Arbeids- og velferdsdirektoratet: Digisos

Digisos - innsyn og digital brukerdialog for sosialhjelpsmottakere. Støtte: kr 15 000 000.

Digisos er et samarbeidsprosjekt mellom KS, seks kommuner og Arbeids- og velferdsdirektoratet. Prosjektet skal utvikle digitale tjenester for sosialhjelpsmottakere på nav.no. Prosjektet har en teknisk kobling mot utviklingen av digital søknad om sosialhjelp på nav.no.

Selvbetjeningsløsning om innsyn i egen sak og en digital brukerdialog vil sikre brukermedvirkning samtidig som brukeren vil oppleve bedre forutsigbarhet når det gjelder egen økonomi. Dette vil også frigjøre ressurser på NAV-kontorene og heve kvaliteten i saksbehandlingen.

Prosjektets produkter deles i to kategorier, innsyn og sikker digital dialog.

Innsyn:

  • innsyn i dokumenter
  • innsyn i utbetalingsinformasjon
  • innsynet i sosialtjenester skal også kunne sees i sammenheng med andre NAV-ytelser, slik at tjenestene oppleves som ett NAV

Sikker digital brukerdialog, hvor blant annet:

  • bruker skal kunne initiere en digital henvendelse til NAV
  • bruker får varsler digitalt ved henvendelse fra NAV.