Prosjekt med støtte fra medfinansieringsordningen Brønnøysundregistrene: Felles datakatalog

Formålet med prosjektet er å gjøre det enklere å dele data og dermed øke digitaliseringsraten. Støtte: 9 490 000.

Felles datakatalog omhandler etablering av en felles nasjonal oversikt over hvilke data de ulike offentlige virksomhetene har, hvordan de henger sammen og hva de betyr. Prosjektet er av samarbeidsrådet SKATE definert som den viktigste fellesløsningen å få på plass og er en nødvendig grunnstein i det videre arbeidet med å utvikle løsninger på tvers av sektorer i offentlige sektor.

Prosjektet skal lage en oversikt over data i offentlig sektor gjennom datakatalog, felles kodeverk, hvem som bruker disse, kvalitet på data og hvordan de kan deles. Det blir også viktig å skape en felles forståelse av hva data og tjenester betyr gjennom en felles begrepsbeskrivelse. Dette betyr at offentlig sektor og tjenesteeiere får mulighet til å beskrive den informasjonen de forvalter, gjøre dette tilgjengelig for andre og slik legge til rette for gjenbruk. Det gir et helt annet grunnlag for samhandling enn hva som er tilfelle i dagens situasjon; med manglende beskrivelser, oversikter og tilgang - og hvor løsningene ikke er basert på standarder, felles metodikk, retningslinjer eller funksjonalitet.

Prosjektet er avslutta.