Norges geologisk undersøkelse: Rapportering og formidling av data om undergrunnen

Prosjektet skal etablere nye IKT- løsninger for å øke tilgangen til og forbedre kvaliteten på informasjon om undergrunnen gjennom nye digitale rapporteringsrutiner, åpen forvaltning, samt bruk av åpne formidlingstjenester. Støtte: 13 862 000.

Norges geologiske undersøkelse (NGU) har som oppgave å etablere og fremskaffe og forvalte kunnskap om landets berggrunn, løsmasser, mineralressurser og grunnvann.

Målet med prosjektet er på en enda bedre og mer systematisk måte få oversikt over disse dataene i flere dimensjoner. NGU har tatt på seg oppgaven å samle og gjøre tilgjengelig data og rapporter fra geotekniske undersøkelser i samarbeid med Vegdirektoratet, Jernbaneverket, NVE, Statsbygg og en rekke kommuner.

Effektene av tiltaket vil være reduserte kostnader og økt kvalitet i alle ledd. Industri, arealplanleggere, entreprenører og innbyggere vil på en enklere og sikrere måte få tilgang til rikere data enn i dag.

Prosjektet er avslutta.