentasjon - Status Difis tverrgående digitaliseringsstrategi pr 31.1.2019

Saken gjelder - Behandlingssak
Alle tiltakseierne i Difis tverrgående digitaliseringsstrategi har levert egne statusrapporter til Skatesekretariatet. Statusrapportene er behandlet av både sekretariatet og Skates arbeidsutvalg (AU) som har gitt sin innstilling til Skate.

Ett tiltak har rapportert gult, men har avklart håndtering. Ett tiltak har ikke rapportert etter ferdig konseptfase. Flere virksomheter skal ha ansvar for ulike deler i gjennomføringsfasen og det pågår en avklaring om hvordan man fremover skal få til en helhetlig rapportering på tiltaket.

Det ble i Skate-møtet orientert litt mer utfyllende om planleggingsfasen i tiltaket Deling av data. Arbeidet i 2019 skal danne et godt grunnlag for gjennomføringen av en felles satsing.

Beslutning

 • Skate tar til orientering status i tiltakene pr. 31.1.2019.

Eventuelt

1) Evalueringen av Skate - Orienteringssak

Steffen Sutorius orienterte om at evalueringen av Skate er godt i gang. Alle Skate-direktørene har takket ja til intervju. Sutorius takket for gode og konstruktive innspill så langt.

2) Endringer i Skate - Orienteringssak

Steffen Sutorius orienterte om at POD har meldt at de har besluttet å si fra seg plassen i Skate fra 1.1.2019. Difi tar det til orientering og anser med dette at POD ikke lenger er medlem av Skate.

3) Mulige endringer i planlagt agenda og møter for Skate vårhalvåret 2019 - Orienteringssak

Steffen Sutorius orienterte. Brønnøysundregistrene har fremmet ønske om at Skate får en ekstra runde med innspill på regjeringens digitaliseringsstrategi i vår. Difi ser positivt på dette og har rettet forespørsel til KMD om dette er mulig. Ut fra tidsrammene for strategien kan det bli aktuelt med et eget ekstra Skate-møte for å eventuelt få det til.

Terskelverdien for ekstern kvalitetssikring reduseres trolig fra 750 mill. til 300 mill. for digitaliseringsprosjekt. Finansdepartementet arbeider med innretning/krav som skal gjelde fra høsten. Får vi Finansdepartementet til å komme til Skate for å få innspill, vil dette være en viktig sak som må tas inn på agendaen i Skates juni-møte. Det kan også være nødvendig å utvide juni-møtet noe.

Det var ingen innvendinger i Skate til disse endringene.

4) Ny digitaliseringsminister - ønske om orientering

Anne Cathrine Frøstrup viste til at det nylig er utnevnt en Digitaliseringsminister. Hun foreslo at det blir en orientering i Skate om hvilke konsekvenser dette får. Steffen Sutorius lovet å komme tilbake med en orientering om dette. Difi og Brønnøysundregistrene vil samarbeide om orienteringen.

Møtet ble avsluttet kl. 11:30