Hopp til hovedinnhold

Digitaliseringsrådets anbefalingsbrev Norges geologiske undersøkelse: Undergrunnsprogrammet

Prosjektet Undergrunnsprogrammet skal øke tilgangen til og forbedre kvaliteten på informasjon om undergrunnen gjennom å digitalisere og effektivisere arbeidsprosessene knyttet til innsamling og bruk av data om undergrunnen.

Mange prosjekter i undergrunnen, som for eksempel bygging av tuneller eller parkeringshus, ender opp med forsinkelser og budsjettsprekk på grunn av uforutsette forhold og kunnskapsmangel. Samfunnet kan spare store summer ved å øke kunnskapen, systematisere og øke tilgjengeligheten av data om undergrunnen.

Problemstillingene som NGU ønsket å diskutere med Digitaliseringsrådet er knyttet til hvordan prosjektet kan organiseres, styres og samordnes med andre tiltak som har sammenheng med prosjektet. I tillegg ønsket dere å diskutere hvordan prosjektet kan involvere den brede gruppen interessenter på en effektiv måte.

Anbefalinger fra Digitaliseringsrådet

Interessentene er kartlagt på et overordnet nivå. Digitaliseringsrådet anbefaler at NGU kartlegger interne og eksterne interessenter og klargjør hvilke behov disse har. Dette vil gjøre det enklere å planlegge hvordan dere skal involvere de ulike interessentene i det videre arbeidet, hvilke behov som finnes og hvordan disse skal dekkes.

Tjenestedesign kan være et verktøy for å tilrettelegge for gode opplevelser for, og i møte med, brukerne deres. Brukerreisemetodikk kan være en måte å konkretisere og visualisere brukernes behov. En brukerreise er en visuell fremstilling av hvordan en bruker opplever en tjeneste, i dette tilfelle NGUs tjenester. Det vil være viktig å finne ut hvor digitale brukerne av den nye løsningen er, både de som skal levere inn data og de som skal benytte seg av dataene.

  • Analyser interessentene innen datafangst/innrapportering

Det er avgjørende for prosjektet at innrapporteringen av data øker vesentlig. Brønnborerne er en definert interessent, og interesseorganisasjonen deres ønsker en effektivisering av innrapporteringen. NGU har også et ønske om å utvide innrapporteringen til også å gjelde grunnborere som er en betydelig større gruppe. Digitaliseringsrådet anbefaler at NGU analyserer interessentene ytterligere. Lag en oversikt over hva som er behovene og motivene (driverne) for de ulike grupperingene som dere forventer at skal rapportere data inn. Dette vil hjelpe dere med å involvere de riktige interessentene i arbeidet på en hensiktsmessig måte.

  • Analyser interessentene som skal bruke dataene

For at interessentene skal kunne benytte de innsamlede dataene i sine datasystemer, bør dere kartlegge om det er leverandører av standardløsninger med god utbredelse som dere kan etablere samarbeid med. Digitaliseringsrådet er kjent med at standardisering av data til 3D/4D-systemer er et krevende område. Er det aktører i bransjen som jobber med en slik standardisering?

Det er viktig at dere tar dere god nok tid til utredningsarbeidet ovenfor.

NGU har en stor prosjektportefølje. Mange av de pågående prosjektene vil ha grensesnitt mot dette prosjektet, og flere av prosjektene omhandler 3D. NGU vurderer derfor om Undergrunnsprogrammet kan fungere som overbygg for flere av de pågående prosjektene.

For å konkretisere organisering og planer for prosjektet, er det verdifullt å få oversikt over hvilke prosjekter i porteføljen som har, eller bør ha, sammenheng med dette prosjektet. Kartlegg grenseflater mellom prosjektene og avhengighetene mellom dem. Vær tydelig på avgrensningen av dette prosjektet – hva prosjektet skal levere og ikke.

Avhengig av konklusjonene fra denne kartleggingen, kan programorganisering og porteføljestyring være tilnærminger NGU kan vurdere.

NGU vurderer prosjektet som viktig for videreutvikling av organisasjonen og NGUs rolle i samfunnet. Visjonen er å gjøre NGU til en pådriver for innovasjon i næringslivet. Det er viktig å få hele organisasjonen med på denne endringsreisen. For å kunne oppnå dette bør ledelsen i NGU være tydelige på prioriteringene av prosjektet internt.

Dette innebærer blant annet å velge de beste ressursene når dere bemanner prosjektet. I tillegg må dere stå fast på prioriteringene - også når dere møter motstand.

NGU har gjort en usikkerhetsvurdering på overordnet nivå. Som en del av planleggingen bør dere utarbeide en usikkerhetsanalyse. For å kunne gjøre dette bør prosjektet kommet et stykke på vei med detaljering av behov, interessenter, bruk av egen kompetanse/leverandører samt grenseflater mot andre prosjekter.

Digitaliseringsrådet anser arbeidet med standardisering innen 3D/4D som en usikkerhet dere bør se nærmere på. Vi er kjent med at dette er et krevende arbeid. Eventuelle behov når det gjelder endring av lovverk anser vi også som et usikkerhetsmoment fordi lovendringer ofte tar tid.

Det er bra at NGU har identifisert gevinstene og involvert flere offentlige aktører for å undersøke om gevinstberegningene er realistiske. NFD er også orientert om disse gevinstene. Effektene av prosjektet vil være reduserte kostnader i forvaltningen og hos brønnborere/grunnborere samt økt kvalitet og en større mengde data. Industri, arealplanleggere, entreprenører og innbyggere vil på en enklere og sikrere måte få tilgang til rikere data enn i dag.

Dere bør videreutvikle gevinstanalysen for offentlige og private aktører. I tillegg må dere lage en gevinstrealiseringsplan som beskriver hvordan gevinstene kan tas ut og hvem som er gevinstansvarlige. Dere bør også oppdatere gevinstanslagene underveis.

Når NGU har utarbeidet en god oversikt over behovene (for eksempel brukerreiser), anbefaler vi at dere jobber intenst og strukturert for å motivere de som skal levere inn data. Vurder om behovene hos de ulike brukerne er sammenfallende nok til at de nye løsningene kan gjenbrukes av flere grupper, for eksempel brønnborere og enkelte/alle grunnborere. Endringer i regelverket kan også være et viktig, men ikke tilstrekkelig, virkemiddel for å sikre innrapportering.

NGU har tett samarbeid med Kartverket, Statens vegvesen og flere andre. NGU deltar i Nasjonalt geodataråd og i referansegrupper innen flere prosjekter i Kartverket. Fordi dette prosjektet er en stor satsing for NGU og påvirker hele bransjen, er det viktig at dere bidrar til videre godt samarbeid med andre aktører rundt informasjon om undergrunnen.

NGU har ennå ikke besluttet hvilke konkrete løsninger dere skal utvikle. Dere legger vekt på å få til et godt samarbeid med markedet for å få innspill til alternative løsninger. Ved å invitere programvarebransjen til en åpen dialog, får dere et godt utgangspunkt for å velge de beste løsningene. Dere kan bruke erfaringer fra andre land og bransjer som kan være nyttige.

Vi anbefaler at dere undersøker om Nasjonalt program for leverandørutvikling kan bistå med å skape en god markedsdialog. Dere kan ta kontakt med Difi for videre dialog rundt dette. Det kan også være relevant å undersøke med IKT-Norge om deres erfaringer innen deling av data.