Skate – eit toppleiarforum

Skate er eit toppleiarforum leia av Digitaliseringsdirektoratet. Skate er understøtta av eit arbeidsutval.

Skate er eit akronym for Styring og Koordinering Av Tenester i E-forvaltning.

Organisering

Skate består av direktørane i ni statlege verksemder og to toppleiarrepresentantar frå kommunesektoren. Medlemmane i Skate er oppnemnde av Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD). Siste oppnemning skjedde 1.1.2018 og gjeld for tre år.

Skate er leia av Digitaliseringsdirektoratet (Digdir), som og har Skatesekretariatet.

Skate skal i utgangspunktet ha fire møte i året, til vanleg eitt i kvart kvartal. I tillegg kan det gjennomførast ekstraordinære møter og fagdagar.

Skate møter digitaliseringsministeren to gonger i året. Møta vert nytta til at Skate formidlar innspel til utvikling av politikk på digitaliseringsområdet.

To gonger årleg set Skate opp ein hovudplan over kva saker som skal handsamast neste halvår. Digdir sin direktør set opp endeleg agenda for møta.

Skate-verksemdene

 • Digitaliseringsdirektoratet
 • Arkivverket
 • Brønnøysundregistrene
 • Direktoratet for e-helse
 • Kartverket
 • KS
 • Lånekassen
 • Nav
 • Oslo kommune
 • Skattedirektoratet
 • Unit - Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning

Referat frå Skate-møter

Skate sitt arbeidsutval

Skate vert understøtta av eit arbeidsutval (AU) med representantar frå Skate-verksemdene. AU vert leia av Digitaliseringsdirektoratet sin leiar av Skatesekretariatet.

Oppgåver

 1. AU skal bidra til at strategisk viktige saker kjem på Skate sin agenda
 2. AU skal vere et saksførebuande organ for Skate
 3. AU skal understøtte Skate si porteføljeoppfølging
 4. AU skal sikre løysing på Skate sitt behov for utgreingar og fråsegner
 5. AU skal halde seg orientert om saker og tema som kan bli relevante for Skate

Møtedokument

AU har normalt eit møte kvar månad med unntak frå juli. Møteinnkallingar, sakspapir og referat frå AU-møta vert journalført av Digitaliseringsdirektoratet på eigne årlege saker for møta i Skate sitt arbeidsutval. Dei er tilgjengeleg for alle som dokument frå Difi/Digdir på eInnsyn (sjå under).

Kontakt