Prosjekt med støtte fra medfinansieringsordningen Norges geologisk undersøkelse: Rapportering og formidling av data om undergrunnen

Prosjektet skal etablere nye IKT- løsninger for å øke tilgangen til og forbedre kvaliteten på informasjon om undergrunnen gjennom nye digitale rapporteringsrutiner, åpen forvaltning, samt bruk av åpne formidlingstjenester. Støtte: 13 862 000.

Norges geologiske undersøkelse (NGU) har som oppgave å etablere og fremskaffe og forvalte kunnskap om landets berggrunn, løsmasser, mineralressurser og grunnvann.

Målet med prosjektet er på en enda bedre og mer systematisk måte få oversikt over disse dataene i flere dimensjoner. NGU har tatt på seg oppgaven å samle og gjøre tilgjengelig data og rapporter fra geotekniske undersøkelser i samarbeid med Vegdirektoratet, Jernbaneverket, NVE, Statsbygg og en rekke kommuner.

Effektene av tiltaket vil være reduserte kostnader og økt kvalitet i alle ledd. Industri, arealplanleggere, entreprenører og innbyggere vil på en enklere og sikrere måte få tilgang til rikere data enn i dag.

Prosjektet er avslutta.

Suksessfaktorer i prosjektet

Den mest kritiske suksessfaktoren har vært at prosjektet ble prioritert av NGUs ledelse. Dette bidrog til at det ble skapt en reell mulighet og tid til å analysere og evaluere ulike arbeidsprosesser i NGUs verdikjede med fokus på NGUs leveranser til sluttbrukeren og samhandling med omverden.

En annen kritisk suksessfaktor var muligheten til å innhente ekstern kompetanse (konsulenter) til å utvikle konkrete åpne løsninger som definert i mål og krav til prosjektet.

Møte og tilbakemelding fra Digitaliseringsrådet har bidratt til å tydeliggjøre prosjektets aktiviteter og leveranser og vurderes som meget verdifull for prosjektet.

En begrensende faktor var at NGU ikke har hatt mulighet til å benytte mer direkte midler til innkjøp av varer og tjenester enn tilskuddet mottatt fra medfinansieringsordningen (50% av prosjektbudsjett). Utvikling av noen løsninger har blitt dyrere underveis, noe som har medført at enkelte andre planlagte tiltak ikke kunne realiseres. Dette har derimot ikke påvirket innfrielse av prosjektets overordnede mål og krav.

Viktige læringspunkter

Analyser problemstillingen bredt i første steg, deretter konkretisere og prioritere tiltak. Hold fast og vær tydelig på prioriteringene.

Inkluder og involver bredt, planlegg og prioriter sammen med brukere.

Avklar klare roller og ansvar, evaluer og sjekk underveis. Under gjennomføring av dette prosjektet oppsto det organisasjonsmessige endringer på toppledernivå som medførte at prosjekteier, gevinsteier, programansvarlig og en ansvarlig for arbeidsprosesser ble endret halvveis i prosjektet. Dette er en uheldig situasjon som medførte at roller og ansvar ble uklare, som potensielt kunne ha påvirket forankring i organisasjonen og måloppnåelse.

Kommuniser tydelig og ofte, internt og eksternt. Erfaringen tilsier at mange problemer skyldes manglende kommunikasjon. Når det gjelder kompliserte teknologiske løsninger, erfares det ofte et stort gap mellom bruker og utvikler. Klart språk og forenkling av begrep («oversettelse») bidrar sterkt til forståelse og forankring.