Skate – eit toppleiarforum

Skate er eit toppleiarforum leia av Digitaliseringsdirektoratet. Skate er understøtta av eit arbeidsutval.

Skate er eit akronym for Styring og Koordinering Av Tenester i E-forvaltning.

Organisering

Skate består av direktørane i ni statlege verksemder og to toppleiarrepresentantar frå kommunesektoren. Medlemmane i Skate er oppnemnde av Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD). Siste oppnemning skjedde 1.1.2018 og gjeld for tre år.

Skate er leia av Digitaliseringsdirektoratet (Digdir), som og har Skatesekretariatet.

Skate skal i utgangspunktet ha fire møte i året, til vanleg eitt i kvart kvartal. I tillegg kan det gjennomførast ekstraordinære møter og fagdagar.

Skate møter digitaliseringsministeren to gonger i året. Møta vert nytta til at Skate formidlar innspel til utvikling av politikk på digitaliseringsområdet.

To gonger årleg set Skate opp ein hovudplan over kva saker som skal handsamast neste halvår. Digdir sin direktør set opp endeleg agenda for møta.

Skate-verksemdene

 • Digitaliseringsdirektoratet
 • Arkivverket
 • Brønnøysundregistrene
 • Direktoratet for e-helse
 • Kartverket
 • KS
 • Lånekassen
 • Nav
 • Oslo kommune
 • Skattedirektoratet
 • Unit - Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning

Referat frå Skate-møter

Om Skate sitt arbeidsutval

Kontakt